Universiteit Leiden

nl en

Adviezen, besluiten en reacties

Op deze pagina staan alle besluiten en adviezen van de Universiteitsraad aan het College van Bestuur van de afgelopen paar jaar. De Universiteitsraad doet tevens jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Universiteit Leiden.

Datum Onderwerp
8 mei

Brief UR aan RvT over vicerector organisatieontwikkeling

16 april Brief CvB aan UR Vervolg proces Vice-rector Organisatieontwikkeling
15 april Brief CvB aan UR Vice-rector Organisatieontwikkeling
11 april Brief UR aan CvB Vice-rector Organisatieontwikkeling met bijlagen
15 februari Brief UR aan CvB Advies expertgroep monitoring D&I
15 februari Brief UR aan CvB Werkwijze werkdrukverlichtingsfonds 2024
15 februari Brief UR aan CvB Werkwijze kadernota 2025-202
15 februari Brief UR aan CvB Voortgang Strategisch Plan 2023
15 februari Brief UR aan CvB Verklaring samenwerking met de fossiele industrie
15 februari Brief UR aan CvB Uitvoeringsagenda CDH
16 januari Brief van CvB toezegingen begroting
Datum Onderwerp
13 februari Visie Studentenwelzijn
13 februari Starters en stimuleringsbeurzen
13 februari Minorrichtlijn
13 februari Evaluatie en vervolg personentellers
3 april Studentenstatuut 2023-24
3 april Werkgroep docentfunctie
3 april Notitie Jaarafspraken PhDoc
3 april Capaciteitsfixi 
30 mei Kadernota 2024-2028 (MBP Huisvesting, ICT)
30 mei Personeelsmonitor 2022
30 mei Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken 
30 mei Jaarrekening, BFR 3 2022
30 mei Bestuurlijk Jaarverslag 2022
30 mei Retributiebeleid  2024-2025
3 juli Uitvoeringsagenda en Jaarverslag Duurzaamheid
3 juli Uitvoeringsagenda Strategisch Plan
3 juli Uitvoeringsagenda Taskforce Beurs- en Buitenpromovendi
3 juli Gezamelijk plan van aanpak Studentenwelzijn
3 juli Jaarverslag Ombudsfuntionaris Studenten 2022
3 juli Jaarverslagen Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek 2022
3 juli Jaarverslagen Vertrouwenspersonen en Ombuusfunctionaris Medewerkers 2022
3 juli Personeel in Cijfers 2023
13 oktober Werkdruk brief
13 oktober Uitvoeringsagenda Naar een Blended University brief
13 oktober Retractielijn brief
13 oktober Personeel in Cijfers brief
16 oktober Leidraad medezeggenschap Campus Den Haag brief
14 december Nationale Studenten Enquête 2023
14 december Model Onderwijs- en Examenregeling 2023
14 december Leidraad medezeggenschap Campus Den Haag
14 december Jaarbeeld VGM 2022
14 december Tweede BFR 2023
14 december Richtlijn promotietrajecten
14 december Brief aan CvB Begroting 2024-2028
21 december Brief aan CvB Begroting 2024-2028
Datum Onderwerp
19 december Instemming Hoofdlijnen Begroting 2023
19 december Sectorplan Corona
19 december Model-OERen 2023-2024
17 oktober Instemming Next Level Fase 2
4 juli Personeel in cijfers 2022
4 juli Jaarverslag ombudsfunctionaris voor studenten 2021
4 juli Duurzaamheidsverslag 2021
4 juli Voorstel extra middelen medezeggenschap
4 juli Protocol surveillance op afstand
4 juli Aanpassing governance Campus Den Haag
4 juli Evaluatie NPO-middelen begeleiding studenten
27 juni Wijziging Regeling Financiele Ondersteuning Studenten
27 juni Regeling toelating masteropleidingen
27 juni Richtlijn keuzeruimte en minorstelsel
27 juni Jaarverslagen kwaliteitszorg O&O
27 juni Jaarverslagen VPs 2021
27 juni Uitvoeringsagenda CDH 2022-2023
27 juni Werkbezoek Honours Academy
30 mei Een makkelijker en toegankelijker bouwwerk veilig werkklimaat
30 mei Evaluatie taalvoorzieningen medezeggenschap
30 mei Wijziging klachtenregeling ongewenst gedrag
30 mei Bestuurlijk jaarverslag 2021 & voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken
30 mei Derde BFR en Jaarrekening 2021
30 mei Eindrapportage Drempelloos studeren
30 mei Voorstel nog te alloceren kwaliteitsmiddelen
30 mei Instemming kadernota en advies MBP hv en MIP ICT
30 mei Addendum retributiebeleid 2022-2023 Oekraïense studenten
16 mei Retributiebeleid 2023-2024
13 april Addenda model-OER’en 2021-2022
4 april Reactie 'Op weg naar de uitvoeringsagenda strategisch plan'
4 april Reactie 'Leiderschap in de Universiteit Leiden'
4 april Advies Capaciteitsfixi, criteria en model-reglement selectie en plaatsing
4 april Instemming Instellingsdeel Studentenstatuut 2022-2023
4 april Instemming Faciliteitenregeling Universiteitsraads, Faculteits- en Dienstraden
4 april Instemming Regeling Tegemoetkoming organisatie- en campagnekosten
29 maart Annuleren zaalreservering Palestina-bijeenkomst
21 maart Instemming uitbreiding huisvesting Campus Den Haag
21 maart Minoraanbod 2022-2023
21 maart Onwenselijke situaties omtrent aanstellingen
16 maart Beëindiging richtlijn aanbieden tentamens en aanpassen hand-out voor docenten
7 februari Wijziging Regeling Melding Misstanden 
7 februari Next level onderwijsadvisering en – ondersteuning – stap 1 
7 februari Basiscontract arbodienst VGM 
7 februari Uitkomsten NSE 2021 
24 januari BSA coulance - corona
24 januari  Reisbeleid voor studenten - corona 
Datum Onderwerp
8 december Verlenging coronamaatregelen onderwijs
6 december Strategisch Plan 2022-2027
6 december Begroting 2022-2025
6 december Model-OER’en 2022-2023
6 december Reactie Resultaten en aanpak Personeelsmonitor light
6 december Advies Classroom scanners
22 november Reactie Aanvullend Bestedingsplan Kwaliteitsafspraken
22 november Advies Herziening Regeling Datamanagement
22 november Advies Regeling ICE 22-23
22 november Advies tarief pre-master
22 november Reactie 2e BFR 2021
11 oktober 2021 Reactie thuiswerken - faciliteiten en afspraken
11 oktober 2021 Reactie opvolging suggesties inspectie
11 oktober 2021 Reactie jaarverslagen vertrouwenspersonen
11 oktober 2021 Reactie wijziging model-OER
11 oktober 2021 Reactie Internationale dienstreizen
27 september 2021

