Universiteit Leiden

nl en

Adviescommissie voor de Wetenschapsbeoefening

De facultaire Commissie voor Wetenschapsbeoefening brengt aan het faculteitsbestuur, de decaan dan wel aan de wetenschappelijk directeuren advies uit over aangelegenheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De commissie adviseert in ieder geval over onderzoeksbeleid, leerstoelenbeleid, kwaliteitszorg en, voor zover dit het onderzoek betreft, het facultair meerjarenplan. Daarnaast vervult de commissie een rol in de advisering over UD-UHD-bevorderingen en de voorselectie van kandidaten voor het NWO-instrument Promoties in de Geesteswetenschappen.

Samenstelling

 • Prof.dr. Marcel Cobussen (ACPA)
 • Prof.dr. André Gerrits (LUIH)
 • Prof.dr. Jenny Doetjes (LUCL)
 • Prof dr. Gabrielle van den Berg (LIAS)
 • Prof.dr. Jurgen Zangenberg (LUCAS)
 • Dr. Maria van de Schaar (IpH)

Ambtelijk secretaris: Job Weststrate, afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning.

Vergaderdata 2021-2022

 •  1 november 2021
 •  13 december 2021
 •  24 en/of 31 januari
 • 7 maart 2022
 • 25 april 2022
 • 14 juni 2022

Contact

De Commissie Wetenschapsbeoefening is een vaste adviescommissie van het faculteitsbestuur die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen. Wilt u vraagstukken onder de aandacht van de commissie brengen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.