Universiteit Leiden

nl en

Nominatiekalender Geesteswetenschappen

Op deze pagina vind je een overzicht van prijzen en erkenningen waar voor je jezelf of een ander kan nomineren/voordragen. 

Dit overzicht is zorgvuldig opgesteld door medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen. Controleer altijd de vereisten en data op de website van de verstrekker voor de meest actuele informatie. Houdt de nieuwsvoorziening van uw instituut in de gaten voor open calls voor prijzen en nominaties waarvoor een facultaire selectie plaats moet vinden.

Onderzoek

Wie
Internationaal erkende mid-career onderzoekers (min. 15 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€300.000
Wanneer
Voorjaar
Nominatie via
Decaan

De tweejaarlijkse Award dient als blijk van erkenning van geleverde wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers en stelt deze wetenschappers in staat ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Meer informatie over de Ammodo Science Award for fundamental research.

Criteria

Kandidaat

 • Internationaal erkende mid-career onderzoekers;
 • Langer dan 15 jaar geleden gepromoveerd;
 • Onderzoekers worden in staat geacht om een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;
 • Een aanstelling bij de Universiteit.

Onderzoek

 • De bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied/wetenschapsdomein;
 • De unieke bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties c. lidmaatschappen van de kandidaat van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties;
 • (Internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Algemene nominatie.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Onderzoekers
Prijs
€1.200.000
Deadline
Oktober
Nominatie via
College van Bestuur

De Ammodo Science Award for groundbreaking research is bedoeld ter stimulering van internationaal erkend, hoogstaand en in potentie baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De Award wordt tweejaarlijks uitgereikt in twee van de vier wetenschapsdomeinen; Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences.

Meer informatie over de Ammodo Science Award for groundbreaking research.

Criteria

Onderzoek

 • Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt zijn tot, publicaties, bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren;
 • Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede. Het onderzoek onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en /of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek);
 • Het onderzoek is origineel en baanbrekend en heeft nieuwe (in potentie baanbrekende) onderzoeksvragen gegenereerd. Er is geen of onvoldoende financiering beschikbaar voor de nieuwe gegenereerde onderzoeksvragen ten tijde van het indienen van de nominatie;
 • Het onderzoek kan internationaal worden uitgevoerd zolang er een Kennisinstelling bij betrokken is;
 • Het onderzoek kan multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd door één of meerdere Kennisinstellingen;
 • Het onderzoek kan Domein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen Domein.

Nominatie

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Deze fellowship wordt toegekend aan postdocs van alle onderzoeksgebieden die een origineel en onafhankelijk onderzoeksidee hebben bedacht dat buiten het bereik van grootschalige onderzoeksprojecten valt. De fellowship wordt toegekend voor maximaal vijf jaar en hoewel het wordt gehost bij ETH Zürich, hebben fellows de vrijheid om hun project uit te voeren bij de best passende academische instelling over de hele wereld. Voor meer informatie zie: https://brancoweissfellowship.org/

Wie
Jonge onderzoekers (max. 5 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
Fellowship ter waarde van CHF 100.000 per jaar
Wanneer
Januari
Nominatie
Iedereen

Criteria

Kandidaat

 • PhD maximaal 5 jaar geleden behaald
 • Geen positie (gehad) als UD

Onderzoek

 • Onafhankelijk en origineel onderzoek wat buiten het bereik van grootschalige onderzoeksprojecten valt

Nominatie

Benodigde documenten

 • Motivatiebrief
 • Onderzoeksvoorstel
 • Curriculum vitae
 • Nominatie/ aanbevelingsbrief
 • Kopieën van de drie beste publicaties (alleen peer-reviewed journal arrtikelen of individuele hoofdstukken uit een boek, geen proefschrift)
 • Ingevuld aanmeldingsformulier (zie website van de Branco Weiss Fellowship)
Wie
Jonge onderzoekers (max. 10 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
Lidmaatschap De Jonge Akademie
Wanneer
Juni
Nominatie via
College van Bestuur

De Jonge Akademie telt vijftig leden, die op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten.

Meer informatie over de Jonge Akademie.

Criteria

Kandidaat

Excellente wetenschappers die:

 • Werkzaam aan een Nederlandse universiteit en/of onderzoeksinstituut;
 • Die gepromoveerd zijn na een bepaalde datum (zie de website van de Jonge Akademie voor de meest recente informatie hierover);
 • Met een brede belangstelling voor wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij, interdisciplinaire samenwerking en internationalisering;
 • Die actief willen zijn in De Jonge Akademie en hiervoor interessante ideeën hebben.

Onderzoek

Een beschrijving waaruit blijkt dat juist deze kandidaat zich onderscheidt ten opzichte van andere onderzoekers in relatie tot kenmerken van leden van De Jonge Akademie, waarbij in ieder geval opvallende wetenschappelijke prestaties in onderzoek en onderwijs, opvallende prestaties in het bevorderen van de publieke kennis van wetenschap, samenwerken met andere (sub-) disciplines en brede belangstelling voor wetenschapscommunicatie en wetenschapsbeleid naar voren dient te worden gebracht.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Algemene nominatie.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Jonge onderzoekers (max. 5 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€12.500
Wanneer
Najaar
Nominatie
Hoogleraren en individuele onderzoekers

De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden: Taalwetenschappen, Literatuurwetenschappen, Historische wetenschappen, Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid. De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Meer informatie over de Keetje Hodshon Prijs.

Criteria

Kandidaat

 • Voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd;
 • Ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen;
 • Bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. 

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatie/ aanbevelingsbrief ondertekend door twee hoogleraren;
 • Curriculum vitae;
 • Lijst van publicaties;
 • Drie exemplaren van het proefschrift.
Wie
Jonge wetenschappers (max. 8 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
Vijf jaar lidmaatschap de Jonge Akademie Leiden
Wanneer
Maart
Nominatie via
Decaan

De doelstelling van de Young Academy Leiden is:

 • Jonge onderzoekers helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en carrière;
 • Het stimuleren van samenwerking tussen verschillende disciplines in Leiden en Den Haag;
 • Een adviserende rol spelen in onderzoeks- en onderwijsbeleid;
 • Het stimuleren van interactie tussen onderzoekers en de samenleving;
 • Het ontwikkelen van interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten;
 • Het stimuleren van samenwerking met andere nationale en internationale Jonge Akademies.

Meer over de Young Academy Leiden.

Criteria

Kandidaat

 • Wetenschappers die maximaal acht jaar geleden gepromoveerd zijn.

Onderzoek en onderwijs

 • Excellentie in onderzoek en onderwijs.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Aanbevelingsbrief van Faculteitsbestuur;
 • Motivatiebrief van de kandidaat.

Belangrijk: “Members should be able to put effort into developing and sustaining the YAL, be present at member days and develop activities themselves. A rule of thumb is four hours per week. Members should be facilitated by their faculty, institute and/or department through fewer management or education tasks.” 

