Universiteit Leiden

nl en

Universitair Belang

Universitair Belang komt op voor de belangen van álle medewerkers. Of je nu promovendus, hoogleraar of receptionist bent, jouw belangen worden gegarandeerd vertegenwoordigd. Wij staan voor vertrouwen, open communicatie, transparante besluitvorming en minder bureaucratie. Ons doel? Minder starre regels en méér menselijke maat. We willen graag meer ruimte voor fundamenteel onderzoek en meer waardering voor onderwijs. Bovendien hechten we er sterk aan dat iedereen erbij mag horen. Immers, we zijn er voor alle medewerkers en willen een universiteit waar een verscheidenheid aan opinies en talent wordt verwelkomd.

Wat zijn de speerpunten van Universitair Belang?

Vertrouwen staat bij Universitair Belang altijd voorop. Wij zijn van mening dat we bij het besturen van de universiteit en het uitvoeren van onze werkzaamheden, meer moeten vertrouwen op de kennis en ervaring van onze wetenschappers en professionals. Alle medewerkers moeten zoveel mogelijk ruimte krijgen om werkzaamheden uit te kunnen voeren met zo min mogelijk regels. Dit vormt naar onze mening de basis voor hoogwaardig onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Om dit te bevorderen richten we ons op de volgende speerpunten: 

 • Een professionele en efficiënte ondersteuning van onderwijs en onderzoek is in ieders belang. Harmonisatie en standaardisatie mogen echter niet ten koste gaan van de vrijheid van wetenschappers en docenten in het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. We zijn tegen de verdergaande bureaucratisering van de universiteit: starre regels als gevolg van digitalisering, harmonisering en centralisering. De menselijke maat en de professionele mening van docenten en onderzoekers moeten prevaleren bij afwegingen op het gebied van onderwijs, onderzoek of de begeleiding van studenten.
 • We zien de universiteit als een Academische Vrijplaats, waar een diversiteit aan opinies wordt verwelkomd in een open wetenschappelijk en een op onderzoek gebaseerd debat over technologisch en maatschappelijk belangrijke onderwerpen. De universiteit dient een academie te blijven in plaats van een hiërarchisch en strak geleid bedrijf.
 • We streven naar vermindering van werkdruk door het minimaliseren van werkzaamheden die geen directe bijdrage leveren aan onderwijs en onderzoek.
 • We zien een ontwikkeling naar steeds meer aandacht voor interdisciplinair en maatschappelijk gewenst onderzoek. We zijn van mening dat er daarnaast  voldoende ruimte moet blijven voor het doen van fundamenteel en monodisciplinair onderzoek.
 • Internationalisering vraagt om nuancering. In het ene wetenschapsdomein vergroot het de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, in het andere wetenschapsdomein is juist de Nederlandse context essentieel. Op beide vlakken moet de informatievoorziening op een hoog niveau staan in zowel het Nederlands als in het Engels.  
 • Van studenten verwachten we academische interesse, die met eigen verantwoordelijkheid wordt opgepakt. Teveel schoolsheid belemmert ontwikkeling van wetenschappelijke creativiteit. 
 • We dragen bij aan een universiteit met een duidelijke identiteit, die helder communiceert met studenten en medewerkers. Iedereen moet weten wat er van hen verwacht wordt. Voor medewerkers is het dan helder waar de ruimte zit om zich in hun functie te ontwikkelen en flexibel in te kunnen spelen op actuele organisatievragen. 
 • We willen investeren in divers samengestelde teams, waarbinnen altijd het open debat gevoerd kan worden. In zo’n setting is het borgen van elkaars welzijn belangrijk, omdat alleen dan elk teamlid zich kan uitspreken en zo iedereen kan werken in academische vrijheid.

Wat onderscheidt Universitair Belang van de andere partijen?

