Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een eigen opleidingscommissie (OC). Een OC bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. Samen bewaken zij de kwaliteit van het onderwijs, stellen zij eventuele knelpunten aan de orde en adviseren zij over de uitvoering en ontwikkeling van vakken, curricula en onderwijsbeleid.

Taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie

Een opleidingscommissie is een formeel medezeggenschapsorgaan. De OC heeft tot taak het opleidingsbestuur te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De rechten en taken zijn volgens de wet als volgt:

  • Instemmingsrecht en adviesrecht ten aanzien van onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding.
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER.
  • Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.
  • Het bespreken van het visitatierapport van de opleiding.

Werkwijze van opleidingscommissies

Een OC vergadert een aantal keer per jaar. Daarbij komen in ieder geval cursus- en programma-evaluaties aan de orde en, in samenhang daarmee, de inrichting van het curriculum en de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast bespreekt de OC de inhoud en uitvoering van de OER en buigt zij zich over zaken als onderwijs- en tentamenroosters, kwaliteit van informatievoorziening binnen de opleiding, etc.

De opleidingscommissie voert regelmatig overleg met het opleidingsbestuur en adviseert het bestuur op basis van haar bevindingen over het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding.

Handleiding opleidingscommissies

Nadere informatie over taken, bevoegdheden en werkwijze van de OC is te vinden in de facultaire Handleiding voor opleidingscommissies.

Contact

Studenten en docenten die vragen, opmerkingen of klachten hebben over onderwijsevaluatie, over kwaliteit van onderwijs, of over het werk van de OC, kunnen altijd bij hun opleidingscommissie terecht. De samenstelling en contactgegevens van de opleidingscommissies van de Faculteit Geesteswetenschappen zijn terug te vinden in de online lijst van opleidingscommissies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.