Universiteit Leiden

nl en

Examencommissies

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent drie examencommissies:

 • facultaire examencommissie
 • examencommissie Honours College Law
 • examencommissie Advanced masters.

Facultaire examencommissie

De leden van de examencommissie zijn deskundig op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Zij behoren veelal tot de leden van het personeel die belast zijn met het verzorgen van het onderwijs van de betrokken opleidingen.

In uw brief dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • dagtekening
 • studentnummer
 • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
 • u-mailadres
 • opleiding(en) waarvoor u ingeschreven staat

Verzoeken propedeusestudenten (in een tutorgroep)

Verzoeken betreffende aanwezigheidsplicht en conditionele herkansing dienen vergezeld te gaan van bewijzen. De verzoeken moeten zijn ingediend vóór de deadline vermeld in het emailbericht van de examencommissie. Zie voor meer informatie de instructie aanwezigheidsplicht over de verplichte aanwezigheid bij werkgroepen en tentamens.

Tegen beslissingen van de examencommissie staat binnen zes weken nadat deze ter kennis van betrokkene zijn gebracht, beroep open bij het College van Beroep voor de Examens, Postbus 9500, 2300 RA Leiden.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie die zijn ontleend aan de WHW:

 • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens
 • het uitvaardigen van regels en richtlijnen betreffende tentamens en examens
 • de organisatie en de coördinatie van tentamens
 • het aanwijzen van examinatoren
 • het verlenen van vrijstellingen
 • het treffen van maatregelen inzake orde, fraude, plagiaat e.d.
 • het toekennen van individuele herkansingen
 • het afgeven van getuigschriften.

De examencommissie heeft van het faculteitsbestuur het mandaat gekregen om besluiten betreffende het bindend studieadvies uit te brengen; de bsa-adviezen worden dus door de examencommissie namens het faculteitsbestuur uitgebrach (overeenkomstig de ‘Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden’)

Daarnaast heeft de examencommissie een belangrijke rol bij de onderwijsvernieuwingen zoals het Studiesysteem propedeuse, de vierjaarsregeling geldigheidsduur tentamens, en het Studieplan bacheloropleidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie