Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie Psychologie

De examencommissie van de opleiding Psychologie is, krachtens artikel 7.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW), het orgaan dat vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn voor het verkrijgen van het diploma. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van toetsing en waakt over het niveau van de tentamens, keuzevakpakketten en het examen.

Belangrijke taken en bevoegdheden zijn onder andere het vaststellen van de Regels en Richtlijnen om de uitslag van tentamens en het examen te beoordelen en vast te stellen, het behandelen van vrijstellingsverzoeken, het treffen van maatregelen inzake orde, fraude en plagiaat, en het geven van het bindend studieadvies (BSA). De examencommissie is daarnaast belast met het afgeven van getuigschriften en beoordeelt verzoeken omtrent individuele aanpassingen van het studieprogramma en de invulling van de vrije keuzeruimte.

De examencommissie Psychologie handelt naar de geldende regels en procedures van de opleiding, die zijn neergelegd in twee documenten: de Onderwijs- en Examenregeling (OER), opgesteld door de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Regels en Richtlijnen (R&R), opgesteld door de examencommissie binnen het kader van de OER.

In deze twee documenten kunnen studenten informatie vinden over belangrijke onderwijsgerelateerde aangelegenheden zoals:    

  • Procedures met betrekking tot de inschrijving voor en toegang tot tentamens en hertentamens.
  • Geldigheid van gemaakte tentamens.
  • Herkansingbeleid.
  • Beoordeling, deelcijfers, afronding van cijfers en bepaling van het judicium.
  • Fraude en plagiaat.

Regelingen in het kader van bijzondere omstandigheden.

Heeft u als student vragen aan de examencommissie, of wilt u een verzoek of klacht indienen? Gebruik dan het daarvoor bedoelde webformulier op deze website, en voeg daaraan eventuele bewijsstukken toe. Berichten van studenten die op een andere manier bij de examencommissie binnenkomen (bijvoorbeeld per e-mail), worden niet in behandeling genomen. Daarnaast correspondeert de examencommissie uitsluitend via het uMail-adres van de student.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om individuele leden van de examencommissie persoonlijk te benaderen per brief of e-mail met vragen, verzoeken of klachten. Alle correspondentie dient via de ambtelijk secretarissen te verlopen, waarvoor eerdergenoemd webformulier dient te worden gebruikt.

 

Let op: voor individuele vrijstellingen, extern onderwijs en vervanging keuzeruimte geldt een andere procedure (via uSis). Bekijk voor meer informatie de pagina: vrijstellingen en verzoekschriften.

Gevallen van fraude en plagiaat worden door het Instituut Psychologie zeer ernstig genomen. De examencommissie is belast met de afhandeling van fraude- en plagiaatmeldingen en dient in dergelijke gevallen tot een besluit te komen. Alvorens de examencommissie tot een besluit komt, zal de student worden gehoord. Indien de examencommissie vaststelt dat er sprake is van fraude en/of plagiaat, kan zij aan de student een sanctie opleggen.

Voor docenten: 
Gevallen van fraude en plagiaat kunnen bij de examencommissie worden gemeld door het daarvoor bedoelde webformulier in te vullen.

De examencommissie heeft een wettelijke termijn van maximaal 8 weken om verzoeken af te handelen, tenzij anders aangegeven in de Regels en Richtlijnen.

Samenstelling examencommissie Psychologie

Ambtelijk Secretarissen examencommissie Psychologie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.