Universitair Belang is een representatieve afspiegeling van het personeel van de universiteit. In onze top 4 staan daarom een evenredig aantal wetenschappers en ondersteunende staf, zodat ieders belang vertegenwoordigd wordt in de Universiteitsraad. Hierdoor garanderen we dat discussies, bijvoorbeeld over werkdruk, vanuit een breed perspectief worden gevoerd. Bij de andere medewerkerspartijen staan uitsluitend wetenschappers op verkiesbare plaatsen.

Wat hebben we de afgelopen twee jaar bereikt?

De fractie Universitair Belang heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet voor de volgende onderwerpen:

 • Verwijderen van de slimme camera’s (personentellers) die in de Coronatijd zijn opgehangen in de faculteiten. Dit staat haaks op onze kernwaarde van sturen op basis van vertrouwen. We willen controle binnen de universiteit zoveel mogelijk beperken, want die staat naar onze mening vaak loodrecht op (academische) vrijheid. Wij zien de universiteit als een Academie en niet als een strak geleid bedrijf. Volgens ons bloeit kennis in vrijheid van denken en van doen.
 • We hebben de studenten gesteund bij de versimpeling van het inschrijven voor tentamens. Studenten hoeven hun deelname aan tentamens niet meer te herbevestigen.
   
 • We hebben het thema werkdruk expliciet op de bestuurlijke agenda gezet. Van het college hebben we geëist dat er inzichtelijk wordt gemaakt hoe de werkdruk de komende jaren wordt verlicht. Door het CvB is als eerste stap een werdrukverlichtingsfonds ingesteld; 
   
 • Diversiteit en inclusiviteit zijn van belang voor een gezonde organisatie, maar we  zijn een tegenstander van het uitvragen van steeds meer bijzondere persoonsgegevens van onze medewerkers en studenten zoals: etniciteit, geaardheid, sociale klasse, etc. In de gesprekken met het CvB over diversiteit en inclusie hebben we daarom tegengas gegeven op het voorstel om deze gegevens te gaan uitvragen bij medewerkers en studenten.
    
 • Klimaat vinden we belangrijk, maar we zijn een tegenstander van abrupte conclusies op basis van emoties, zoals het direct verbreken van alle banden met de fossiele industrie. We vinden dat we onze kennis moeten bundelen om tot intelligente en duurzame oplossingen te komen. De fossiele industrie en haar producten vormen op dit moment de basis van de moderne maatschappij en onze welvaart. De transitie naar alternatieve producten, van medicijnen tot het plastic in onze laptops en kleding, vraagt grote investeringen in zowel de herstructurering van de maatschappij als de ontwikkeling van betaalbare alternatieven. In de gesprekken met het CvB over het verbreken van de banden met de fossiele industrie hebben we daarom nuance aangebracht in de discussie.

Wie zijn we?

Met mijn juridische achtergrond en grote rechtvaardigheidsgevoel hecht ik veel waarde aan zorgvuldige besluitvorming en transparantie. Op dit moment zet ik mij daarvoor in als ambtelijk secretaris van de examencommissie Psychologie en draag ik bij aan een rechtvaardige opleiding. Ik wil het echter breder trekken dan dat en wil me inzetten voor een rechtvaardige universiteit. Om die reden heb ik mij kandidaat gesteld voor de Universiteitsraad. Ik wil er in de besluitvorming op toezien dat alle relevante informatie en belangen in kaart worden gebracht en zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen, dat er werkelijk wordt geluisterd naar geluiden die afkomstig zijn van belanghebbenden, dat een besluit goed en in duidelijke taal kan worden onderbouwd en dat er transparant over wordt gecommuniceerd. Zodoende hoop ik bij te dragen aan meer vertrouwen en hoop ik dat medewerkers zich daadwerkelijk gehoord voelen.

 Agur Sevink (UD, FWN) is naast opleider, docent en wetenschapper in rekenkundig onderzoek van biomaterialen, ook schrijver van fictie en kritisch denker. Hij was betrokken bij de oprichting van een AiO/PD organisatie in het LIC en meer dan twee jaar columnist van de Mare. In de UR wil hij meedenken over zaken die er echt toe doen, zoals arbeidsomstandigheden, de balans tussen primaire en secondaire processen, en diensten. Hoe maken we van de UL een (nog) betere werkgever? 