Procedure

Informatie over de toelating en selectieprocedure is te vinden op https://www.universiteitleiden.nl/yal/toelating-en-selectie.

Call 2022: Young Academy Leiden is looking for new members

Wie
Jonge onderzoekers (max. 5 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€ 12.500
Wanneer
Najaar
Nominatie
Hoogleraren en individuele onderzoekers

De Dirk Jacob Veegens Prijs wordt om het jaar toegekend voor onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland. De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Meer informatie over de Dirk Jacob Veegens Prijs

Criteria

Kandidaat

 • Voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd;
 • Ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland;
 • Bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. 

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatie/ aanbevelingsbrief ondertekend door twee hoogleraren;
 • Curriculum vitae;
 • Lijst van publicaties;
 • Drie exemplaren van het proefschrift.
Wie
Mid-career onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft (max. 15 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€25.000
Wanneer
Juni
Nominatie via
Decaan

De Dr. Hendrik Muller Prijs is een tweejaarlijkse prijs voor een in Nederland werkzame mid-career onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de geestes- en/of sociale wetenschappen.

Meer informatie over de Dr. Hendrik Muller Prijs.

Criteria

Kandidaat

 • Eén in Nederland werkzame mid-career onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft;
 • Zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen;
 • De onderzoeker is in het jaar van nominatie niet langer dan 15 jaar geleden gepromoveerd en heeft een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.

Onderzoek

 • Wetenschappelijke kwaliteit;
 • Bijdrage aan de geesteswetenschappen in Nederland Maatschappelijke relevantie en/of concrete benutting van het onderzoek.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Lijst van vijf belangrijkste publicaties;
 • Nominatieformulier.

Procedure

Meer informatie over de procedure is te vinden op de KNAW site

Wie
Jonge onderzoekers (max. 7 jaar gepromoveerd, niet ouder dan 40 jaar)
Prijs
€20.000 / €2.500
Wanneer
November
Nominatie via
Decaan

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers, van de universiteiten van Leiden en Groningen, die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

Meer informatie over de Gratama Wetenschapsprijs.

Criteria

Kandidaat

 • De prijs wordt toegekend voor onderzoek dat zij in een periode tot uiterlijk vijf jaar na hun promotie hebben gedaan. Dit onderzoek hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de universiteiten van Leiden of Groningen te zijn gedaan, maar op het moment dat de onderzoekers worden voorgedragen, dienen zij aan een van deze universiteiten verbonden te zijn;
 • De voordracht dient binnen zeven jaar na hun promotie te worden ingediend;
 • De kandidaten mogen op het moment van de voordracht niet ouder zijn dan 40 jaar.

Onderzoek

De beoordeling van de genomineerde kandidaten wordt gebaseerd op de waardering van hun onderzoekprestaties, die niet alleen kwalitatief hoogstaand dienen te zijn, maar tevens moeten beantwoorden aan drie voor deze prijs centraal gestelde kenmerken: vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae (in het Nederlands);
 • Motivatie vanuithet instituut (in het Nederlands).

Belangrijk: De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, in de oneven jaren aan een onderzoeker uit Leiden en in de even jaren aan een onderzoeker uit Groningen. Er kunnen drie mensen worden genomineerd, waarvan één persoon €20.000 wint en de andere twee ieder €2.500.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Onderzoekers op het gebied van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis
Prijs
Beurs, hoogte hangt af van aanvraag
Wanneer
April en oktober
Nominatie via
Iedereen

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis. Het vermogen van de Stichting is gevormd uit de nalatenschap van de indoloog Jan Gonda, in leven lid van de KNAW.

Er zijn drie soorten aanvragen mogelijk:

 • Subsidie voor een project of publicatie voor onderzoekers of wetenschappelijke uitgevers. 
 • Gonda Postdoc Fellowship voor veelbelovende jonge indologen op postdocniveau voor een verblijf aan het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden. 
 • Gonda-beurzen voor veelbelovende promovendi aan een Nederlandse universiteit voor een bijzonder wetenschappelijk project, buitenlands werkbezoek of andere activiteit (zie onder het kopje "Promovendi" op deze website). 

De sluitingsdata voor alle aanvragen zijn elk jaar 1 april en 1 oktober.

Meer informatie over het Gonda Fonds

Criteria

Kandidaat

Onderzoekers die onderzoek doen op het gebied van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

Nominatie

Subsidieaanvraag project of publicatie

U kunt een subsidieaanvraag voor een project of publicatie per e-mail indienen bij het bestuur van de Stichting J. Gonda Fonds. Kijk op de website van het Gonda Fonds voor de meest actuele contactinformatie. Een subsidieaanvraag moet in ieder geval inzicht geven in:

 • De doelstelling en beoogde resultaten;
 • De startdatum en duur van het project;
 • De begroting en het aangevraagde bedrag;
 • De reden waarom u een aanvraag indient bij het Gonda Fonds;
 • Het raakvlak van het project of de publicatie met de Nederlandse Indologie.

Gonda fellowship at IIAS

Jonge indologen op postdocniveau kunnen een aanvraag indienen voor een Gonda Fellowship aan het IIAS door een aanvraagformulier in te vullen dat te vinden is op de website van het Gonda Fonds. Bij het formulier dient ook gevoegd te worden:

 • Twee referentiebrieven
 • (Beknopt) curriculum vitae
 • Korte omschrijving onderzoeksproject (max. 1500 woorden)
Wie
Jonge onderzoekers (3 tot 8 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€10.000
Wanneer
Onbekend
Nominatie via
Decaan

De Heineken Young Scientists Awards zijn bedoeld als extra stimulans voor het talent van de volgende generatie onderzoekers. De Awards worden uitgereikt aan jonge, veelbelovende wetenschappers die door excellent onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jonge wetenschappers.

Meer informatie over de Heineken Young Scientists Awards.

Criteria

Kandidaat

 • Jonge onderzoekers die excellente wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers;
 • Kandidaten hebben promotieonderzoek aan een Nederlandse onderzoeksinstelling verricht;
 • Kandidaten zijn tussen de drie en acht jaar vóór de uitreiking van de prijzen gepromoveerd.

Onderzoek

Hoe dient het werk van de kandidaat als voorbeeld voor andere jonge onderzoekers?

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Motivatie door instituut.

Belangrijk: Er worden vier Awards toegekend, één per domein: Humanities, Social Sciences, Medical/ Biomedical Sciences, Natural Sciences.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Internationaal toonaangevende onderzoekers
Prijs
$200.000 en een trofee met een afbeelding van Clio, de muze van de geschiedenis, ontworpen door Simons Juweliers (Den Haag)
Wanneer
September
Nominatie via
Iedereen

De tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap, ingesteld in 1990,  ondersteunt excellent onderzoek op het vlak van de historische wetenschap. 

Meer over de Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap.

