Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) gesteld worden aan kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

Taken en bevoegdheden examencommissie

Tot de taken en bevoegdheden van de examencommissie behoren in elk geval:

 • het uitreiken van getuigschriften;
 • het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens;
 • het vaststellen van regels (Regels & Richtlijnen) voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden die in de Onderwijs- en Examenregeling zijn vastgelegd;
 • het behandelen van verzoeken en klachten van studenten;
 • het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • het verlenen van toestemming voor het volgen van keuzevakken;
 • het verlengen van de geldigheidsduur van behaalde resultaten;
 • het opleggen van sancties bij fraude of plagiaat door een student.

Meer algemene informatie over de examencommissies van de Universiteit Leiden.

Contact

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen
t.a.v. Doreen Arnoldus 
Instituutsbureau Pedagogische Wetenschappen
Postbus 9555
2300 RB Leiden

examencommped@fsw.leidenuniv.nl

Vergaderdata

De examencommissie vergadert in principe een keer per maand. 

 • maandag 27 september 2021
 • dinsdag 26 oktober 2021
 • dinsdag 30 november 2021
 • dinsdag 11 januari 2022
 • dinsdag 25 januari 2022
 • dinsdag 22 februari 2022
 • dinsdag 29 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022
 • dinsdag 31 mei 2022
 • dinsdag 28 juni 2022
 • dinsdag 26 juli 2022
 • dinsdag 30 augustus 2022
 • dinsdag 27 september 2022
 • dinsdag 25 oktober 2022
 • dinsdag 29 november 2022
 • dinsdag 20 december 2022
 • dinsdag 24 januari 2023

Verzoeken die uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering ontvangen zijn, worden besproken. Zo spoedig mogelijk na de vergadering ontvangt u de reactie van de examencommissie.

Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens

Bij het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens speelt de External Examiner een belangrijke rol. Lees de taakbeschrijving van de External Examiner.

Fraude en plagiaat

Voor het melden, onderzoeken en beoordelen van fraude en plagiaat bestaat het protocol voor de melding van een vermoeden van fraude. Zie hiervoor de bijlage van de Regels & Richtlijnen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Aanvragen extra herkansing laatste onderdeel bacheloropleiding

Als alle onderdelen van het bachelorexamen zijn behaald op één vak na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak ingediend worden bij de examencommissie. De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert een aantal voorwaarden voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing in de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen:

 • het ontbrekende vak maakt deel uit van het tweede of derde jaar van de bacheloropleiding;
 • het vak mag niet het bachelorproject zijn;
 • het vak mag geen keuzevak zijn dat onder de verantwoordelijkheid van een andere examencommissie valt dan die van Pedagogische Wetenschappen;
 • de roostering van het ontbrekende vak is zodanig dat het deelnemen aan de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid van het vak tot ernstige vertraging bij het instromen in de masteropleiding Education and Child Studies leidt - dit ter beoordeling aan de examencommissie.

Indien een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende bachelorvak wordt gehonoreerd, moet deze extra herkansing afgelegd worden op 16 augustus 2021. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Aanvragen extra herkansing laatste onderdeel masteropleiding

Als alle onderdelen van het masterexamen zijn behaald op één vak na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak ingediend worden bij de examencommissie.

De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert een aantal voorwaarden voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing in de masteropleiding Education and Child Studies:

 • Het vak mag niet de masterstage zijn;
 • Het vak mag niet het masterproject zijn;
 • Het vak moet twee of meer deeltoetsen omvatten, waarvan de resultaten samen het eindcijfer vormen.
 • Als slechts één deelcijfer onvoldoende is, kan voor de betreffende deeltoets een extra herkansing aangevraagd worden. Zijn voor meer deeltoetsen binnen een vak onvoldoendes behaald dan dient het vak in zijn geheel opnieuw gevolgd te worden.

Indien een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende mastervak wordt gehonoreerd, moet deze extra herkansing afgelegd worden op 16 augustus 2021. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

​Aanvragen extra herkansing premasterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Als alle onderdelen uit het eerste semester van het premasterprogramma zijn behaald op één na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak uit het eerste semester worden ingediend. De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing voor een vak uit het eerste semester van het premasterprogramma de volgende voorwaarden:

 • Het vak mag niet het premasteronderzoeksproject zijn;;
 • Uit het tweede semester mogen niet meer dan 15 ec’s ontbreken.

Als een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende vak uit het eerste semester van het premasterprogramma wordt gehonoreerd, moet de extra herkansing afgelegd worden op 16 augustus 2021. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.