Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

v.l.n.r. prof. Jan Adriaanse, prof. Suzan Stoter, drs. Gertjan Boshuizen, prof. Janine Ubink. Uiterst links: Vera Versluis-Blankestijn
Het interim faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (v.l.n.r. prof. Jan Adriaanse, prof. Suzan Stoter, drs. Gertjan Boshuizen, prof. Janine Ubink. Uiterst links: Vera Versluis-Blankestijn)

Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

 • is belast met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onder­wijs en voor de wetenschapsbeoefening;
 • is belast met het beheer van de faculteit. Aan het fa­cul­teitsbestuur worden door het College van Bestuur bevoegdheden inza­ke het personeel-, financieel- en overig beheer gemandateerd overeen­kom­stig het ter zake bepaal­de in het bestuurs- en beheersreglement en in de voor het faculteits­bestuur geldende mandaat­regeling. Het faculteits­bestuur kan bevoegdheden, voor zover het de wetenschap­pelijke institu­ten betreft, doormandateren aan de wetenschappelijk directeu­ren.
 • kan met het oog op de algemene leiding van de faculteit richt­lijnen vaststellen voor de wetenschappelijk directeuren.
 • pleegt regelmatig overleg met de wetenschappelijk directeuren gezamenlijk. Het geeft in nauwe samen­spraak met deze directeu­ren invulling aan zijn taken en streeft naar een maximaal draag­vlak voor zijn besluiten.
 • neemt de door het College van Bestuur krachtens artikel 9.5 van de wet gegeven richtlijnen in acht.
 • is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. Het verstrekt het College de gevraagde inlichtingen omtrent de facul­teit.

Portefeuilleverdeling Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid

 • African Studies Centre Leiden (ASCL)
 • Alumnibeleid en fondsenwerving
 • Assessorschap
 • Coördinatie algemeen (incl. Raad van Advies)
 • Den Haag en Leiden (strategie, profilering, onderwijs & onderzoek, gebiedsontwikkeling
 • Euniwell
 • Externe positionering/reputatiemanagement/public affairs
 • Faculteitsraad
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Leiden
 • Hogeschool Leiden
 • Hooglerarenbeleid/benoemingen
 • Internationaliseringsbeleid
 • Interne communicatie
 • Kennisveiligheid
 • LDE
 • LERU
 • Lid decentraal crisisteam FdR (CCT)
 • LUF
 • Oraties en promoties
 • Promovendibeleid/Graduate School
 • Rechtbank Den Haag
 • Regiobeleid
 • Relaties/representatie/delegaties/intstituten in het buitenland
 • Sociale veiligheid
 • Stichting Hazelhoff van Huet - bestuurslid
 • Stichtingen t.b.v. leerstoelen
 • Strategisch leiderschap
 • Strategisch plan
 • Strategische partnerschappen
 • Strategische communicatie
 • Studentenwerving
 • Unicef
 • Vertrouwenspersonen
 • VZ decentraal crisisteam (CCT)
 • Wetenschappelijke integriteit
 • Woordvoering
 • Advanced Masters
 • Docentontwikkeling (BKO en SKO)
 • Honours onderwijs (HC Law)
 • ICLON
 • Kwaliteitszorg onderwijs
 • Leven lang ontwikkelen incl. Leiden Law Academy
 • Lid decentraal crisisteam FdR (CCT)
 • LUC
 • Onderwijs andere faculteiten
 • Onderwijsbeleid & Internationalisering
 • Studentenbeleid
 • Valorisatiestrategie en beleid
 • Databeleid en -management
 • EuroScience Open Forum (ESOF)
 • Kwaliteitszorg
 • Leiden European City of Science 2022 (ECS22)
 • Lid decentraal crisisteam FdR (CCT)
 • Luris
 • Onderzoeksbeleid
 • Onderzoeksinfrastructuur (apparatuur- grote investeringen)
 • Onderzoekssubsidie strategie en coördinatie
 • Pre PhD programma
 • Promovendibeleid/Graduate School
 • Wetenschappelijke informatievoorziening/open access/UB Leiden
 • ARBO
 • Begroting en planning en control
 • Cyber security
 • Diversiteit en Inclusiviteit
 • Erkennen en Waarderen - OBP
 • Erkennen en Waarderen - WP
 • Facilitair beleid/UFB
 • Financiering en treasury
 • Fysieke veiligheid
 • HRM beleid algemeen
 • ICT/ISSC bedrijfsvoering, algemene regie
 • Informatiebeleid
 • Internal audit
 • Lid decentraal crisisteam FdR (CCT)
 • Milieu/duurzaamheid
 • Privacy/AVG
 • Vastgoed/huisvesting
 • Lid Decentraal Crisisteam (CCT)
 • Facultaire medezeggenschap (faculteitsraad en opleidingscommissie) 
 • Contacten onderhouden met studentenpartijen en/of organisaties 
 • Studentenperspectief schetsen binnen verschillende gremia (OWB/OLC/FR/FB) 
 • Studentcommunicatie 
 • Kwaliteitsmiddelen
 • Studieverenigingen (JSVO-voorzitter) 
 • Studentzaken (klachten, algemeen aanspreekpunt) 
 • LAssO (Leids assessoren overleg) 
 • Projecten (momenteel o.a. kernvisie, kunstcommissie) 
 •  Ondersteuning van het bestuur op strategisch – en tactisch niveau.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.