Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

v.l.n.r. Hannah Saberi, prof. Jan Crijns, prof. Suzan Stoter en Drs. Gertjan Boshuizen RC
Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (v.l.n.r. Hannah Saberi, prof. Jan Crijns, prof. Suzan Stoter en Drs. Gertjan Boshuizen RC)

Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

  • is belast met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onder­wijs en voor de wetenschapsbeoefening;
  • is belast met het beheer van de faculteit. Aan het fa­cul­teitsbestuur worden door het College van Bestuur bevoegdheden inza­ke het personeel-, financieel- en overig beheer gemandateerd overeen­kom­stig het ter zake bepaal­de in het bestuurs- en beheersreglement en in de voor het faculteits­bestuur geldende mandaat­regeling. Het faculteits­bestuur kan bevoegdheden, voor zover het de wetenschap­pelijke institu­ten betreft, doormandateren aan de wetenschappelijk directeu­ren.
  • kan met het oog op de algemene leiding van de faculteit richt­lijnen vaststellen voor de wetenschappelijk directeuren.
  • pleegt regelmatig overleg met de wetenschappelijk directeuren gezamenlijk. Het geeft in nauwe samen­spraak met deze directeu­ren invulling aan zijn taken en streeft naar een maximaal draag­vlak voor zijn besluiten.
  • neemt de door het College van Bestuur krachtens artikel 9.5 van de wet gegeven richtlijnen in acht.
  • is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. Het verstrekt het College de gevraagde inlichtingen omtrent de facul­teit.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.