Universiteit Leiden

nl en

Commissie voor Beroep en Bezwaar

Bij deze commissie kunt u terecht:

  • Als u het niet eens bent met een beslissing van het Centraal Stembureau. U kunt dan een verzoek om voorziening indienen.
  • Als u het niet eens bent met de inhoud van een (bestuurlijk) besluit. U kunt daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift te schrijven naar het College van Bestuur.

Verder geeft de commissie advies aan het College van Bestuur als er sprake is van een geschil in de medezeggenschap. Bijvoorbeeld tussen een faculteitsbestuur en faculteitsraad.

Inhoud bezwaarschrift

In het bezwaarschrift vermeldt u in elk geval:

  • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop het bezwaar wordt ingediend (de dagtekening);
  • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht;
  • uw argumenten waarom de beslissing onjuist is.

Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en zo mogelijk moet u een afschrift van de beslissing waarop het geschil betrekking heeft meesturen naar:

College van Bestuur Universiteit Leiden,
Commissie voor beroep- en bezwaarschriften
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Of e-mail uw bezwaarschrift naar jz-secretariaat@bb.leidenuniv.nl.

De Commissie

De Commissie is opgedeeld in vier kamers, te weten:

  1. verkiezingen
  2. geschillen medezeggenschap
  3. bestuurlijke zaken
  4. studentenzaken

De Commissie heeft een onafhankelijke voorzitter, en brengt aan het College van Bestuur advies uit over de bezwaarschriften. De Commissie wordt bijgestaan door een secretaris/lid en een paralegal van de afdeling Juridische Zaken.

De werkwijze van de Commissie is neergelegd in het reglement van orde.

Beslissing op bezwaar en beroep bij de rechtbank

Het College van Bestuur neemt naar aanleiding van het advies van de Commissie een beslissing op bezwaar (BOB), waartegen beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank die in de beslissing op bezwaar vermeld staat. 

Let op: u kunt pas in beroep gaan bij de rechtbank wanneer u de bezwaarprocedure hebt doorlopen!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.