Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsbestuur

Het Onderwijsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs (Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid artikel 18 t/m 20) . Zij bestaat uit de Portefeuillehouder Onderwijs als voorzitter, de opleidingsdirecteuren en een student-lid.

Opleidingsdirecteuren

De opleidingsdirecteuren zijn, onder leiding van de portefeuillehouder Onderwijs, belast met:

  • organisatie van de opleiding
  • bevordering van de coherentie daarbinnen
  • werving, selectie en instroom van studenten
  • bewaking van de kwaliteit en het rendement van de opleidingen
  • bewaking van de studievoortgang van de studenten.

Een opleidingsdirecteur geeft de opleiding vorm als een samenhangend geheel van onderwijseenheden c.q. vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.   

Onderwijsbestuur

Het Onderwijsbestuur in het bijzonder belast met de volgende taken:

  1. het jaarlijks opstellen van het facultaire onderwijsprogramma alsmede de Onderwijs- en Examenregelingen;
  2. het opstellen van kwaliteitsnormen voor het facultaire onderwijs;
  3. het functioneren van de kwaliteitszorg en de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs;
  4. het periodiek informeren van het faculteitsbestuur, de wetenschappelijk directeuren van de instituten en de opleidingscommissies over de voortgang in het onderwijs;
  5. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren van de instituten over overige aangelegenheden betreffende het onderwijs.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.