Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Taken en bevoegdheden examencommissie

De examencommissie heeft op grond van artikel 7.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) de volgende taken en bevoegdheden:

 • Het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens
 • Het uitvaardigen van regels en richtlijnen betreffende tentamens en examens
 • Het aanwijzen van examinatoren
 • Het verlenen van vrijstellingen
 • Het treffen van maatregelen inzake fraude (plagiaat e.d.)
 • Het toekennen van individuele herkansingen
 • Het afgeven van getuigschriften


Daarnaast heeft de examencommissie van het faculteitsbestuur het mandaat gekregen om besluiten betreffende het bindend studieadvies (BSA) uit te brengen; de bsa-adviezen worden dus door de examencommissie namens het faculteitsbestuur uitgebracht (overeenkomstig de ‘Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden’)


Verzoeken

Verzoeken aan de examencommissie dienen schriftelijk te worden ingediend. U kunt uw brief als bijlage bij een e-mail aan de examencommissie doen toekomen via oic@law.leidenuniv.nl

In uw brief dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
 • studentnummer
 • u-mailadres
 • opleiding(en) waarvoor u ingeschreven staat
 • dagtekening
 • duidelijke omschrijving en motivering van uw verzoek

Daarnaast moeten eventueel benodigde bewijsstukken worden bijgevoegd.

Tegen beslissingen van de examencommissie staat binnen zes weken nadat deze ter kennis van betrokkene zijn gebracht beroep open bij het College van beroep voor de examens (CBE), Postbus 9500, 2300 RA Leiden.

Let op: Vragen gericht aan individuele leden van de examencommissie worden niet in behandeling genomen. Alle correspondentie verloopt via de secretaris.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.