Criteria

Kandidaat

 • Een actieve, internationaal toonaangevende onderzoeker in de historische wetenschap wiens wetenschappelijke werk nog een aanzienlijke belofte inhoudt;
 • De bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties; 
 • Lidmaatschappen van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties; 
 • (Internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies; 
 • Overige kwaliteiten, zoals de wijze waarop de kandidaat jonge onderzoekers inspireert, haar/zijn bijdrage aan kennisvalorisatie en wetenschapscommunicatie.

Onderzoek

 • Internationale reputatie;
 • Toekomstige relevantie;
 • Wetenschappelijke integriteit.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Motivatie door instituut.

Procedure

Voor de Dr. H.P. Heinekenprijs voor Historische wetenschap kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

 • Individuele hoogleraren van universiteiten in Nederland en daarbuiten;
 • Leden van de KNAW;
 • Colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland;
 • Directeuren van onderzoeksinstituten in Nederland;
 • Academies en andere instellingen van wetenschappen in Nederland en daarbuiten;
 • Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.
Wie
Kunstenaars
Prijs
€ 50.000 en een publicatie en/of tentoonstelling ter waarde van €50.000
Wanneer
September
Nominatie via
Leden van de KNAW en directeuren van kunstinstellingen

De Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert de beeldende kunst in Nederland. De prijs is ingesteld als erkenning en aanmoediging voor talentvolle kunstenaars in Nederland die al enige erkenning genieten en voor wie de prijs een steun is in hun ontwikkeling en internationale bekendheid als kunstenaar.

Meer informatie over de Heinekenprijs voor kunst.

Criteria

Kandidaat

 • In één of meer van deze disciplines werken: schilder- en tekenkunst, fotografie, beeldhouwkunst, grafiek, mediakunst en videokunst;
 • Al enige bekendheid of erkenning genieten en voor wie de prijs een steun is in hun; ontwikkeling en bekendheid als kunstenaar
 • Structureel in Nederland werken.

Werk

 • Het werk van de kunstenaar is origineel en vernieuwend;
 • De kunstenaar geniet al enige bekendheid of erkenning;
 • Het werk van de kunstenaar is aansprekend voor een in kunst geïnteresseerd breed publiek;
 • De prijs is een belangrijke steun voor de ontwikkeling en bekendheid van de kunstenaar.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatieformulier;
 • Curriculum vitae;
 • Webpages waarop de kunstwerken van de kandidaat zijn afgebeeld.

Procedure

Leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie, directeuren van musea, (post) hbo-kunstopleidingen, presentatie-instellingen voor beeldende kunst, de directeuren van de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers en de Jan van Eyck Academie, en het bestuur van de Nederlandse Galerie Associatie kunnen een nominatie voor een beeldend kunstenaar indienen.

Wie
Onderzoeker
Prijs
€585.000 (6.000.000 Noorse Kronen)
Wanneer
Juni
Nominatie via
Iedereen

Deze internationale prijs wordt jaarlijks door de Noorse regering uitgereikt ter erkenning van een individuele onderzoeker die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid of Theologie.

Meer informatie over Holberg prijs.

Criteria

Kandidaat

 • Verbonden aan een universiteit, onderzoeksinstituut of andere akademies.

Onderzoek

 • Een uitzonderlijke bijdrage op het gebied van Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid of Theologie.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatiebrief;
 • Curriculum vitae;
 • Lijst met publicaties;
 • Drie referenten.
Wie
Onderzoekers en onderzoeksgroepen
Prijs
€25.000 en een workshop door het Lorentz Center
Wanneer
April
Nominatie via
College van Bestuur

Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij rijkt deze prijs uit die is bestemd voor een onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat overtuigend zicht biedt op een maatschappelijke toepassing.

Meer informatie over de Huibregtsenprijs.

Criteria

Onderzoek

 • Van hoge kwaliteit;
 • Vernieuwend;
 • Maatschappelijk relevant;
 • Waarover in de periode tussen 15 april van het voorgaande – en 15 april van het lopende jaar ten minste één wetenschappelijke publicatie (artikel of monografie) volgens de hoogste wetenschappelijke standaarden is verschenen.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Informatie over het onderzoeksproject.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Jonge onderzoekers (max. 5 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€ 12.500
Wanneer
Najaar
Nominatie
Hoogleraren en individuele onderzoekers

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden:

 • Rechtswetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 • Gedragswetenschappen 

De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Meer informatie over Johannes Cornelis Ruigrok Prijs

Criteria

Kandidaat

 • Voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd;
 • Ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen;
 • Bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. 

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatie/ aanbevelingsbrief ondertekend door twee hoogleraren;
 • Curriculum vitae;
 • Lijst van publicaties;
 • Drie exemplaren van het proefschrift.
Wie
Onderzoekers
Prijs
Lidmaatschap KNAW voor het leven
Wanneer
Juli
Nominatie via
Decaan

De KNAW is van oudsher een genootschap van excellente Nederlandse wetenschappers. Leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven. Jaarlijks kiest de KNAW maximaal 16 nieuwe leden, maar in 2017 worden daarnaast 16 vrouwelijke leden geselecteerd. Dit op grond van voordrachten van binnen en buiten de KNAW. Het oordeel van externe referenten weegt voortaan mee in de selectie.

Meer informatie over de KNAW

Criteria

Kandidaat

Excellente, gevestigde wetenschappers:

 • Bereid en geschikt om actief in te zetten voor het genootschap;
 • De mate van verwachte betrokkenheid bij de forum- en adviesfunctie van de KNAW
 • Gelijkmatige spreiding van kandidaten over de verschillende wetenschapsgebieden binnen het domein;
 • Regionale spreiding verbondenheid binnen het domein;
 • Diversiteit gender en culturele achtergrond;
 • De argumentatie om kandidaten voor te dragen die op 1 januari van het jaar van benoeming zestig jaar of ouder zijn. 

Werk

 • Bewezen prestaties in onderzoek, onderwijs en impact;
 • Verdiensten wetenschappelijk onderzoek en prestaties onderwijs en impact / valorisatie.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Naam en leeftijd;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatie geschiktheid op basis van criteria en aard lidmaatschap.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Jonge onderzoekers (min. 3 jaar en max. 7 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€15.000 en een kunstwerk
Wanneer
Juli
Nominatie via
Onbekend

De KNAW Early Career Award wordt uitgereikt aan jonge getalenteerde onderzoekers die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.

Meer informatie over KNAW Early Career Award.

Criteria

Kandidaat

Jonge getalenteerde onderzoekers die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.

 • In staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen;
 • In het jaar van nominatie minimaal drie en maximaal zeven jaar geleden zijn gepromoveerd;
 • Zijn aangesteld bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.  

