Universiteit Leiden

nl en

Beroepsprocedure

Studenten kunnen een beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als ze het niet eens zijn met een studiegerelateerd besluit. In het document Beroepsprocedure leest u welke stappen u moet ondernemen om een beroep in te stellen.

Wie kan in beroep gaan?

Bent u door een beslissing van een examencommissie of examinator rechtstreeks in uw belang getroffen? Dan kunt u in beroep gaan. U kunt alleen een beroep indienen als u zelf direct de gevolgen van een beslissing of het uitblijven van een beslissing ondervonden hebt.

Beroepsgrond

U moet uw beroep op wettelijke grond kunnen aanvoeren. Dit doet u door aan te tonen dat de beslissing in strijd is met het recht. U kunt denken aan:

Beroepschrift versturen

Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

  • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • de datum waarop het beroep wordt ingediend (de dagtekening)
  • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht
  • argumenten waarom de beslissing onjuist is

U ondertekent het beroepschrift en stuurt dit samen met een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent naar:

Universiteit Leiden 
College van Beroep voor de Examens 
Postbus 9500 
2300 RA Leiden  

Of e-mail uw beroepschrift naar secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl.

Beroepstermijn

Het beroep moet plaatsvinden binnen 6 weken na dagtekening van het besluit. Bent u te laat met het indienen van uw beroepschrift? Dan kan uw verzoek alleen in behandeling worden genomen als u een gegronde reden hebt voor het te laat indienen. Vakantie, fouten, nalaten van een gemachtigde, verhuizing en dergelijke zijn in ieder geval geen goede redenen.

Meer tijd nodig?

U kunt meer tijd aanvragen wanneer u denkt langer dan 6 weken nodig te hebben voor het opstellen van uw beroepsschrift. Om uw recht op beroep niet te verspelen moet u binnen 6 weken een pro forma beroepschrift (voorbeeld) indienen bij het CBE. Hierin geeft u kort aan waartegen u in beroep gaat en dat u in een latere brief de motivering van uw beroepschrift geeft. 

Beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het CBE, dan kunt u daartegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs.  

U kunt pas bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in beroep gaan, wanneer u de beroepsprocedure bij het CBE hebt doorlopen.

Ondersteuning

Hebt u na het lezen van de informatie vragen over de procedure, dan kunt u contact opnemen met een studentendecaan.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.