Universiteit Leiden

nl en

Wetenschapscommissie

Op het gebied van het onderzoek laat het Instituutsbestuur zich adviseren door de Wetenschapscommissie.

Taken

Leden van een wetenschapscommissie geven advies aan het Instituutsbestuur over de vaststelling en wijziging van het onderzoeksprogramma en individuele onderzoeksvoorstellen van promovendi. De wetenschapscommissie adviseert het Instituutsbestuur gevraagd en ongevraagd.

Leden

De wetenschapscommissie bestaat uit de volgende leden:

Aanvraag

1e, 2e, 3e , 4e geldstroom
Elk voorstel voor opleiding van en onderzoek door een aio (1e, 2e, 3e, 4e geldstroom) moet door de promotor worden ingediend bij de wetenschapscommissie met behulp van het PhD Training and Supervision Plan format, binnen 3 maanden na de start van het promotietraject. Indien mogelijk moet dit voorstel tegelijkertijd met het datamanagementplan (DMP) voor dat project worden ingediend. Mail het voorstel en DMP naar wetenschapscommissie-psychologie@fsw.leidenuniv.nl.

Deze indiening bij de Wetenschapscommissie is in aanvulling op het uploaden van het PhD Training and Supervision Plan in het LUCRIS GSM Module door de promovendus (zie de FSW Graduate School website).

Buitenpromovendus en Beursaanvragen:
Een voorstel voor opleiding en onderzoek door een buitenpromovendus moet uiterlijk 3 maanden voor de gewenste start van het promotietraject worden ingediend door de promotor bij de Wetenschapscommissie met behulp van het PhD Training and Supervision Plan format. Na advies van de commissie aan de WD en goedkeuring door de WD kan inschrijving in de Graduate School volgen, alsook indiening via de LUCRIS Graduate School Module.

Een voorstel voor opleiding en onderzoek dat onderdeel is van niet-Nederlandse beursaanvraag (bijvoorbeeld een
China Scholarship Council of Turkse Beurs) moet uiterlijk 7 weken voor de deadline van de Scholarship Team van Universiteit Leiden worden ingediend door de promotor bij de Wetenschapscommissie met behulp van het
PhD Training and Supervision Plan format. Dit betekent dat het voorstel zo vroeg mogelijk ingediend moet zijn bij de Wetenschapscommissie. 
De deadline voor de aanvraagronde in 2022 is 3 januari 2022. Na advies over de geschiktheid van het onderzoeksvoorstel en opleidingsplan van de commissie aan de WD en goedkeuring door de WD kan inschrijving in de Graduate School volgen, alsook indiening via de LUCRIS Graduate School Module.

Proces beoordeling aanvragen
De secretaris van de Wetenschapscommissie stuurt het voorstel en DMP door naar 2 beoordelaars (commissieleden). Voorstellen die extern gesubsidieerd en al ‘peer-reviewed’ zijn, worden marginaal getoetst door de commissie en beoordeeld op de volgende criteria: inbedding, haalbaarheid, dataopslag, en onderwijsplan. Alle overige voorstellen worden daarnaast ook getoetst op wetenschappelijke kwaliteit.

De uitslag (goedkeuring, afkeuring, revisie noodzakelijk) wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 maanden na het indienen, verstuurd per email. Voorstellen die betrekking hebben op een niet-Nederlandse beursaanvraag worden binnen 4 weken behandeld. Houdt er rekening mee dat voorstellen die in de zomervakantie ingediend worden, met vertraging behandeld kunnen worden. Na goedkeuring van het PhD Training and Supervision Plan door de Wetenschapscommissie dient de promotor de PhD Training and Supervision Plan in de
LUCRIS GSM module goed te keuren en de goedkeuringsbrief van de Wetenschapscommissie daar te uploaden. In het geval een revisie wordt gevraagd, dient de promovendus eerst een bijgewerkte versie van de PhD Training and Supervision Plan te uploaden.

Begeleidende brief voor de METC
Een aanvraag voor een begeleidende brief van de Wetenschapscommissie voor de METC kan worden ingediend via een email naar: wetenschapscommissie-psychologie@fsw.leidenuniv.nl.

De secretaris stuurt de aanvraag door naar 2 beoordelaars (commissieleden). De commissie toetst het voorstel op inhoud en aansluiting bij onderzoek binnen het Instituut Psychologie. Bij goedkeuring staat er in de brief van de commissie aan de indiener dat de studie past binnen het onderzoeksprogramma van Psychologie. Als de commissie een aanvullend advies heeft op inhoud of procedure, wordt dat aan de indiener gemeld in een begeleidende email of aparte brief. Mocht het voorstel niet voldoen, dan wordt het verzoek om een begeleidende brief afgewezen.
Universiteit Leiden Instituut Psychologie Auteurschap Richtlijnen

Regeling Datamanagement

Leidse onderzoekers dienen op de hoogte te zijn van de Regeling Datamanagement van de Universiteit Leiden.    

Datamanagementplan en -training verplicht
Vanaf 1 juni 2016 geldt voor nieuwe promovendi de verplichting om een datamanagementplan te schrijven. Dit plan wordt geschreven:

Deze training wordt twee keer per jaar gegeven voor promovendi in het Instituut Psychologie. Promovendi leggen het datamanagementplan binnen 6 maanden na aanvang van hun promotieproject ter goedkeuring voor aan de wetenschapscommissie.

Archivering van gepubliceerde onderzoeksdata

Volgens de Richtlijn archivering wetenschappelijk onderzoek voor Nederlandse faculteiten Maatschappij- en Gedragswetenschappen zijn onderzoekers in het instituut verplicht om hun gepubliceerde onderzoeksdata voor minimaal 10 jaar te archiveren in DataverseNL.

Uiterlijk 1 maand na de definitieve publicatie van een manuscript levert een onderzoeker een 'publication package' aan, samengesteld volgens deze instructie. Voor promovendi geldt dat, bij indiening van het manuscript bij de promotiecommissie, er voor ieder empirisch hoofdstuk uit het proefschrift een publication package is opgeslagen.

Vragen?

Contact

Secretariaat Wetenschapscommissie,
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN

wetenschapscommissie-psychologie@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.