Onderzoek

 • De kandidaat heeft na promotie eigen onderzoek van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit uitgevoerd;
 • De kandidaat wordt in staat geacht om vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen;
 • Overige kwaliteiten en erkenningen voor zover relevant voor wetenschappelijk werk.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Drie belangrijkste publicaties;
 • Motivering;
 • Nominatie door leden van de KNAW, leden en alumni van De Jonge Akademie, individuele hoogleraren en onderzoeksinstituten in het Koninkrijk der Nederlanden.  
Wie
Jonge onderzoekers (max. 7 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€10.000
Wanneer
Onbekend
Nominatie
Iedereen

De KNAW Early Career Partnerships is bedoeld voor onderzoekers uit alle vakgebieden die aan het begin van hun carrière staan. Een KNAW Early Career Partnership stelt early career onderzoekers in staat een bijeenkomst te organiseren met deelnemers uit verschillende wetenschappelijke disciplines om gezamenlijk onconventionele, innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te verkennen. Jaarlijks worden maximaal tien Partnerships toegekend. De toekenning bestaat uit maximaal 10.000 euro voor het organiseren van een bijeenkomst bij de KNAW of op een locatie naar keuze. Onderzoekers dienen werkzaam te zijn bij een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en niet langer dan 7 jaar geleden zijn gepromoveerd.

Meer informatie over de KNAW Early Career Partnerships is hier te vinden.

Criteria

Kandidaat

 • Werkzaam bij een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland
 • Maximaal 7 jaar geleden gepromoveerd. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing.

Bijeenkomst

 • Bijeenkomst met deelnemers uit verschillende wetenschappelijke disciplines om gezamenlijk onconventionele, innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te verkennen.

 • De wetenschappelijke organisatiecommissie bestaat uit ten minste één lid van de KNAW, welk lid een actieve rol heeft tijdens de bijeenkomst.

 • De bijeenkomst heeft een open karakter: minimaal 10% van de deelnemers moet zich zonder persoonlijke uitnodiging kunnen aanmelden.

 • Naast early career onderzoekers worden ook senior onderzoekers voor de bijeenkomst uitgenodigd.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae
 • Voorstel voor bijeenkomst (inclusief budget)

Aanvragen kunnen worden ingediend via het formulier dat te vinden is op de website van de KNAW Early Career Partnerships.

Wie
Samenwerking tussen kunstenaar en onderzoeker
Prijs
€ 10.000
Wanneer
Onbekend
Nominatie
Iedereen

Eenmaal per jaar zal een Mingler Scholarship beschikbaar worden gesteld voor een samenwerking tussen een wetenschapper en een kunstenaar. Het Scholarship is bedoeld voor kunstenaars (uit alle artistieke disciplines) en wetenschappers (onderzoekers uit de geesteswetenschappen, sociale en natuurwetenschappen) die samen een onderzoeksproject willen starten. Alleen samenwerkingen tussen kunst en wetenschap komen in aanmerking. Het Scholarship bestaat uit een bedrag van € 10.000 euro.

Zie hier voor meer informatie over de Mingler Scholarship.

Criteria

Kandidaten

 • Samenwerking tussen ten minste 1 kunstenaar en ten minste 1 onderzoeker, die de aanvraag samen dienen te doen

Onderzoek

 • Onderzoeksvraag is gezamelijk geformuleerd en het onderzoek sluit aan bij de sterke kanten van beide partijen
 • Duidelijke en gebalanceerde rolverdeling
 • Onderzoek dient te leiden tot een concreet resultaat (publicatie, tentoonstelling, ontwerp, etc)

Nominatie

Aanvragen voor het Mingler Scholarship kunnen worden ingestuurd via een formulier dat te vinden is op de website van de Mingler Scholarship.

Wie
Jonge onderzoekers
Prijs
€2.500
Wanneer
April/mei
Nominatie via
College van Bestuur

New Scientist reikt tweejaarlijks een prijs uit aan het wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen (plus Brussel).

Meer over New Scientist Wetenschapstalent.

Criteria

Kandidaat

 • Kandidaten zijn geboren op of na een bepaalde datum;
 • Kandidaten hebben hun PhD behaald op of na een bepaalde datum;
 • Kandidaten spreken Nederlands.

Onderzoek

 • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek
 • Originaliteit van het werk (in brede zin, ook bijv. vraagstelling of methode)
 • Inzet tot communicatie over het onderzoek naar een breed publiek

Nominatie

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Onderzoekers
Wanneer
Onbekend
Prijs
DLF fellowship van 5 maanden, €3.800 per maand om onderwijs af te kopen, een Lorentz Center workshop t.w.v. €20.000
Nominatie via
Decaan

Het NIAS Lorentz programma stimuleert vernieuwend interdisciplinair onderzoek dat perspectieven van de geesteswetenschappen en/of de sociale wetenschappen en de technische of natuurwetenschappen samenbrengt.

Meer over het NIAS Lorentz programma.

Criteria

Kandidaat

 • Excellente onderzoeker;
 • In staat om onderzoekers bijeen te brengen van de nodige disciplines.

Onderzoek

 • Wetenschappelijke kwaliteit;
 • Voorgestelde DLF project.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Nominatiebrief;
 • Beschrijving van het DLF-project;
 • Opzet van het NIAS-Lorentz workshop.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Wetenschappers die onderzoek doen naar een aspect van boek- en leescultuur
Prijs
Stipendum van €1500 per maand (min. 1 en max. 2 maanden)
Wanneer
Oktober
Nominatie
Iedereen

De Dr. P.A. Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden en verleden te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. In 2021 is de Tiele-Stichting gestart met een fellowshipprogramma om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer te bevorderen.

Jaarlijks worden twee Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden.

Kijk op de website van het Tiele-fellowship voor de contactgegevens en deadline voor aanvragen.

Meer informatie over het Tiele-fellowship is hier te vinden

Criteria

Kandidaat

De Tiele-fellowships staan open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde.

Onderzoek

Onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden of verleden

Nominatie

Benodigde informatie

 • Naam en mailadres
 • Een recent CV
 • Een publicatielijst (een selectie van de sleutelpublicaties) of een aanbevelingsbrief van een hoogleraar
 • Een beschrijving van het onderzoeksproject (maximaal 1.000 woorden) in het Nederlands of het Engels, met een onderzoeksvraag en een beknopt overzicht van bronnen, methode, theoretisch kader en concrete, beoogde resultaten
 • Aantal weken of maanden (maximaal twee) gewenste onderzoekstijd, eventueel beoogde werkplek en in welke periode het onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden
 • Naam en mailadres van een referent die bekend is met het werk van de aanvrager en die eventueel geraadpleegd kan worden voor advies.
Wie
Onderzoeker met een recente wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies
Prijs
Oorkonde en een onderzoeksbeurs ter waarde van € 1.000
Wanneer
Zomer
Nominatie via
Kandidaat zelf

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies aan een onderzoeker die werkzaam is in de Nederlandse of Vlaamse academische wereld (ongeacht de nationaliteit van de onderzoeker).

Daarbij wordt afwisselend de aandacht besteed aan volgende deelterreinen: taal en letterkunde (inclusief de neo-latinistiek voorzover deze betrekking heeft op Italië), geschiedenis en wijsbegeerte, kunstgeschiedenis en archeologie.

De Onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi (IIC) en bestaat uit een oorkonde en een onderzoeksbeurs ter waarde van € 1.000.

