Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en medewerkers van de universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad volgt het College van Bestuur kritisch, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Het is typerend voor de Leidse universitaire medezeggenschap dat voor ieder onderwerp, ongeacht de al dan niet formeel toegewezen bevoegdheden, het oordeel van de Universiteitsraad door het College van Bestuur als zwaarwegend wordt gezien. Er wordt in alle gevallen naar gestreefd om tot consensus te komen.

Studenten- en personeelspartijen

De Universiteit Leiden kent drie personeelspartijen. Dat zijn FNV Overheid, Universitair Belang en PhDoc, speciaal voor PhD-kandidaten en postdocs van de universiteit. Daarnaast zijn er drie studentenpartijen:  Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL), Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) en Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden).

Personeels- en studentgeleding

De Raad bestaat uit acht personeelsleden en acht studentleden, afkomstig van alle faculteiten en ondersteunende diensten. Studenten kiezen jaarlijks een nieuwe vertegenwoordiging. Medewerkers doen dit iedere twee jaar. Bekijk de samenstelling van de huidige Raad.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie