Universiteit Leiden

nl en

Taken en bevoegdheden faculteitsraden

De taken en bevoegdheden van de Faculteitsraad lijken sterk op die van de Universiteitsraad. Maar de onderwerpen zijn vaak anders, doordat op facultair niveau andere zaken spelen dan op centraal niveau. 

Behalve het LUMC kennen de faculteiten van de Universiteit Leiden een medezeggenschapsorgaan, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Dit orgaan is de Faculteitsraad (FR). Het LUMC heeft een studentenraad en een ondernemingsraad.

Adviesrecht

De Faculteitsraad heeft het recht uit eigen beweging over alle facultaire aangelegenheden waarvan hij dat wenselijk vindt, advies uit te brengen aan het Faculteitsbestuur; het bestuur is verplicht hierop te reageren. Dit is een goed middel om bijvoorbeeld problemen die "op de werkvloer" of onder grote groepen studenten leven, onder de aandacht van het bestuur te brengen. 

Rechten

De faculteitsraad wordt ingelicht over het gevoerde beleid 
Het bestuur moet daarnaast elk jaar de raad inlichten over het gevoerde financiële, organisatorische en onderwijskundige beleid. In de praktijk zal dit vaker dan eens per jaar gebeuren; gemiddeld vergaderen Faculteitsraad en Faculteitsbestuur eenmaal per maand. Onderwerpen als de begroting, het personeelsbeleid, de samenwerking van de faculteit met externe partners, de kwaliteitszorg, het facultaire meerjarenplan, voorgenomen reorganisaties en het vaststellen of wijzigen van het faculteitsreglement en van onderwijs- en examenregelingen zullen daardoor regelmatig terugkeren. 

Instemmingsrecht
Bij sommige van deze onderwerpen heeft de raad zelfs instemmingsrecht. Dit houdt in dat de raad eerst moet instemmen met het voorstel van het bestuur voor dit voorstel kan worden uitgevoerd. Er zijn ook onderwerpen waar de personeelsgeleding van de raad instemmingsrecht heeft en de studentengeleding adviesrecht. Men moet hierbij dan denken aan maatregelen die te maken hebben met de rechtspositie van personeelsleden (bijvoorbeeld bij een voorgenomen reorganisatie). Tenslotte heeft de Faculteitsraad de taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen en te waken voor discriminatie.

Gekozen leden

Het aantal leden van een Faculteitsraad hangt af van de grootte van de faculteit, maar steeds (behalve bij het LUMC) bestaat de raad voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit studenten. De studentengeleding wordt gekozen voor een jaar, de personeelsgeleding voor twee jaar.  
  
Lijstenstelsel
Bij de faculteiten Geesteswetenschappen (studentengeleding), Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen wordt gekozen volgens het lijstenstelsel, waarbij op één kandidaat van een lijst (partij) kan worden gestemd, vergelijkbaar met verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad. 

Personenstelsel
Bij de faculteiten Archeologie, Geesteswetenschappen (personeelsgeleding), Governance and Global Affairs en de studentenraad van het LUMC wordt het personenstelsel gehanteerd, waarbij de kandidaten zich op persoonlijke titel gekandideerd hebben. De kiezer brengt een stem uit op één kandidaat, maar kan tevens een voorkeursvolgorde voor overige kandidaten aangeven. Deze stem kan bij de berekening van de uitslag geheel of gedeeltelijk overgedragen worden aan andere kandidaten volgens de opgegeven voorkeursvolgorde. Het is mogelijk dat in faculteiten met een personenstelsel kandidaten aangesloten zijn bij een partij; dan wordt dat vermeld achter hun naam.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.