Meer informatie over de Onderzoeksprijs van de Werkgroep Italië Studies

Criteria

Kandidaat

 • Werkzaam is in een Nederlandse of Vlaamse academische omgeving 

Publicatie

 • Voor bekroning komen zowel artikelen, reeksen, monografieën en boeken of verzamelbundels in aanmerking. 
 • De studie dient te zijn geschreven in het Italiaans, het Nederlands of het Engels. 
 • Niet gepubliceerde teksten komen niet in aanmerking voor bekroning.

Onderzoekers die willen meedingen naar de prijs, kunnen relevante publicaties voor de sluitingsdatum zoals die op de website wordt vermeld in PDF-formaat insturen naar italiestudies@gmail.com.

Promovendi

Wie
Promovendi
Prijs
€3.000,- en een oorkonde
Wanneer
Januari
Nominatie via
CvB

De prijs richt zich op de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid. Hierbinnen komen gebieden in aanmerking als taal- en letterkunde, archeologie, geschiedenis, religiewetenschappen, wijsbegeerte, politieke en culturele wetenschappen, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, recht en design.

Meer over de Disseratieprijzen Stichting Praemium Erasmianum.

Criteria

Kandidaat

 • De dissertatie dient een samenhangend geheel te zijn, geschreven door één auteur.

Onderzoek

 • Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen;
 • ‘Cum laude’ is geen vereiste, aangezien voor toekenning van dat predicaat geen uniforme regels bestaan;
 • Voor de jury weegt zwaar dat het proefschrift van belang is buiten de eigen discipline;
 • Toegankelijkheid, een brede uitstraling en een goede leesbaarheid – ook voor niet-specialisten – , zijn belangrijke criteria.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Motivatie (max. 500 woorden);
 • Twee hard-copy exemplaren van de dissertatie;
 • Het voordrachtformulier. 

Belangrijk: Er worden maximaal vijf prijzen per jaar uitgereikt.

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de decaan/het CvB voorgedragen en is er eerst een interne nominatieronde. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de Commissie Wetenschapsbeoefening (Job Westrate - j.a.weststrate@hum.leidenuniv.nl).

Wie
MA-studenten en promovendi die onderzoek doen op het gebied van Centraal-Europese geschiedenis (vooral Oostenrijkse geschiedenis)
Prijs
Tussen de €500 en €2000 euro (hangt af van aanvraag)
Wanneer
Jaarrond
Nominatie door
Iedereen

Zowel MA-studenten als promovendi kunnen aanvraag doen bij de Stichting Oostenrijkse Studiën voor een subsidie voor onderzoek op het gebied van Centraal-Europese geschiedenis (vooral Oostenrijkse geschiedenis). De subsidie is bedoeld voor een onderzoeksreis waarbij de kandidaat voor hun onderzoek relevante bibliotheken en/of archieven bezoekt.

Meer informatie over de Foundation for Austrian Studies Stipend (in het Engels)

Criteria

 • MA of PhD-onderzoek op het gebied van Centraal-Europese geschiedenis (vooral Oostenrijkse geschiedenis)

Aanvraag

Benodigde informatie

 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae, inclusief cijferlijst
 • Onderzoeksvoorstel (2 pagina's) bestaande uit:
  • Omschrijving onderzoeksgebied en -vraag/vragen
  • Wetenschappelijke relevantie
  • Tijdsplanning
  • Lijst van bibliotheken en archieven die zullen worden bezocht
 • Budget
Wie
Promovendi die onderzoek doen op het gebied van van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis
Prijs
Beurs t.w.v. € 3000 tot € 10.000
Wanneer
April en oktober
Nominatie via
Iedereen

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis. Het vermogen van de Stichting is gevormd uit de nalatenschap van de indoloog Jan Gonda, in leven lid van de KNAW.

Promovendi die onderzoek doen op het gebied van van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis, kunnen een aanvraag indienen voor een Gonda-beurs.

De sluitingsdata voor  alle aanvragen zijn elk jaar 1 april en 1 oktober.

Meer informatie over de Gonda-beurs voor promovendi

Criteria

Kandidaat

Promovendi aan een Nederlandse universiteit of andere wetenschappelijke instelling die onderzoek doen op het gebied van van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis

Nominatie

Meer informatie voor het indienen van een aanvraag voor een Gonda beurs kan gevonden worden op de website van het KNAW.

Studenten

Wie
Studenten (BA en MA) wiens afstudeeronderzoek te maken heeft met journalistiek
Prijs
€1000 en oorkonde
Wanneer
Jaarrond
Nominatie via
Student

De Afstudeerprijs Villamedia (voorheen Scriptieprijs Villamedia) bekroont de afstudeerproductie (HBO- of WO, master of bachelor) die het meest blijk geeft van journalistiek talent.

Meer informatie over de Afstudeerprijs Villamedia

Criteria

 • Afstudeerwerkstuk dient journalistiek van aard te zijn. Het mag verder alle denkbare journalistieke vormen hebben: reportage, interview(reeks), (radio- of televisie-)documentaire, nieuwsitem, website, blog, vlog, multimediaal, essay, enzovoorts. Ook mag het een individuele dan wel een groepsproductie zijn.
 • Productie moet gemaakt zijn in het lopende jaar.
 • Student moet in het lopende jaar zijn afgestudeerd.
Wie
Masterstudenten die een scriptie schreven over Afrika
Prijs
€500 en een publicatie in de African Studies Collection
Wanneer
Zomer
Nominatie via
Student of begeleider

De prijs is bedoeld om het onderzoek en het schrijven van studenten over Afrikaanse onderwerpen aan te moedigen en de studie van Afrikaanse culturen en samenlevingen te bevorderen.

Meer informatie over de Africa Thesis Award.

Criteria

Kandidaat

 • Masterstudenten die in het voorgaande academische jaar hun scriptie hebben afgerond aan een universiteit op het Afrikaanse continent of Nederland;
 • Studenten in Nederland moeten een 8 of hoger hebben behaald;
 • Studenten van niet-Nederlandse universiteiten met een cijfer A (of gelijkwaardig) kunnen zich aanmelden als de brief van de begeleider de excellentie van de scriptie bevestigt en de cijferscore ondersteunt.

Scriptie

 • Het werk zou gebaseerd moeten zijn op onafhankelijk empirisch onderzoek met een geografische focus op een Afrikaans land, regio of zijn migrantengemeenschappen elders in de wereld;
 • De scriptie is op het gebied van de sociale of geestenwetenschappen (aardrijkskunde, politieke wetenschappen, antropologie, onwikkelingsstudies, economie, geschiedenis, religie, literatuur);
 • De scriptie is in het Engels, Frans of Nederlands geschreven. Indien de scriptie in het Nederlands is opgesteld, dient een Engelse samenvatting van vijf pagina's te worden bijgevoegd.
Wie
Masterstudenten die een scriptie schreven over een sociaal-economisch onderwerp of één van de andere terreinen waarop de SER actief is
Prijs
€2000, de SER toespreken en een dagje meelopen met SER-voorzitter
Wanneer
Maart
Nominatie via
Iedereen

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Op dat gebied is er bij de SER veel kennis in huis. De raad levert daarnaast zelf graag een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van talent op sociaal-economische onderwerpen. Want dat talent is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Daarom heeft de SER een scriptieprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt.

