Universiteit Leiden

nl en

Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg (LO) is het overleg tussen werkgever (het College van Bestuur) en vakbonden. Het College van Bestuur wordt vertegenwoordigd door het collegelid dat P&O in portefeuille heeft. De werknemers zijn vertegenwoordigd door vier vakbonden. Deze vier vakbonden nemen eveneens deel aan de onderhandelingen van de CAO Nederlandse Universiteiten.

Verplicht overleg

De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van medewerkers is vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. 

Voor onze universiteit geldende (uitvoerings)regelingen waaraan voor individuele werknemers rechten en verplichtingen zijn vastgelegd, kunnen alleen worden ingevoerd of gewijzigd als de meerderheid van de vakbondsdelegaties daarmee instemt. Het LO vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Zie ook de (personeels)regelingen die in het LO zijn overeengekomen.

Informeren over de stand van zaken

De werkgever informeert de vakbondsdelegaties tenminste één keer per jaar over de algemene gang van zaken binnen de universiteit en de toekomstverwachtingen. Denk hierbij aan:

  • ontwikkeling van de werkgelegenheid
  • de uitvoering van de gemaakte cao-afspraken
  • het universitaire sociale beleid zoals het creëren van sociale arbeidsplaatsen of aan beleid over arbeidsomstandigheden, opleidingsmogelijkheden, werkdruk en werksfeer.

Informeren bij reorganisaties

Bij een besluit tot reorganisatie informeert het CvB het Lokaal Overleg. Daarbij worden de aanleiding en het doel van de reorganisatie en mogelijke rechtspositionele gevolgen gemeld.

Ook wordt het LO geïnformeerd over organisatieveranderingen die geen reorganisatie zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.