Ik ben hoogleraar mathematische besliskunde: bedrijfsprocessen kun je beter modelleren en analyseren vanuit een fundamenteel perspectief en daarom ben ik bij het Mathematisch Instituut in Leiden blijven werken. Als docent merk je hoe belangrijk en fijn het is om onderwijs te geven vanuit vertrouwen en respect voor  en van studenten en student-assistenten. Bureaucratie en regels staan haaks op de ontwikkeling van kritische en onafhankelijke burgers, die broodnodig zijn om de uitdagingen van de komende tijd aan te kunnen gaan. Ze genereren ook onnodige werkdruk. Dit geldt binnen de hele academische gemeenschap. Laten wie die `academisch’ houden!

Ik ben werkzaam bij het bestuursbureau als informatiemanager voor het onderwijsdomein. Ik heb veel van de universiteit gezien, zowel bij de ondersteunende diensten als bij de faculteiten. Door mijn functie binnen het bestuursbureau heb ik ook de bestuurscultuur goed leren kennen. Gedurende mijn loopbaan heb ik me veel ingezet voor de medezeggenschap via de verschillende dienstraden en de afgelopen 2 jaar voor de UR. Voor veel fundamentele onderwerpen loopt de afstemming met het CvB via de UR. Het is daarom belangrijk om in de UR een kritisch geluid te laten horen en om structurele problemen aan te blijven kaarten bij het CvB. Dit is de reden om mij kandidaat te stellen voor de UR en mijn kennis en ervaring in te zetten om vanuit de UR actief bij te dragen aan het creëren van een prettige werkomgeving.

Een organisatie is geen eiland: het is een samenwerking. Van PhD tot docent, van student tot medewerker: we moeten het met elkaar doen. Daarom wil ik mijn jarenlange ervaring met de processen en gremia van Universiteit Leiden inzetten om bureaucratie terug te dringen en me ervoor  in te zetten dat processen minder bureaucratisch worden en meer ondersteunend – het gaat uiteindelijk om de mens.

Ik ben Information Security Officer bij het bestuursbureau en ben hiervoor ruim 10 jaar actief geweest als projectmanager en leidinggevende bij het Universitair Facilitair Bedrijf. Voor mij start alles met een goede basis: een goede bestuurscultuur en een sociaal veilige en gezonde werkomgeving. Ik ben ervan overtuigd dat in ons `bolwerk der vrijheid' op alle lagen van de organisatie nog voldoende ruimte is voor verbetering. Het hebben van ambities is goed, maar er zou geen enkele ruimte mogen zijn voor `collateral damage'. De universiteit hoort een veilige en prettige werkomgeving te zijn voor iedereen. En dat moet ook kunnen! Samen krijgen we dit voor elkaar. Maak moeilijke dingen bespreekbaar, spreek uit waar je waarde aan hecht, maar spreek elkaar ook aan wanneer het even niet lukt en zoek vanuit de samenwerking weer naar oplossingen.

Ludo promoveerde als fysisch-chemicus in 2000 in de VS en werkte daarna 23 jaren  bij het Leiden Institute of Chemistry. Hij combineerde onderwijs en onderzoek, startte het Junior Science Lab, was lid van de LTA, kreeg een Comenius Leadershipbeurs voor de universiteit en was UR-lid in 2022-2023. Sinds september jl. is hij directeur van het Leiden Learning and Innovation Centre.

Gwen Wolters, beleidsadviseur strategische communicatie, voorheen bij FSW nu bij SC&M. Be - Do - Say is waar ik graag aan werk: zoals we willen zijn, zo moeten we ons organiseren en zo vertellen we ons verhaal. Dat geeft vertrouwen. 

Contact

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom bij  Sigrid Zuijderduin en Floske Spieksma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.