Meer over de SER-scriptieprijs.

Criteria

Kandidaat

 • Masterstudenten die aan een Nederlandse universiteit of hogeschool hun scriptie hebben geschreven (niet-Nederlandse studenten die aan deze voorwaarde voldoen mogen ook meedingen).

Scriptie

 • De scriptie gaat over een sociaaleconomisch onderwerp of heeft betrekking op één van de andere werkterreinen van de SER (zie website);
 • De scriptie is met minimaal een 7,5 beoordeeld.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Samenvatting van maximaal 4 A-4 tjes (of 10.000 tekens) in het Nederlands of Engels geschreven, deze omvat de volgende onderwerpen: aanleiding voor je onderzoek, vraagstelling, onderzoeksmethode en belangrijkste conclusies;
 • Geselecteerden moeten op verzoek een officieel bewijs kunnen overleggen dat hun scriptie met een cijfer van 7,5 of hoger is beoordeeld.

Belangrijk: De overige genomineerden ontvangen een bedrag van € 500 (vijfhonderd euro).

Procedure

Iedereen kan een scriptie nomineren via het inschrijfformulier

Wie
Succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond
Prijs
Summercourse aan UCLA in de Verenigde Staten in 2022
Wanneer
Juli
Nominatie via
CvB

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting. 

Meer informatie over de ECHO Award.

Criteria

Kandidaat

 • De student maakt deel uit van een ondervertegenwoordigde groep, met een specifieke focus op Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond of vluchtelingachtergrond;
 • De student heeft bovenmatige studieprestaties (richtlijn: gemiddeld een 7,5 of hoger);
 • De student heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal;
 • De student is beschikbaar voor de ECHO Ambassadors Academy dat plaatsvindt;
 • De student is beschikbaar voor een gesprek met de jury van de ECHO Award;
 • De student is beschikbaar om de uitreiking van de ECHO Award 2021 bij te wonen.

Overige criteria

 • De student is ondernemend ingesteld: neemt initiatief, weet kansen te herkennen en benutten;
 • De student heeft organiserend vermogen: kan visie vertalen naar praktijk, weet mensen hierbij te betrekken en enthousiasmeren;
 • De student heeft bijgedragen aan maatschappelijke vernieuwing: heeft impact gecreëerd op diversiteit en inclusie, toont visie over de toekomst van de multiculturele samenleving;
 • De student is een critical friend: weet opbouwende kritiek te formuleren over kwesties gerelateerd aan uitsluiting, denkt mee over constructieve oplossingen.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Volledig ingevuld voordrachtsformulier ECHO Award 2021;
 • Een voordrachtsbrief met een motivatie voor de voordracht ondertekend door een lid van het College van Bestuur/de Raad van Bestuur;
 • Een persoonlijke motivatiebrief van de voordragen kandidaat; 
 • Een onderbouwde caseopdracht door de voorgedragen kandidaat; 
 • Een curriculum vitae van de kandidaat.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Studenten die een scriptie schreven met betrekking tot de geschiedenis van de Republiek in de 17e eeuw
Prijs
€ 1.500, een boekenpakket en een jaarabonnement op weekblad EW
Wanneer
Najaar
Nominatie via
Student zelf

De Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs (hierna afgekort tot scriptieprijs) is ingesteld door de Historische vereniging Vrienden van De Witt in samenwerking met het weekblad Elsevier. De prijs heeft als doel historisch onderzoek in universiteiten naar de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw te stimuleren en de resultaten hiervan toegankelijk te maken voor een groter publiek.

Meer over de Elsevier/ Johan de Witt scriptieprijs

Criteria

 • BA of MA-scriptie waarvan het onderwerp gerelateerd is aan de geschiedenis van de Republiek in de 17e eeuw
 • Geschreven in Nederlands of Engels
 • Scriptie is maximaal twee jaar oud
Wie
MA-studenten en promovendi die onderzoek doen op het gebied van Centraal-Europese geschiedenis (vooral Oostenrijkse geschiedenis)
Prijs
Tussen de €500 en €2000 euro (hangt af van aanvraag)
Wanneer
Jaarrond
Nominatie via
Iedereen

Zowel MA-studenten als promovendi kunnen aanvraag doen bij de Stichting Oostenrijkse Studiën voor een subsidie voor onderzoek op het gebied van Centraal-Europese geschiedenis (vooral Oostenrijkse geschiedenis). De subside is bedoeld voor een onderzoeksreis waarbij de kandidaat voor hun onderzoek relevante bibliotheken en/of archieven bezoekt.

Meer informatie over de Foundation for Austrian Studies Stipend (in het Engels)

Criteria

 • MA of PhD-onderzoek op het gebied van Centraal-Europese geschiedenis (vooral Oostenrijkse geschiedenis)

Aanvraag

Benodigde informatie

 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae, inclusief cijferlijst
 • Onderzoeksvoorstel (2 pagina's) bestaande uit:
  • Omschrijving onderzoeksgebied en -vraag/vragen
  • Wetenschappelijke relevantie
  • Tijdsplanning
  • Lijst van bibliotheken en archieven die zullen worden bezocht
 • Budget
Wie
Masterstudent Geschiedenis
Prijs
Oorkonde en een geldprijs
Wanneer
Jaarlijks
Nominatie via
Docent

Sinds 1989 wordt de jaarlijkse Fruinprijs uitgereikt aan de beste geschiedenisscriptie van de Universiteit Leiden. De prijs bestaat uit een oorkonde, een bos bloemen en een geldbedrag. Robert Fruin, naamgever van de prijs, was de eerste hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de geschiedwetenschap in Nederland.

Wie
MA-studenten die een scriptie schreven over wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis
Prijs
€750
Wanneer
December
Nominatie via
Iedereen

In 2013 riep Gewina de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis in het leven. In aanmerking komen masterscripties over wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de ruimste zin, van studenten die afstudeerden aan een Nederlandse of Belgische universiteit. De prijs bestaat uit €750. Bovendien wordt de winnaar hulp aangeboden bij het omvormen van de scriptie tot een wetenschappelijk artikel, indien de gelauwerde de wens tot publiceren koestert. 

Meer informatie over de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

Wie
Studenten die een scriptie schreven over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland
Prijs
€ 250 en de kans om de scriptie als artikel te publiceren in Historisch Tijdschrift Holland
Wanneer
Oktober
Nominatie via
Iedereen

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een historisch onderwerp. Daarmee komt een groot deel van het geschiedkundig onderzoek voor hun rekening. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Vaak betreft het namelijk origineel, inspirerend en gedegen onderzoek. Om dit onderzoek te belonen en een podium te bieden reikt Historisch Tijdschrift Holland sinds 2007 een scriptieprijs uit voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland.

