Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een eigen opleidingscommissie. Dat is wettelijk geregeld. Een opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. Samen bewaken zij de kwaliteit van het onderwijs, stellen zij eventuele knelpunten aan de orde en adviseren zij over de uitvoering en ontwikkeling van vakken, curricula en onderwijsbeleid.

Taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie

Een opleidingscommissie is een formeel medezeggenschapsorgaan. De opleidingscommissie heeft tot taak het opleidingsbestuur, gevraagd of  ongevraagd, te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De rechten en taken zijn volgens de wet als volgt:

  • Instemmingsrecht en adviesrecht ten aanzien van onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding.
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER.
  • Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Werkwijze van opleidingscommissies

Een opleidingscommissie vergadert een aantal keer per jaar over kwesties betreffende de opleiding(en). Daarbij komen in ieder geval  cursus- en programma-evaluaties aan de orde en, in samenhang daarmee, de inrichting van het curriculum en de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast bespreekt de opleiding de inhoud en uitvoering van de OER en buigt zij zich over zaken als onderwijs- en tentamenroosters, kwaliteit van informatievoorziening binnen de opleiding, etc.

De opleidingscommissie voert regelmatig overleg met het opleidingsbestuur en adviseert het bestuur op basis van haar bevindingen over het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding.

Handleiding opleidingscommissies

Nadere informatie over taken, bevoegdheden en werkwijze van de opleidingscommissie is te vinden in de facultaire Handleiding voor opleidingscommissies.

Contact

Studenten en docenten die vragen, opmerkingen of klachten hebben over onderwijsevaluatie, over kwaliteit van onderwijs, of over het werk van de opleidingscommissie, kunnen altijd bij hun opleidingscommissie terecht. De samenstelling en contactgegevens van de opleidingscommissies van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn terug te vinden in de online lijst van opleidingscommissies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.