Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding van de Faculteit der Archeologie. Hieronder staat informatie over het indienen van verzoeken aan de examencommissie.

Vrijstellingen
Criteria (OER 4.9): gedocumenteerde, voltooide onderwijseenheid van overeenkomstige inhoud en niveau en/of aantoonbare kennis en vaardigheden door werk/beroepservaring

Uitstel deadline scripties (uitstel betreft de 15 juni of 15 december inleverdeadline die toegang tot de afstudeerceremonies in sept/okt resp. feb garandeert
Criteria: alleen onder goed gedocumenteerde en uitzonderlijke overmacht, maximaal 2 weken

Toelating tot herkansing
Het verzoek is alleen nodig als geen gebruik is gemaakt van eerste tentamengelegenheid.
Criterium (R&R 4.11): gedocumenteerde uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte waardoor de eerste gelegenheid niet benut kon worden

Extra herkansing
Criteria (OER 4.1.7 & R&R 4.11.6): uitsluitend als laatste vak voor BA (niet de propedeuse) als alle andere vakken behaald zijn en het eindwerkstuk ingeleverd is; als een tentamen discutabel is volgens examencommissie of externe deskundige.

Studeren in het buitenland
Neem tijdig contact op de studieadviseur indien u van plan bent om vakken aan een buitenlandse universiteit te volgen. Het is belangrijk dat inhoud en toetsing van de cursussen duidelijk omschreven zijn. De vakken moeten verder voldoen aan de eisen voor een spectrumbijvak.

Klacht over toetsen
Bij een klacht over een toets zal de commissie een onafhankelijk onderzoek instellen volgens het principe van hoor en wederhoor en zo nodig extern advies inwinnen. Indien een commissielid betrokken is, dan wordt het betreffende lid uitgesloten van de behandeling van het verzoek.

Goedkeuring van een minor buiten de Universiteit Leiden
Criteria: Minimaal 5 EC met niveau 300. Je kunt toestemming vragen door dit formulier in te vullen en op te sturen naar de examencommissie.

Goedkeuring van een keuzevak buiten het eigen curriculum van de Universiteit Leiden
Criteria: er moet een goede argumentatie worden gegeven en er is ruimte in het vak nodig voor een extra student. Dit moet door de vakcoördinator worden vastgesteld voordat een beoordeling door de examencommissie kan plaatsvinden.

  1. Verstuur je verzoekschrift altijd vanuit je uMail adres
  2. Richt het verzoek aan de Examencommissie Archeologie
  3. Vermeld naam, studentnummer en opleiding (BA / MA / RMA)
  4. Vermeld duidelijk het onderwerp (type verzoek, zie boven)
  5. Beargumenteer het verzoek helder en bondig en zorg voor de benodigde documentatie
  6. Stuur het verzoekschrift per email aan examencommissie@arch.leidenuniv.nl

Je verzoekschrift wordt geregistreerd en je ontvangt een ontvangstbevestiging met een dossiernummer (FdA.exc.XX-XXX). Je verzoek wordt behandeld door de commissie. Binnen een termijn van 30 werkdagen (6 weken) na registratie van ontvangst wordt je geïnformeerd over het besluit van de commissie. De Examencommissie komt maandelijks bij elkaar rond de 20ste. 

Bij de beoordeling van de verzoeken zijn de Onderwijs- en Examenregeling (inclusief de e-studiegids), de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie leidend en houdt de commissie rekening met persoonlijke omstandigheden en proportionaliteit.

Indien je het niet eens bent met het besluit, dan kun je binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Universiteit Leiden.

Leden van de Examencommissie

Ambtelijk secretaris: Micaela de Vries

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.