Meer informatie over de Holland Historisch Tijdschrift Scriptieprijs

Criteria

 • BA of MA scriptie wiens onderwerp gerelateerd is aan de geschiedenis van Noord- of Zuid Holland
 • Scriptie is geschreven in het huidige academisch jaar

Stuur de scriptie per e-mail voor 1 oktober naar info@tijdschriftholland.nl. Vermeld daarbij je naam, studierichting, begeleider, universiteit of hogeschool en afstudeerdatum. Ook begeleiders kunnen scripties van hun studenten voordragen voor een prijs.

Wie
Studenten die hun scriptie schreven over de geschiedenis, cultuur of politiek van Oost-Centraal Europa
Prijs
€500
Deadline
Augustus
Nominatie via
Begeleider

De Hugo Weiland Scriptieprijs, vernoemd naar de oprichter van de Stichting Oostenrijkse Studiën, wordt jaarlijks uitgereikt voor veelbelovende BA en MA scripties op het gebied van Oost-Centraal Europese geschiedenis, cultuur en politiek.

Meer informatie over de Hugo Weiland Prijs (in Engels)

Criteria

 • Scriptie op het gebied van Oost-Centraal Europese geschiedenis, cultuur en politiek
 • Scriptie is geschreven in het lopende studiejaar

Begeleiders wordt gevraagd een exemplaar van de scriptie als bijlage mee te sturen van een mail waarin de goede kanten van het werk kort worden uiteengezet. Het mailadres hiervoor is weilandprijs@hum.leidenuniv.nl

Wie
Masterstudenten
Prijs
€2.000
Wanneer
Oktober
Nominatie via
Decaan

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, religiewetenschappen en theologie, taal- en literatuurwetenschappen, geschiedenis, rechtswetenschappen, economische wetenschappen, maatschappijwetenschappen (in engere zin), gedragswetenschappen.

Meer over de Jan Brouwer Scriptieprijzen.

Criteria

Kandidaat

 • De prijzen zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het voorgaande academisch jaar;
 • De prijs wordt aan één persoon toegekend voor een scriptie die geschreven is in het kader van een opleiding aan een Nederlandse universiteit.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider/docent met een omschrijving van het verrichte onderzoek; het wetenschappelijk perspectief dat door het onderzoek wordt geboden en de maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten;
 • (Kort) curriculum vitae van de genomineerde;
 • Cijferlijst van zijn/haar masterstudie;
 • Digitale versie van de voorgedragen masterscriptie;
 • Zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
MA-student
Prijs
€2000
Wanneer
Elke twee jaar
Nominatie via
Opleiding

Vanuit het J.C. Baak Fonds wordt door de KHMW 2-jaarlijks een afstudeerprijs van 2.000 Euro beschikbaar gesteld voor een masterscriptie in één of meer van de volgende wetenschapsgebieden: filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen, sociologie. Het onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

Meer informatie over de J.C. Baak Prijs

Criteria

 • MA-scriptie op het gebied van filosofie, rechtsgeleerdheid, politicologie, internationale betrekkingen of sociologie
 • Onderzoek dient met name relevant te zijn voor het vreedzaam naast elkaar leven van verschillende volkeren.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. De opleidingsvoorzitters van de opleidingen MA Philosophy en MA International Relations wordt per mail gevraagd kandidaten voor de betreffende wetenschapsgebieden aan te dragen bij BBO/O&K via oenk@hum.leidenuniv.nl. Indien nodig volgt een facultaire selectieronde.  De voordrachten worden vervolgens door een medewerker van de faculteit verzorgd. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden door de KHMW niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met Job Weststrate (oenk@hum.leidenuniv.nl), senior beleidsmedewerker.

Wie
Masterstudenten die een scriptie schreven over vrouwen- of gendergeschiedenis
Prijs
€500 en een publicatie in het tijdschrift Historica
Wanneer
Juni
Wie
Iedereen

De Johanna W.A. Naberprijs gaat jaarlijks naar de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis. De prijs wordt uitgeloofd door Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG).

Meer informatie over de Johanna Naberprijs.

Criteria

Kandidaat

 • Studenten en afgestudeerden van Nederlandse en Vlaamse universiteiten;
 • De auteurs behoeven geen historici te zijn, als het onderwerp van de scriptie maar historisch is.

Scriptie

 • De ingezonden scriptie moet betrekking hebben op een onderwerp op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis;
 • De scriptie dient tevens te voldoen aan de criteria voor een wetenschappelijk werkstuk, hetgeen wil zeggen dat er sprake moet zijn van bronnenkritiek en verantwoording van uitspraken in noten, van kennis van eerder verricht onderzoek op het betreffende gebied en van een overzicht van gebruikte bronnen en literatuur;
 • De scriptie iets toe te voegen aan bestaande literatuur door een originele visie te verwoorden of nieuwe gegevens te bevatten;
 • De scriptie is geschreven in het Nederlands, Duits, Engels of Frans;
 • De scriptie mag (met bijlagen) niet minder dan 30 pagina's en (bij voorkeur) niet meer dan 100 pagina's bevatten.
Wie
Masterstudenten die een scriptie schreven aan de Universiteit Leiden
Prijs
€3.000, €2.000 of €1.000 euro
Wanneer
December
Nominatie via
Decaan

Criteria

Kandidaat

 • Scripties of daarmee vergelijkbare werkstukken waarmee een masteropleiding aan de Universiteit Leiden wordt afgesloten;
 • Alleen scripties uit het academische jaar voorafgaand aan de dies voor alumni tijdens welke de prijs wordt uitgereikt, komen in aanmerking.

Scriptie

 • De voorgedragen scripties dienen als afstudeerscriptie geschreven te zijn en bij voorkeur met een 9 (negen) of hoger beoordeeld te zijn;

Nominatie

Benodigde informatie

 • Samenvatting in het Nederlands van maximaal één A4 in voor niet-vakgenoten begrijpelijke taal;
 • Motivatiebrief van de student waarom hij/zij voor het onderwerp van zijn/haar scriptie heeft gekozen;
 • Curriculum vitae van de betrokkene;
 • Aanbevelingsbrief vanuit het faculteitsbestuur, waarin wordt gemotiveerd waarom de genomineerde scriptie wordt voorgedragen;
 • Indien van toepassing een aanbevelingsbrief vanuit de opleidings- of onderwijscommissie van de faculteit, met daarbij feitelijke informatie zoals het gegeven cijfer.

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
BA en (Res)MA studenten
Prijs
€400 (BA Scriptieprijs) of €600 (MA Scriptieprijs)
Nominatie
Studenten zelf

NINO reikt jaarlijks twee prijzen uit aan de beste BA en (res)MA scriptie over het oude Nabije Oosten in Nederland: één BA Scriptieprijs (€ 400) en één MA Scriptieprijs (€ 600). Het onderwerp moet binnen het bereik van de NINO-onderzoeksgebieden vallen en in het lopende studiejaar een 8 of hoger krijgen aan een Nederlandse universiteit. De aanmeldingstermijn loopt ieder jaar van 1 juni tot 1 oktober en studenten mogen zichzelf aanmelden via de NINO website.