Reactie Eerste BFR 2021

27 september 2021 Ongevraagd advies n.a.v. gang van zaken Humanities Campus
9 september 2021 Advies coronamaatregelen fysiek onderwijs
30 augustus 2021 Aanpassingen vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur
7 juli 2021 Instemming NPO-middelen steunprogramma voor herstel en perspectief onderzoekers
7 juli 2021 Advies Internationale dienstreizen
5 juli 2021 Reactie genderneutraliteit en –inclusie
5 juli 2021 Reactie Positionering en beloning studenten in gremia + instemming aanpassing vergoedingsregeling assessoren
5 juli 2021 Reactie Jaarbeeld VGM
5 juli 2021 Instemming NPO-middelen begeleiding studenten
5 juli 2021 Reactie Duurzaamheidsverslag en routekaart energietransitie
5 juli 2021  Reactie Personeel in cijfers 2021
28 juni 2021 Advies Regeling toelating masteropleidingen
28 juni 2021 Reactie Jaarverslagen kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek
16 juni 2021 Instemming verlenging richtlijn aanbieden tentamens
25 mei 2021 Instemming/advies Kadernota 2022-2025
25 mei 2021 Advies Retributiebeleid 2022-2023
25 mei 2021 Reactie Jaarverslag 2020
25 mei 2021 Reactie Jaarverslag 2020 ombudsfunctionaris studenten
25 mei 2021 Advies Inschrijfprotocol voor studenten
25 mei 2021 Reactie Voorstel gemeenschappelijke initiatieven kwaliteitsmiddelen
17 mei 2021

