Universiteit Leiden

nl en

Taken en bevoegdheden

De taak van de Universiteitsraad is het vertegenwoordigen van de belangen van alle studenten en medewerkers, door het College van Bestuur te controleren en te adviseren. De precieze bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald. De Raad heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

Instemmingsrecht 

Voor sommige besluiten, heeft het College van Bestuur de instemming van de Universiteitsraad nodig. Voorbeelden zijn:

  • het instellingsplan
  • de vormgeving van het systeem van de kwaliteitszorg
  • de begroting op hoofdlijnen
  • de modellen voor de Onderwijs- en Examenregelingen (OER'en)

Adviesrecht

De Universiteitsraad heeft het recht advies te geven aan het College van Bestuur over onder andere:

  • aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen
  • beleid ten aanzien van de oprichting van holdings en besloten vennootschappen

Initiatiefrecht

De Universiteitsraad heeft tot slot het recht om zelf voorstellen te doen aan het College van Bestuur. Dit kunnen partijen bijvoorbeeld doen door een notitie te schrijven of een rondvraag te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.