Universiteit Leiden

nl en

Woo-verzoeken

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie die berust bij de overheid. De Woo is op 1 mei 2022 in de plaats getreden van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Eenieder heeft het recht om bij een bestuursorgaan, zoals de Universiteit Leiden, een verzoek in te dienen tot openbaarmaking van publieke informatie. Het moet gaan om informatie waarover de Universiteit Leiden reeds beschikt en die in documenten is vastgelegd. Informatie die naar aanleiding van een Woo-verzoek openbaar wordt gemaakt is in beginsel toegankelijk voor iedereen. 

Nadere informatie over de Wob kunt u vinden op:

Indien u documenten wenst te ontvangen die nog niet openbaar zijn gemaakt en die onder het bereik van de Woo zouden kunnen vallen, kunt u een Woo-verzoek indienen.

Een Woo-verzoek wordt gericht aan het College van Bestuur en kan worden ingediend op twee manieren:

  1. Digitaal via secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl
  2. Schriftelijk via het adres:

Universiteit Leiden
T.a.v. het College van Bestuur
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Vermeld in uw verzoek altijd de volgende informatie:

  • Dat het een verzoek op grond van de Woo betreft;
  • Een zo specifiek mogelijke omschrijving van de informatie die u wenst te ontvangen en het daarop betrekking hebbende document;
  • Uw naam en contactgegevens, de dagtekening van uw verzoek en uw handtekening.

Voor vragen omtrent het indienen van een verzoek of de status van een reeds ingediend verzoek kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken.
Telefoonnummer: 071 527 8118
Email: secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl

Met ingang van 2022 worden alle Woo-verzoeken met bijbehorende Woo-besluiten op deze webpagina gepubliceerd.

Een Woo-verzoek en het Woo-besluit worden pas op de website geplaatst indien tegen het Woo-besluit geen bezwaar is ingesteld, dan wel na afronding van de bezwaar- en eventuele beroepsprocedure.

Woo-besluiten


Wob 21-11 (Classroom scanners)

Wob 21-12 (Classroom scanners)

Wob 22-01

  • - Procedure -

Wob 22-02

  • - Procedure - 

Wob 22-03 (Financiering leerstoelen Fiscaal Recht)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.