Reactie Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken

17-05-2021 Reactie 3e BFR / Jaarrekening 2020
17 mei 2021 Instemming Leids Universitair Register Opleidingen 2022-2023
19 april 2021 Addenda model-OER’en 2020-2021
14 april 2021 Additionele middelen NPO voor 2021
7 april 2021 Deelname Barometer Culturele Diversiteit
7 april 2021 Herziene aanvraag capacitietsbeperking MA Asian Studies
29 maart 2021 Advies Capaciteitsfixus bacheloropleidingen, capaciteitsbeperking masteropleidingen, criteria selectie en plaatsing en reglement selectie
29 maart 2021 Reactie Versterking medezeggenschap
29 maart 2021 Reactie Herijking kwaliteitsafspraken
1 februari 2021 Instemming instellingsdeel studentenstatuut 2021-2022
1 februari 2021 Plan van aanpak onderwijsvisie 2021-2023
1 februari 2021 Inrichting ombudsfunctie en centraal informatiepunt
1 februari 2021 Aangepaste Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen
1 februari 2021 Regeling Melding Misstanden
1 februari 2021 Eindrapportage doorontwikkeling kwaliteitszorg
25 januari 2021 Wijziging bestuurs- en beheersreglement
25 januari 2021 ICT-projecten kalender
Datum Onderwerp
7 december 2020 Reactie uitvraag inspectie werkdruk en discriminatie
7 december 2020 Advies en instemming model-OER’en 2021-2022
7 december 2020 Advies en instemming begroting 2021-2024
23 november 2020

Instemming wijziging Bestuurs- en Beheersreglement inzake oprichting nieuw expertisecentrum ASSC

23 november 2020 Advies Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2021-2022
23 november 2020 Reactie Tweede BFR 2020
9 november 2020 Advies geautomatiseerde bezoekersregistratie
4 november 2020 Advies uitbreiding digitale onderwijsvoorzieningen met Zoom
13 oktober 2020 Instemming Richtlijn aanbieden (online) tentamens
12 oktober 2020 Advies Voorgenomen transitie LURIS
12 oktober 2020 Advies Ontwerp-strategie en -uitvoeringsagenda Campus Den Haag
30 september 2020 Reactie Implementatie Taverne / Open access
30 september 2020

Advies aanpassing selectieprocedures bacheloropleidingen met capaciteitsfixus

24 augustus 2020 Advies Universiteitsraad Herziening richtlijn promotietrajecten
24 augustus  2020 Reactie Universiteitsraad op memo Vertraging onderzoek door Corona, verlenging contracten
24 augustus 2020 Reactie Universiteitsraad op Werkplan Diversiteit & Inclusiviteit
24 augustus 2020 Reactie Universiteitsraad op tussnrapportage programma doorontwikkeling kwaliteitszorg
17 augustus 2020 Reactie Universiteitsraad Instemming Leids Protocol Onderzoeksvisitaties 2021-2027
Instemming Leids Protocol Onderzoeksvisitaties 2021-2027
6 juli 2020

