Universiteit Leiden

nl en

Universitair Belang

Universitair Belang vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers van de Universiteit Leiden. Kwaliteit inspireert en motiveert, zeker als onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in goede onderlinge samenhang naar een hoger niveau getild kunnen worden. Daaraan draagt Universitair Belang graag een steentje bij via de Universiteitsraad. 

Wat zijn de aandachtspunten van Universitair Belang?

Kwaliteit staat bij Universitair Belang altijd voorop: kwaliteit van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hiervoor zijn talentvolle, gemotiveerde medewerkers, studenten en goed bestuur nodig. Om hen te faciliteren richten we ons op de volgende punten: 

  • De universiteit is een organisatie van professionals. Zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Individuele interesse en talent speelt nog een onvoldoende grote rol in de professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, terwijl een diversiteit aan talent de beste teams creëert. Het lopende programma Erkennen en Waarderen biedt kansen dit te veranderen, ook voor OBP. 
  • Een professionele en efficiënte bedrijfsvoering is in ieders belang. Harmonisatie en standaardisatie mogen niet ten koste gaan van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van de primaire processen.   
  • Internationalisering vraagt om nuancering. In het ene wetenschapsdomein vergroot het de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, in het andere wetenschapsdomein is juist de Nederlandse context essentieel. Op beide vlakken moet de informatievoorziening op een hoog niveau staan in zowel het Nederlands als in het Engels.  
  • Van studenten verwachten we academische interesse die met eigen verantwoordelijkheid wordt opgepakt. Schoolsheid belemmert ontwikkeling van wetenschappelijke creativiteit. 
  • We dragen bij aan een universiteit met een duidelijke identiteit, die helder communiceert met studenten en medewerkers wat er van hen verwacht wordt. Voor medewerkers is het zo helder waar de ruimte zit om zich in hun functie te ontwikkelen en zo flexibel in te kunnen spelen op actuele organisatievragen. 
  • We willen investeren in divers samengestelde teams, waarbinnen altijd het open debat gevoerd kan worden. In zo’n setting is het borgen van elkaars welzijn belangrijk, omdat alleen dan elk teamlid zich kan uitspreken en zo iedereen kan werken in academische vrijheid.  

Wat onderscheidt Universitair Belang van de andere partijen?

Universitair Belang is er voor alle medewerkers, van promovendus tot hoogleraar; van de receptionisten tot de directeuren. We zijn onafhankelijk; we hebben geen relatie tot een vakbond of andere externe organisatie.  De universiteit ziet zich geconfronteerd met hoge studentaantallen, achterblijvende financiering en een groeiende roep vanuit de samenleving tot maatschappelijk verantwoorde bijdragen. In dat krachtenveld is aandacht voor zowel het primaire proces (onderwijs en onderzoek) als de adequate  facilitering daarvan belangrijk. Wij vragen systematisch aandacht voor beide zaken, juist omdat de synergie hiertussen leidt tot een gezonde academische gemeenschap. 

Wat zijn de speerpunten van Universitair Belang?

De fractie Universitair Belang in de UR bekijkt elk beleidsstuk dat langskomt op uitvoerbaarheid voor zowel wetenschappelijk en onderwijzend als ondersteunend en beheerspersoneel. In de afgelopen periode hebben we ons met name ingezet en successen behaald op het gebied van:  

  • Lagere werkdruk, piekbelasting en regeldruk: Kwantitatieve ondersteuning van beslissingsprocessen vinden wij van groot belang, omdat het de kwaliteit van besluiten verhoogd. Het moet vanzelfsprekend worden dat voorafgaand bij beleidsvorming in kaart wordt gebracht wat de personele, financiële en organisatorische consequenties zullen zijn. Verschillen in uitvoering zijn groot tussen kleine, middelgrote en grote universitaire organisatieonderdelen; 
  • Het beoordelen van beleidsnotities en regelingen op uitvoerbaarheid. Stukken zonder planning of begroting kunnen rekenen op kritische kanttekeningen, maar ook op suggesties voor verbetering; 
  • Diversiteit en inclusiviteit: beide zijn van belang voor een gezonde organisatie. We volgen het College op de voet in dit dossier. 

Waarom een stem voor Universitair Belang?

We gaan uit van de samenhang van verschillende onderdelen en mensen binnen de universiteit. Daarmee is een stem voor Universitair Belang een die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de Universiteit Leiden en haar academische gemeenschap.

Contact

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom bij Floske Spieksma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.