Universiteit Leiden

nl en

Klachtencommissie ongewenst gedrag

De universiteit wil een goed en stimulerend werk- en studieklimaat bieden. Collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander behoren tot de normale omgangsvormen. Op ongewenst gedrag wordt dan ook alert gereageerd. Om dit zoveel mogelijk te waarborgen is de klachtencommissie ongewenst gedrag ingesteld.

Taken klachtencommissie

De commissie heeft als taak:

  • het onderzoeken van een klacht die betrekking heeft op het gedrag van een persoon die werkzaam is bij of studeert aan de universiteit en de gedragingen moeten in diens werksituatie of in diens studiesituatie hebben plaatsgevonden. 
  • het onderzoeken van incidenten met betrekking tot ongewenst gedrag die anderszins ter kennis zijn gekomen van het College van Bestuur.
  • het adviseren van het College van Bestuur over de gegrondheid van de klacht, het onderzochte incident en de eventueel te nemen maatregelen.
  • het registreren van het aantal en de aard van de binnengekomen klachten, onderzochte incidenten en dit jaarlijks geanonimiseerd rapporteren aan het College van Bestuur.

Samenstelling

Voorzitter prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg
Plaatsvervangend voorzitters prof.dr.mr. J.M. ten Voorde
mw. mr. M.K. van Dijk
Leden

dr. R.D. Plak
dr. J. Rana

Plaatsvervangende leden

mw. drs. E. Gerstel

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Zowel de leden van de Commissie als de (algemeen) secretaris en het secretariaat zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen over of in verband met de klacht ter kennis komt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.