Reactie Universiteitsraad op 1e BFR 2020

6 juli 2020

Reactie Universiteitsraad op Duurzaamheidsverslag 2019

6 juli 2020

Reactie Universiteitsraad op Jaarverslag ombudsfunctionaris voor studenten 2019

6 juli 2020

Reactie Universiteitsraad op Jaarverslagen vertrouwenspersonen 2019

6 juli 2020

Reactie Universiteitsraad op Onderzoek en plan van aanpak postdocs

6 juli 2020

Reactie Universiteitsraad op Personeel in cijfers 2020

1 juli 2020 Advies tijdelijke aanvullende reisregeling
medewerkers en studenten
18 juni 2020 Instemming Addenda Model-OER’en
2 juni 2020 Reactie Jaarverslag 2019
2 juni 2020 Reactie advies denktank Flexibilisering
2 juni 2020 Reactie plan van aanpak studentenwelzijn
2 juni 2020 Instemming Kadernota 2021-2024
27 mei 2020 Standpunt en adviezen proctoring
18 mei 2020 Instemming Leids Universitair Register Opleidingen 2021-2022
18 mei 2020 Reactie 3e BFR en Jaarrekening 2019
18 mei 2020 Advies Retributiebeleid 2021-2022
6 april 2020 Instemming instellingsdeel Studentenstatuut 2020-2021
6 april 2020 Advies capaciteitsfixus bacheloropleidingen, capaciteitsbepersking masteropleidingen, criteria selectie en plaatsing, reglement selectie
6 april 2020 Advies verplaatsen masterafstudeerrichting Criminaliteit en Veiligheid
6 april 2020 Advies aangepaste gemeenschappelijke regeling LDE
6 april 2020 Reactie implementatie rookbeleid
6 april 2020 Reactie benchmark Financiële Ondersteuning Studenten
6 april 2020 Reactie uitkomsten NSE 2019
6 april 2020

Reactie uitstel strategisch plan

10 februari 2020 Reactie Projectenkalender ICT 2020
10 februari 2020 Reactie Inventarisatie taalbeleid
10 februari 2020 Reactie Follow-up personeelsmonitor
10 februari 2020 Reactie Drempelloos studeren
10 februari 2020 Advies regeling Inschrijving Examen- en Collegegeld 20-21
Datum Onderwerp
9 december 2019 Advies Gemeenschappelijke regeling LDE
9 december 2019 Advies en instemming Technische wijzigingen tgv Wnra
9 december 2019 Advies Startnotitie monitoring kwaliteitsafspraken
9 december 2019 Advies instemming Begroting 2020-2023
9 december 2019 Reactie Advies Taskforce Studentenwelzijn
9 december 2019 Reactie Tweede BFR 2019
9 december 2019 Reactie Plan van aanpak doorontwikkeling kwaliteitszorg
9 december 2019 Instemming en advies Model-OER’en 2020-2021 (Ba en Ma) 
9 december 2019 Instemming wijziging Bestuurs- en Beheersreglement
14 oktober 2019 Instemming Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2019
1 oktober 2019 Instemming wijziging Studentenstatuut 2019- 2020 en positief advies Regeling ICE 2019-2020
1 juli 2019 Instemming Instellingsdeel Studentenstatuut 2019-2020
1 juli 2019 Reactie Jaarrapportage VGM
1 juli 2019 Reactie Personeel in cijfers 2018
1 juli 2019 Reactie Duurzaamheidsverslag 2018
1 juli 2019 Reactie advies- en onderzoekscommissie sociale veiligheid
1 juli 2019 Reactie MBP Huisvesting 2019
1 juli  2019 Reactie Jaarverslag  vertrouwenspersonen
1 juli 2019 Advies Aanpassing BSA-regeling

