Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

Faculteitsbestuur 2020

Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

 

 • is belast met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onder­wijs en voor de wetenschapsbeoefening;
 • is belast met het beheer van de faculteit. Aan het fa­cul­teitsbestuur worden door het College van Bestuur bevoegdheden inza­ke het personeel-, financieel- en overig beheer gemandateerd overeen­kom­stig het ter zake bepaal­de in het bestuurs- en beheersreglement en in de voor het faculteits­bestuur geldende mandaat­regeling. Het faculteits­bestuur kan bevoegdheden, voor zover het de wetenschap­pelijke institu­ten betreft, doormandateren aan de wetenschappelijk directeu­ren.
 • kan met het oog op de algemene leiding van de faculteit richt­lijnen vaststellen voor de wetenschappelijk directeuren.
 • pleegt regelmatig overleg met de wetenschappelijk directeuren gezamenlijk. Het geeft in nauwe samen­spraak met deze directeu­ren invulling aan zijn taken en streeft naar een maximaal draag­vlak voor zijn besluiten.
 • neemt de door het College van Bestuur krachtens artikel 9.5 van de wet gegeven richtlijnen in acht.
 • is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. Het verstrekt het College de gevraagde inlichtingen omtrent de facul­teit.

Bestuurslid

Portefeuilleverdeling

Decaan

mw. prof.dr. J.P. (Joanne) van der Leun

 • Algehele bestuurlijke coördinatie  

 • Facultaire strategie

 • Interne- en externe betrekkingen 

 • Leerstoelen en loopbaanbeleid

 • Internationalisering faculteit

 • Advanced master-opleidingen

 • Medezeggenschap 

 • Promoties 

 • Alumnibeleid en career service

 • Fondswerving 

 • Marketing en Communicatie 

 • Diversiteit

 • Contacten met het beroepenveld   

 • Wetenschappelijke integriteit

Portefeuillehouder onderzoek en vice-decaan

prof. mr. S.C.G. (Stefaan) Van den Bogaert

 • Onderzoek 

 • Onderzoeksbeleid en -profilering 

 • Graduate School en promovendibeleid

 • Pre PhD programma

 • Internationalisering van onderzoek 

 • Onderzoeksubsidies

 • Impactstrategie 

Portefeuillehouder onderwijs en vice-decaan

prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard

 • Onderwijsbeleid
 • Bachelor en masteronderwijs
 • Facultair onderwijs in andere faculteiten
 • Honours College Law 
 • Internationalisering van onderwijs
 • Summer schools
 • Juridische Postacademisch Onderwijs 

Portefeuillehouder bedrijfsvoering

Mw. mr. dr. M.P. (Mirjam) Sombroek-van Doorm

 • Financiën   
 • Personeel en organisatie 
 • ICT & informatiehuishouding 
 • Bedrijfssystemen 
 • Huisvesting en facilitaire zaken 
 • Arbo en Milieu en veiligheid
 • Bibliotheek

Student-lid / assessor

Dhr. D.M.C. (Dion) Latten

 • Intermediair studenten -  faculteit op de gebieden onderwijs, onderzoek en organisatie 
 • Studenten, studentenvoorzieningen,
 • Studentenvoorlichting,
 • Klachtenafhandeling 
 • Studieverenigingen
 • Diversiteit

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.