Universiteit Leiden

nl en

Speerpunten

Waar gaat de Faculteitsraad (FR) zich dit jaar voor inzetten?

Versterken medezeggenschap 

De faculteit kent medezeggenschap op opleidings-, instituuts- en facultair-niveau, maar de bekendheid van deze raden, waar ze over gaan en wie je kunt benaderen voor wat laat te wensen over, ook onderling weten we elkaar nog niet altijd te vinden. Als faculteitsraad maken we ons hard voor een betere samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapraden binnen FSW en meer zichtbaarheid van de medezeggenschap binnen de faculteit.

De FR wil graag dat er een realistische urennorm voor raadsleden wordt vastgesteld, zodat professionalisering en versterking van medezeggenschap mogelijk gemaakt wordt en wij ons samen in kunnen zetten voor de belangrijk inhoudelijke thema's.
 

Speerpunten

De coronapandemie heeft veel veranderingen binnen het onderwijs gebracht. Tevens zijn veel onderwijsvernieuwingen, veelal in de vorm van digitalisering, versneld doorgevoerd. Door deze innovatieve vormen van onderwijs konden veel studenten met bijvoorbeeld een functiebeperking makkelijker onderwijs volgen. De raad zou graag zien dat geleerde lessen uit de pandemie worden gebruikt voor de toekomst, zodat we inclusiever onderwijs kunnen realiseren. De faculteitsraad zet zich in voor het behouden van een vorm van digitaal onderwijs en duidelijke communicatie om deze slag in inclusief onderwijs die is ingezet te kunnen behouden. Tegelijkertijd wil de raad het sociale proces van onze academische gemeenschap niet uit het oog verliezen zodat studenten en docenten een hoge betrokkenheid met onze gemeenschap blijven houden. Uitgangspunt blijft dat de regie wat betreft inhoud bij de verschillende opleidingen en docenten ligt. De raad wil er op toezien dat docenten goed gefaciliteerd worden.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen levert kwalitatief hoogstaand onderzoek en onderwijs. De randvoorwaarden om dat te realiseren komen echter steeds meer onder druk te staan, met als gevolg een hoge werkdruk. Daarbij helpt het niet mee dat veel docenten op tijdelijke contracten werken. Als faculteitsraad zijn wij daarom scherp op de consequenties van plannen en begrotingen voor de werkdruk, en maken we ons hard voor duurzame inzet van personeel, waar bij voorkeur gekozen wordt voor vaste contracten in het geval van structureel werk. Tevens is de raad voor een gebalanceerde normering van uren voor zowel onderwijs, onderzoek en bestuurlijke taken, zodat we naar gedegen erkenning en waardering van de verscheidenheid aan taken gaan.

Om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt zijn zowel academische als professionele vaardigheden nodig. Deze vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend en studenten kunnen daar hulp bij gebruiken, bijvoorbeeld door kennismaking met de arbeidsmarkt, hulp bij stage en het opstellen van een professionele CV alsook interview skills trainen. Als FR willen wij ons inzetten de beschikbare faciliteiten te inventariseren en waar nodig aan te vullen. Tevens zullen wij ons inzetten om de faciliteiten onder de aandacht te brengen, zodat studenten zich optimaal kunnen voorbereiden op hun carrière na de studie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.