3 juni 2019

Instemming gewijzigd plan van aanpak Verplichte Matching

20 mei 2019

Reactie Kadernota en instemming hoofdlijnen begroting 2020

20 mei 2019

Instemming Leids Universitair Register Opleidingen 2020-2021

20 mei 2019

Afwijzing plan van aanpak Verplichte Matching

20 mei 2019

Notitie CSL studeren en werken met functiebeperking

20 mei 2019

3e BFR 2018

20 mei 2019

Jaarverslag 2018

20 mei 2019

Jaarverslag ombudsfunctionaris studenten 2018

20 mei 2019

Jaarverslag Kwaliteitszorg Onderwijs 2018

8 april 2019

Advies Regeling ICE 2019-2020

8 april 2019

Advies Capaciteitsfixus

8 april 2019

Advies Retributiebeleid 2020-2021

8 april 2019

Advies Rookbeleid

8 april 2019

Notitie DSP Taalbeleid en Medezeggenschap

8 april 2019

Notitie ONS Leiden Honours Academy

8 april 2019

Strategie LDE 2019-2024

11 februari 2019 Harmonisatie dagindeling
11 februari 2019 Bestuurlijke hantering diversiteit inclusiviteit
11 februari 2019 Aanpassing hoofdstuk 5 model-OER 2019-2020
11 februari 2019 Voortgang promovendizaken
Datum Onderwerp
10 december 2018 Advies en instemming begroting 2019-2021
10 december 2018 Reactie Follow-Up Personeelsmonitor 2018
10 december 2018 Reactie 2e bestuurlijk-financiële rapportage 2018
10 december 2018 Advies voortgang verplichte matching
10 december 2018 Instemming Universitair Plan Kwaliteitsafspraken
29 oktober 2018 Brief inzake internationalisering & medezeggenschap
15 oktober 2018 Model-OER'en 2019-2020
15 oktober 2018 Vervolgprojectplan Arbeidsmarktvoorbereiding
15 oktober 2018 Implementatie Onderwijsvisie
15 oktober 2018 Faciliteiten Den Haag
3 juli 2018 Instemming Studentenstatuut 2018-2019
    
