Universiteit Leiden

nl en

Facultair strategisch plan

In het Facultair strategisch plan (FSP) 2022 – 2027, Samen maken we geesteswetenschappen, staan de ambities van de faculteit voor de komende jaren. De rijkdom aan internationale wetenschappelijke kennis over talen, culturen en samenlevingen wereldwijd, in heden en verleden, maakt de faculteit Geesteswetenschappen uniek. Het FSP beschrijft hoe we inspelen op nieuwe ontwikkelingen met behoud van onze sterke punten.

Vijf ambities voor de komende zeven jaar

In het Facultair Strategisch Plan staan vijf ambities genoemd waar we de komende jaren aan zullen werken. Alle vijf de ambities zijn belangrijk, maar decaan Mark Rutgers benadrukt: ‘het is evident dat vooral de ambitie Verhogen welzijn voor alle personeelsleden en studenten voorwaardelijk is voor ons aller welbevinden, ons groeien en bloeien. Het terugdringen van werkdruk, meer onderzoeksruimte, helderheid over ontwikkelmogelijkheden (ook voor OBP), zorgvuldige werving en het goed inwerken van collega’s, om maar een paar punten te noemen, moeten bijdragen aan een goede, veilige en plezierige werkomgeving voor iedereen.’

Download hier het digitale exemplaar van het Facultair Strategisch Plan 2022 – 2027, Samen maken we geesteswetenschappen

FSP 2022 – 2027: vijf ambities met strategische doelen voor de faculteit Geesteswetenschappen

Ambitie A. Het versterken van onze positie binnen de internationale top van onderzoek en onderwijs in de geesteswetenschappen

 1. Bestendigen van onze sterke disciplinaire identiteit en tevens versterken van onze multi- en interdisciplinaire aanpak
 2. Samenwerken met interne en externe partners om de visie en inbreng van onze faculteit te maximaliseren in overkoepelend onderzoek op mondiale thema's
 3. Zorgen voor maatschappelijke erkenning van het facultaire onderzoek en onderwijs en ons succes uitbreiden op het gebied van fondsenwerving
 4. Consolideren en versterken van de band tussen onderwijs en onderzoek

Ambitie B. Het bieden van een uitdagende, duurzame en dynamische leeromgeving

 1. Aanbieden van een breed en dynamisch aanbod van onderwijstrajecten
 2. Duurzame implementatie van onderwijsvernieuwing

Ambitie C. Studenten optimaal voorbereiden op een breed scala aan carrièremogelijkheden in hun verdere werkzame leven

 1. Studenten toerusten hun eigen toekomst als kritische burgers en professionals in de maatschappij voor ogen te stellen en vorm te geven
 2. Bewustwording en vaardigheden in Digital Humanities in alle opleidingen versterken

Ambitie D. Het versterken van de cultuur en het functioneren van onze faculteit

 1. Versterken van interinstitutionele samenwerking, integrale bedrijfsvoering en leiderschap
 2. Stimuleren van loopbaanontwikkeling

Ambitie E. Het verhogen van het welzijn van alle personeelsleden en studenten

 1. Bevorderen van een inclusieve en ondersteunende werk- en leeromgeving
 2. Verlagen van de werkdruk voor alle medewerkers

Eind oktober 2020 is het startschot gegeven door de Regiegroep onder leiding van decaan Mark Rutgers voor de ontwikkeling van het nieuwe Facultair strategisch plan 2022 – 2027. 

Bij de vorming van het nieuwe FSP zijn zoveel mogelijk mensen uit onze organisatie en partners van buiten de faculteit raadplegen. Bekijk onderstaand hoe dit proces gaat. 

Heb je vragen over het proces? Neem contact op via FSP@hum.leidenuniv.nl.

Roadmap ontwikkeling FSP 2022-2027

Verkenningsfase

(oktober 2020 – maart 2021)

Stap 1. Inventarisatie data en (eerste) analyses als input voor proces.
Stap 2. Voorstel missie & visie formuleren met input uit diverse gremia en externe partners.

De Regiegroep verkent welke data en analyses nodig zijn als input voor het proces. Tevens stemt de Regiegroep het verdere proces (in tijd en vorm) voor de totstandkoming van het Strategisch Plan af. Drie werkgroepen zijn gevraagd een position paper te schrijven met een missie en visie.

Ontwikkelingsfase

(maart 2021 – december 2021)

Stap 3. Stakeholderanalyse
Stap 4. SWOT-analyses: FGW vanuit het perspectief van interne en externe stakeholders
Stap 5. Formuleren strategische doelen en keuzes 
Stap 6. Schrijven Strategisch plan en terugkoppeling aan stakeholders 

De Regiegroep formuleert de strategische doelen en keuzes op basis van de externe en interne ontwikkelingen, analyses en input die opgehaald is uit de organisatie en omgeving. Werkgroepen en teams die al bezig zijn met visievorming op een bepaald thema wordt gevraagd om een eerste inhoudelijke aanzet tot een tekst voor het plan. Aan het eind van deze fase wordt al geschreven en herschreven. De Strategische doelen en keuzes worden teruggekoppeld aan de werkgroepen en stakeholders en feedback wordt opgehaald.

Besluitvormingsfase

(januari 2022 – juni 2022)

Stap 7. Opstellen Uitvoeringsplan 
Stap 8. Besluitvorming 

Het (her)schrijven en schaven wordt verweven met het proces van besluitvorming. De faculteitsraad verleent instemming, de faculteitsbestuur stelt het plan vast en het CvB keurt het FSP goed.

De zeven thema’s van het FSP zijn:

 1. Omgeving voor excellent onderzoek
 2. Talent activeren
 3. Innovatie in teaching en learning
 4. Versterken van impact en innovatie
 5. Onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving
 6. Campus Den Haag
 7. Mensen, middelen en organisatie

Bekijk de FGW.nu special over het FSP 2016-2021

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.