Universiteit Leiden

nl en

Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg is het overleg tussen werkgever (het College van Bestuur) en vakbonden over zaken die te maken hebben met de rechtspositie van werknemers van de Universiteit Leiden. Het College van Bestuur wordt vertegenwoordigd door het collegelid dat P&O in portefeuille heeft. Ook is de directeur HRM bij dit overleg aanwezig. De drie vakbonden worden vertegenwoordigd in de Delegatie Werknemersorganisaties (DWO). Deze drie vakbonden nemen eveneens deel aan de onderhandelingen over de CAO Nederlandse Universiteiten. Ook neemt een adviseur van de AC/FBZ, als medeonderhandelaar aan de CAO-tafel, deel aan het Lokaal Overleg. 

Het Lokaal Overleg vindt ongeveer zes keer per jaar plaats. De vergaderingen zijn niet openbaar. De korte verslagen van het Lokaal Overleg en het Technisch Overleg worden gepubliceerd op de website.

Beatrix Pehlemann is secretaris van het Lokaal Overleg.

De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van medewerkers is vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. 

Als er afspraken zijn gemaakt in de CAO Nederlandse Universiteiten, die op lokaal niveau verder moeten worden uitgewerkt, dan gebeurt dit in het Lokaal Overleg. Dit gebeurt in (uitvoerings)regelingen die dan alleen voor onze universiteit gelden. In deze regelingen zijn de rechten, maar ook de verplichtingen voor individuele werknemers vastgelegd. Ze kunnen alleen worden ingevoerd of gewijzigd als de meerderheid van de in de DWO vertegenwoordigde vakbonden het eens is met zo’n wijziging.

Enkele regelingen die in het Lokaal Overleg zijn overeengekomen zijn:

Is er sprake van een (voornemen tot) organisatiewijziging dan wordt de DWO geïnformeerd. Hierbij worden de aanleiding en het doel van de organisatiewijzinging en de mogelijke rechtspositionele gevolgen gemeld. De DWO toetst dan aan de hand van de CAO Nederlandse Universiteiten of het hierbij gaat om een reorganisatie en bepaalt of er een sociaal plan moet komen of niet. Is dat het geval dan dienen de DWO en het CvB hierover overeenstemming te bereiken voordat dit vastgesteld kan worden.

In het Lokaal Overleg informeert de werkgever de DWO verder tenminste één keer per jaar over de algemene gang van zaken binnen de universiteit en de toekomstverwachtingen. Hierbij komen onder meer aan de orde:

  • overzicht van het personeelsbudget;
  • aanwezig personeelsbestand;
  • voorziene ontwikkeling in het personeelsbestand, eventuele afwijkingen die zich hebben voorgedaan ten opzichte van de eerder uitgesproken verwachtingen en vooruitzichten;
  • gebruik van het dienstverband voor bepaalde tijd;
  • gebruik van arbeid door derden (waaronder ingeleende arbeidskrachten);
  • de kwaliteit van de gevoerde Start- en Resultaat & Ontwikkelgesprekken.

Zaken zoals de veiligheid op de werkvloer, de arbeidsomstandigheden in brede zin, leeftijdsbewust personeelsbeleid, professionaliseringsbeleid, werkdruk en werksfeer vormen ook onderwerp van gesprek in het Lokaal Overleg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.