3 juli 2018 Personeel in Cijfers 2018
3 juli 2018 Jaarverslagen 2017 vertrouwenspersonen en ombudsfunctionaris
3 juli 2018 Duurzaamheidsverslag 2017 
3 juli 2018 Notitie ONS Leiden inzake Studentenwelzijn
3 juli 2018 Eerste BFR 2018
3 juli 2018 Jaarrapportage VGM 2017
3 juli 2018 Advies concept-personeelsplan HR Next Level
15 juni 2018 Voortzetting pilots Verplichte Matching
23 mei 2018 Jaarverslag 2017 
23 mei 2018 Derde BFR en Jaarrekening 2017
23 mei 2018 Advies reorganisatieplan HR Next Level
23 mei 2018 Retributiebeleid 2019-2020
23 mei 2018 Kadernota 2019-2022 - advies en instemming hoofdlijnen begroting 2019
23 mei 2018 Loopbaanbeleid jonge onderzoekers
23 mei 2018 Instemming Leids Universitair Register Opleidingen
2019 -2020
12 april 2018 Instemming intentie invoering Verplichte Matching
12 april 2018 Instemming nieuw Sport en Tentamencentrum
12 april 2018 Notitie versterking PhD-community
12 april 2018 Bevordering Wetenschappelijke Excellentie en Talentbeleid
12 april 2018 Jaarverslagen Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek 2017
12 april 2018 Stand van Zaken Privacy
12 april 2018 Advies Capaciteitsfixus 2019-2020
13 februari 2018 Notitie Rol Vertrouwenspersonen
13 februari 2018 Advies Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2018-2019
13 februari 2018 Advies programmavoorstel harmonisatie onderwijslogistiek
13 februari 2018 ICT Projectenkalender 2018
13 februari 2018 Rapportage Evaluatie Studieadvisering
8 februari 2018 Instemming wijziging Kiesreglementen
Datum Onderwerp
12 december 2017 Advies en instemming begroting 2018-2021 
12 december 2017 Tweede BFR 2017
12 december 2017 Notitie Hervorming Universitaire Verkiezingen
23 oktober 2017 Advies en instemming model-OER'en 2018-2019
23 oktober 2017 Advies Reorganisatie HR Next Level
23 oktober 2017 Advies Beleid Open Access
23 oktober 2017 Notitie UFB
29 augustus 2017 Instemming wijziging Onderwijsreglement Honours Academy   
29 augustus 2017 Instemming herziening beleid Wetenschappelijke Integriteit 
29 augustus 2017 Advies Richtlijn Taalbeleid  
29 augustus 2017 Nader advies capaciteitsbeperking masteropleiding International Relations
29 augustus 2017 Advies regeling klokkenluiders
29 augustus 2017 Harmonisatie onderwijslogistiek: fasering, opdracht en financiering
29 augustus 2017 Plan van aanpak naar aanleiding van midtermreview instellingstoets
4 juli 2017 Studentenstatuut 2017-2018
4 juli 2017 Werkplan Promovendizaken
4 juli 2017 Advies toelating masteropleidingen
4 juli 2017 Programma HR Next Level
4 juli 2017 Jaarverslag Ombudsfunctionaris 2016
4 juli 2017 VGM Jaarrapportage 2016
4 juli 2017 Advies Aansluiting VWO - WO
4 juli 2017 Eerste BFR 2017
4 juli 2017 Personeelscijfers en -monitor
4 juli 2017 Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Leiden 
23 mei 2017 Leids Universitair Register Opleidingen 2018-2019
23 mei 2017 Kadernota 2018-2021 - instemming hoofdlijnen begroting 2018
23 mei 2017 ICTO Innovatieprogramma 2017 -2020
23 mei 2017 Jaarverslag 2016
23 mei 2017 Implementatie Wet Versterking Bestuurskracht
23 mei 2017 Evaluatie eerste fase Bètacampus
23 mei 2017 Advies wijziging regeling BSA
23 mei 2017 Advies uitbreiding pilot Verplichte Matching
23 mei 2017 Audit HR Excellence for Research
23 mei 2017 Derde BFR en jaarrekening 201
9 mei 2017 Instemming wijziging Reglement UR
4 april 2017 Aanpassing Reglement UR
4 april 2017 Strategische uitvoeringsagenda 2017
4 april 2017 Advies capaciteitsfixus 2018-2019
4 april 2017 ICT-projectenkalender 2017
4 april 2017 Advies retributiebeleid 2018-2019
14 februari 2017 Advies vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur
14 februari 2017 Ontwikkelingen Den Haag
14 februari 2017 Hernieuwde Onderwijsvisie
14 februari 2017 Advies pilot verplichte matching Security Studies
14 februari 2017 Projectplan Arbeidsmarktvoorbereiding
14 februari 2017 Uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan
14 februari 2017 Advies werkplan Diversiteit en Inclusiviteit
14 februari 2017 Advies regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2017-2018

 

(2016.12.13)   Advies en instemming begroting 2017
(2016.12.13)   Advies capaciteitsbeperking postpropedeutische 
fase Geneeskunde en Fiscaal Recht

(2016.12.13)   Instemming en advies model-OER'en  2017-2018
(2016.10.25)  Landelijke pilot instellingsaccreditatie  
(2016.10.25)  Capaciteitsbeperking masteropleidingen 2017-2018  
(2016.10.25)  Aanpassing onderwijsaanbod 2017-2018  
(2016.09.05)  Aanwijzing voorzitters UR-commissies (UR-besluit 99)
(2016.09.05)  In- en samenstelling vaste UR-commissies (UR-besluit 98)
(2016.09.05)  Verkiezing plaatsvervangend voorzitter Universiteitsraad (UR-besluit 97)
(2016.09.05)  Verkiezing voorzitter Universiteitsraad (UR-besluit 96)

