Universiteit Leiden

nl en

Wetenschapscommissie

Op het gebied van het onderzoek en kwaliteitszorg laat het Instituutsbestuur zich adviseren door de Wetenschapscommissie.

Taken

De Wetenschapscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Instituutsbestuur over het beleid en de visie en strategie op het gebied van onderzoek. Daarnaast beoordeelt de commissie opleidings- en begeleidingsplannen van promovendi om de kwaliteit van PhD programma te waarborgen. De commissie initieert onderzoeksgerelateerde activiteiten en beoordeelt en adviseert over interne onderzoeksaanvragen, voorselectie van beurzen, en thematische onderzoeksprijzen. Tot slot, beoordeelt de commissie voorstellen met betrekking tot basale (f)MRI onderzoek op passendheid en kwaliteit en geeft de commissie begeleidende brieven af ten behoeve van indieningen bij de METC.

Reglementen
Een uitgebreide omschrijving van taken en werkwijze van de commissie is te vinden in het instituutsreglement en het aanvullende reglement.

Leden

De wetenschapscommissie bestaat uit de volgende leden:

Voor meer informatie met betrekking tot het PhD traject, Good Practices en richtlijnen en/of de begeleidende brief voor de METC, klik op onderstaande links.

NB. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verbeteren van deze website en binnenkort zullen er ook flowcharts worden gepubliceerd voor elk van de promovendi trajecten. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de Wetenschapscommissie.

Opleidings- en Begeleidingsplan

Elk PhD Opleidings- en Begeleidingsplan (OBP; in English: Training & Supervision Plan, TSP) moet door de promotor worden ingediend per email bij de Wetenschapscommissie met behulp van het meest actuele PhD Training & Supervision Plan format. Na goedkeuring van het voorstel, dient de promotor de goedkeuringsbrief uitgegeven door de wetenschapscommissie te uploaden in de LUCRIS GSM Module en het voorstel te accorderen. Dit dient binnen 3 maanden na aanvang van het PhD traject te gebeuren.

De promovendus dient enkel het goedgekeurde opleidings- en begeleidingsplan (Training & Supervision Plan) te uploaden in LUCRIS GSM Module (zie de FSW Graduate School website). Dit dient binnen 3 maanden na aanvang van het PhD traject te gebeuren.

Beoordelingsprocedure OBP

De secretaris van de Wetenschapscommissie stuurt het OBP  voorstel door naar 2 beoordelaars (commissieleden) die het voorstel onafhankelijk van elkaar beoordelen. Het is mogelijk dat een voorstel een revisie moet ondergaan voordat deze kan worden goedgekeurd. Voorstellen die extern gesubsidieerd en al ‘peer-reviewed’ zijn, worden marginaal getoetst door de commissie en beoordeeld op de volgende criteria: inbedding, haalbaarheid, en opleidingsplan. Alle overige voorstellen worden daarnaast ook getoetst op wetenschappelijke kwaliteit.

Indieningstermijnen en procedures per PhD traject

Er gelden verschillende indieningstermijnen voor OBP’s van verschillende type PhD trajecten. Hieronder kunnen promotoren en promovendi de indieningstermijnen en procedures per type indiening vinden.

1e, 2e, 3, 4e geldstroom
Deze promovendi hebben na het ingaan van hun contract drie maanden om het Training & Supervision plan in te dienen bij de Wetenschapscommissie.

Pdf voor 1e, 2e, 3e, 4e geldstroom Promovendi

Buitenpromovendus
Buiten promovendi dienen eerst hun Training & Supervision plan in te dienen bij de Wetenschapscommissie. Pas na goedkeuring van het T&S plan kunnen zij zich inschrijven bij de Graduate School FSW.

Pdf voor externe Promovendi

CSC beurs
De China Scholarship Council (CSC) biedt de mogelijkheid voor Chinese master studenten en recent afgestuudeerde (academisc) professionals tot het volgen van een promotietraject aan de Universiteit Leiden. Neem voor de datum van de huidige deadline voor het indienen van een Training & Supervision plan voor een CSC beurs contact op via GS-Office@FSW.leidenuniv.nl.

Pdf voor CSC Promovendi

Research Data Management

Alle promovendi dienen binnen 6 maanden na aanvang van hun promotieproject een Data Management Plan (DMP) op te stellen middels dit template in de context van de verplichte datamanagement training. Voor advies over-, en indiening van het datamanagement plan kunnen promovendi zich richten tot de datastewards. Op de Open Science pagina staat meer informatie over richtlijnen met betrekking tot datamanagement.

Mentoringsprogramma

Alle promovendi die vanaf 2019 zijn gestart met hun PhD nemen deel aan het mentoringsprogramma van het Instituut Psychologie. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten met een mentor. De gesprekken hebben tot doel het monitoren van de voortgang en het bevorderen van het welzijn van de PhD kandidaat. Vanaf het moment dat de PhD kandidaat staat ingeschreven bij de Graduate School FSW zullen zij automatisch worden benaderd door het Instituutsbureau Psychologie. De zes mentoren van het programma zijn:

Pdf to mentoring infographic

Naast promovendi, dienen alle medewerkers van het instituut op de hoogte te zijn van de instituut-brede Good Practices en richtlijnen, die te vinden zijn op deze Good Practices pagina.

Voor niet-basale fMRI studies, die bij de METC ingediend moeten worden, kan de Wetenschapscommissie zorgen voor een begeleidende brief. Voor alle overige METC indieningen, kan de Wetenschapscommissie eveneens, indien gewenst, in de aanvraag van een begeleidende brief voorzien. Hiervoor kan de onderzoeker het METC protocol indienen via een email bij de Wetenschapscommissie met het verzoek om een begeleidende brief af te geven. De procedure met betrekking tot de interne toetsing van basale fMRI studies is te vinden op de webpagina van de Commissie Ethiek Psychologie.

Beoordelingsprocedure begeleidende brief voor de METC

De secretaris stuurt de aanvraag door naar een beoordelaar (commissielid). De commissie toetst het voorstel op inhoud en aansluiting bij onderzoek binnen het Instituut Psychologie. Bij goedkeuring staat er in de brief van de commissie aan de indiener dat de studie past binnen het onderzoeksprogramma van Psychologie. Als de commissie een aanvullend advies heeft op inhoud of procedure, wordt dat aan de indiener gemeld in een begeleidende email of aparte brief. Mocht het voorstel niet voldoen, dan wordt het verzoek om een begeleidende brief afgewezen.

Contact

Secretariaat Wetenschapscommissie,
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN

wetenschapscommissie-psychologie@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.