Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding van de Faculteit der Archeologie. Hieronder staat informatie over het indienen van verzoeken aan de examencommissie.

In welke gevallen moet je een verzoekschrift indienen?

 1. Spectrumbijvak (BA)
  Het verzoek is alleen nodig als je niet twee hele specialisaties van de Faculteit Archeologie of een minor van de Universiteit Leiden volgt. Gebruik dit formulier voor het verzoekschrift.
  Vereisten (OER 3.2): omvang van 30 ec waarvan tenminste 15 ec van niveau 300 of hoger, voldoende motivatie van samenhang, geen vakken van het Honours College
 2. Vrijstellingen
  Criteria (OER 4.9): gedocumenteerde, voltooide onderwijseenheid van overeenkomstige inhoud en niveau en/of aantoonbare kennis en vaardigheden door werk/beroepservaring
 3. Uitstel deadline scripties (uitstel betreft de 15 juni of 15 december inleverdeadline die toegang tot de afstudeerceremonies in sept/okt resp. feb garandeert
  Criteria: alleen onder goed gedocumenteerde en uitzonderlijke overmacht, maximaal 2 weken
 4. Toelating tot herkansing
  Het verzoek is alleen nodig als geen gebruik is gemaakt van eerste tentamengelegenheid.
  Criterium (R&R 4.10): gedocumenteerde uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte waardoor de eerste gelegenheid niet benut kon worden
 5. Extra herkansing
  Criteria (OER 4.1.7 & R&R 4.10): uitsluitend als laatste vak voor BA (niet de propedeuse) als alle andere vakken behaald zijn en het eindwerkstuk ingeleverd is; als een tentamen discutabel is volgens examencommissie of externe deskundige.
 6. Studeren in het buitenland
  Neem tijdig contact op de studieadviseur indien u van plan bent om vakken aan een buitenlandse universiteit te volgen. Het is belangrijk dat inhoud en toetsing van de cursussen duidelijk omschreven zijn. De vakken moeten verder voldoen aan de eisen voor een spectrumbijvak.
 7. Klacht over toetsen
  Bij een klacht over een toets zal de commissie een onafhankelijk onderzoek instellen volgens het principe van hoor en wederhoor en zo nodig extern advies inwinnen. Indien een commissielid betrokken is, dan wordt het betreffende lid uitgesloten van de behandeling van het verzoek.

Hoe dien je een verzoekschrift in?

 1. Verstuur je verzoekschrift altijd vanuit je uMail adres
 2. Richt het verzoek aan de Examencommissie Archeologie
 3. Vermeld naam, studentnummer en opleiding (BA / MA / RMA)
 4. Vermeld duidelijk het onderwerp (type verzoek, zie boven)
 5. Beargumenteer het verzoek helder en bondig en zorg voor de benodigde documentatie
 6. Stuur het verzoekschrift per email aan examencommissie@arch.leidenuniv.nl

Hoe wordt je verzoekschrift behandeld?

Je verzoekschrift wordt geregistreerd en je ontvangt een ontvangstbevestiging met een dossiernummer (FdA.exc.XX-XXX). Je verzoek wordt behandeld door de commissie.

Binnen een termijn van 30 werkdagen (6 weken) na registratie van ontvangst wordt je geïnformeerd over het besluit van de commissie. Bij de beoordeling van de verzoeken zijn de Onderwijs- en Examenregeling (inclusief de e-studiegids), de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie leidend en houdt de commissie rekening met persoonlijke omstandigheden en proportionaliteit.

Indien je het niet eens bent met het besluit, dan kun je binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Universiteit Leiden.

Contact opnemen met de Examencommissie

Je kunt de Examencommissie bereiken door de secretaris van de commissie te benaderen:

E-mail: examencommissie@arch.leidenuniv.nl   
Postadres: Postbus 9514, 2300 RA Leiden 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.