(2016.08.29)  Notitie Studiebegeleiding
(2016.08.29)  Personeel in cijfers 2016 
(2016.08.29)  Uitvoeringsplan Taalbeleid 
(2016.08.29)  Advies wijzigingen regeling Bindend Studieadvies 
(2016.08.29)  Reactie Eerste BFR 2016 
(2016.08.29)  Tarieven Joint Degree-opleidingen met TU Delft 
(2016.08.29)  Instemming instellingsdeel Studentenstatuut 2016-2017 (IB 158)
(2016.07.04)  Gemeenschappelijke Regeling ICLON 
(2016.07.04)  Webcolleges 
(2016.07.04)  Jaarverslag ombudsfunctionaris 2015 
(2016.07.04)  Evaluatie 'Shooting Incident' 
(2016.07.04)  Advies Gedragscode Integriteit 
(2016.07.04)  Advies pilot verplichte matching 
(2016.05.24)  Reactie UR stopzetting BSA2 
(2016.05.24)  Instemming Leids Universitair Register Opleidingen 2017-2018 (IB 155)
(2016.05.24)  Instemming voorinvestering middelen studievoorschot 
(2016.05.24)  Advies Kadernota en instemming begroting 2017 (IB 154)
(2016.05.24)  Rapportages Datamanagement 
(2016.05.24)  VGM-onderwerpen 
(2016.05.24)  ICT-projectenkalender 2016 
(2016.05.24)  Jaarverslag 2015 
(2016.05.24)  Jaarrekening 2015 
(2016.05.24)  Instemming Faculteitsraden Hoofdlijnen Begroting 
(2016.05.24)   Advies decentrale selectie 
(2016.04.04)  Advies Milieubeleidsplan 2016-2020 
(2016.04.04)  Reactie Jaarverslag Kwaliteitszorg Onderzoek 2015 
(2016.04.04)  Reactie Bestuursafspraken 2016-2019 
(2016.04.04)  Reactie Haalbaarheidstoets DIS 2.0 
(2016.04.04)  Advies Retributiebeleid 2017-2018 
(2016.04.04)  Advies Regeling Datamanagement 
(2016.04.04)  Advies Regeling Inschrijving, Collegegeld en Examengeld 
(2016.04.04)  Advies Regeling Datalekken 
(2016.02.01)  Advies Dataprotocol Sterker aan de Start 
(2016.02.01)  Reactie Studiebegeleiding 
(2016.02.01)  Reactie notitie Taalbeleid 
(2016.02.01)  Reactie Strategisch Uitvoeringsprogramma 2016 
(2016.02.01)  Reactie jaarverslag kwaliteitszorg onderwijs 2015 
(2016.02.01)  Gedeeltelijke instemming voorinvestering studievoorschot

(2015.12.07)  Advies model-OER'en 2016-2017
(2015.12.07)  Instemming hoofdlijnen begroting 2016
(2015.12.07)  Advies begroting 2016-2019
(2015.12.07)  Instemming aanpassing BBR / integratie Afrika Studiecentrum
(2015.12.07)  Advies integratie Afrika Studiecentrum
(2015.12.07)  Milieubeleidsplan 2016-2020
(2015.10.26)  Jaarrapportage VGM 2014
(2015.10.26)  Jaarverslag ombudsfunctionaris 2014
(2015.10.26)  Stand van zaken accreditatiestelsel
(2015.10.26)  Internationaliseringsagenda 2015-2020
(2015.10.26)  Tweede BFR 2015
(2015.10.26)  Opzet evaluatie BSA in tweede jaar
(2015.10.26)  Naamswijziging Fac. Campus Den Haag - Faculty Governance and Global Affairs
(2015.09.01)  Voorzitters vaste commissies (UR-besluit 95)
(2015.09.01)  In- en vaststelling vaste commissies (UR-besluit 94)
(2015.09.01)  Verkiezing plaatsvervangend voorzitter (UR-besluit 93)
(2015.09.01)  Verkiezing voorzitter (UR-besluit 92)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.