Kijk voor meer informatie op de site van het NINO 

Criteria

Kandidaat

 • Student aan een Nederlandse universiteit

Scriptie

 • Scriptie moet beoordeeld zijn in het lopende academisch jaar
 • Cijfer is 8 of hoger
 • Onderwerp valt binnen het onderzoeksgebied van het NINO (archeologie, geschiedenis, talen, en culturen van Egypte, Levant, Anatolië, Mesopotamië en Perzië)
Wie
Studenten die een onderzoekspaper of (MA-)scriptie schreven over de cultuur en/of geschiedenis van Zeeland
Prijs
€ 1.000,- (scriptie) of € 500,- (paper)
Wanneer
September
Nominatie via
Student zelf

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de cultuur en/of geschiedenis van Zeeland en nodigt je daarom uit mee te dingen naar de Roggeveenprijs. Deze tweejaarlijkse prijs kent twee varianten:
1. De beste Masterscriptie.
2. De beste onderzoekspaper. Deze is niet gebonden aan een bepaalde fase in de opleiding.

Aanmelden kan uiterlijk 30 september via dit formulier

Meer informatie over de Roggeveenprijs

Criteria

In aanmerking komen scripties en papers (in het Nederlands of Engels) die niet ouder zijn dan twee jaar, handelen over een Zeeuws cultuur-historisch onderwerp en positief werden beoordeeld  aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit (minimaal cijfer in Nederland: 7).

Wie
MA-studenten die hun scriptie schreven over Brabantse geschiedenis
Prijs
€1000 en de mogelijkheid tot publicatie in het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ)
Wanneer
Tweejaarlijks
Nominatie via
Student zelf

Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de Stichting Zuidelijk Historisch Contact willen de wetenschappelijke beoefening van de Brabantse geschiedenis aan de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen bevorderen en jonge onderzoekers op dit terrein aanmoedigen en hebben daartoe een prijs ingesteld voor masterscripties die handelen over de geschiedenis van Brabant. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1.000,- en de mogelijkheid de bekroonde scriptie, omgewerkt tot een artikel, te publiceren in het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ). De redactie van het NHJ verzorgt de begeleiding bij het omwerken van de scriptie tot een artikel

Meer informatie over de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis

Criteria

 • Het onderwerp van de scriptie betreft de geschiedenis van de gebieden die ooit tot het hertogdom Brabant hebben behoord, dat wil zeggen de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Er is geen beperking qua historisch tijdvak of historische discipline. Ook studies op het gebied van bijvoorbeeld erfgoed, archeologie, historische taal- en letterkunde, historische psychologie, rechtsgeschiedenis, medische geschiedenis, publieksgeschiedenis, kunstgeschiedenis of bouwgeschiedenis komen in aanmerking.
 • De scriptie is geschreven in het kader van een succesvol afgeronde masterstudie aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool en niet ouder dan 2 jaar.
 • De scriptie mag niet zijn gepubliceerd voordat de jury de uitslag bekend maakt.
Wie
MA-studenten die een scriptie schreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt
Prijs
Geldprijs van (max.) € 1000 (of een deel van dat bedrag bij meerdere winnaars), publicatie van de scriptie via de website van de Burcht, ondersteuning bij het schrijven van een artikel en een dag op pad met de FNV
Deadline
1 december
Nominatie via
Student zelf

De prijs is bestemd voor (bijna) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en hen stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken.

Voorbeelden van onderwerpen van scripties die in aanmerking komen voor deze Scriptieprijs zijn:

 • de positie en inhoud van de cao en arbeidsvoorwaarden
 • sociale zekerheid
 • arbeidsrecht
 • positie van arbeidsmigranten
 • de rol van de vakbeweging bij individuele of collectieve belangenbehartiging
 • de Europese dimensie van vakbondswerk

Studenten kunnen zichzelf aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen aan: aanmelden@deburcht.org. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier. Dit kan tot 1 december.

Meer informatie over de Scriptieprijs van de vakbeweging

Criteria

 • MA- scriptie geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt
 • Scriptie is met minstens een voldoende beoordeeld
 • Scriptie is in het Nederlands of Engels geschreven
Wie
Bachelorstudent
Prijs
€100, jaarabonnement op Skript en publicatie in Skript
Wanneer
Najaar
Nominatie via
Student zelf

Skript Historisch Tijdschrift is een onafhankelijk wetenschappelijk blad dat viermaal per jaar verschijnt. De redactie, bestaande uit studenten en pas afgestudeerden, wil bijdragen aan actuele historische debatten, en biedt getalenteerde studenten de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren. Elk jaar presenteert het blad de Skriptieprijs voor de beste bachelorscriptie op het gebied van geschiedenis. 

Meer informatie over de Skriptieprijs

Criteria

 • Kandidaat is bachelorstudent aan een Nederlandse universiteit
 • Onderwerp van de scriptie heeft een historische insteek
 • Scriptie is beoordeeld met een 7,5 of hoger

Inzendingen kunnen worden gestuurd naar skript-fgw@uva.nl. De deadline is 1 november.

Wie
Masterstudenten
Prijs
Buste van Theodore Roosevelt en een reis naar North Dakota
Wanneer
Onbekend
Nominatie
Decaan

De Theodore Roosevelt American History Award (TRAHA) wordt ieder jaar uitgereikt door het Roosevelt Institute for American Studies aan een afgestudeerde student aan die een masterscriptie heeft geschreven over een Amerikaans geschiedenis onderwerp.

Meer informatie is the vinden op de website van het Roosevelt Institute for American Studies.

Criteria

Kandidaat

 • Masterstudent aan een Nederlandse universiteit

Scriptie

 • Onderwerp heeft te maken met de geschiedenis van Amerika

Procedure

Voor deze prijs wordt een kandidaat door de faculteit voorgedragen. Indien nodig zal er eerst een facultaire selectieronde plaatsvinden. Voordrachten op individuele basis, buiten deze procedure om, worden niet in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen instituut.

Wie
Studenten die boekwetenschappelijk onderzoek doen
Prijs
€ 1000 en publicatie van de scriptie in een vakblad
Deadline
Oktober
Nominatie via
Iedereen

De Dr. P.A. Tiele-Stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke studie van het boek in heden en verleden te bevorderen. Zij doet dat onder meer door het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties en het organiseren van symposia en lezingen. De Tiele-scriptieprijs is bedoeld voor studenten die boekwetenschappelijk onderzoek doen voor hun scriptie.

De deadline voor inzendingen is 1 oktober. Kandidaten dienen voor deze datum de scriptie als PDF of Word-document te sturen naar info@tiele-stichting.nl.

Meer informatie over de Tiele-scriptieprijs

Criteria

Kandidaat

Deelname staat open voor iedere studerende aan een hbo- of wo-opleiding in Nederland en Vlaanderen.

Scriptie

 • Scriptie is geschreven in het huidige academisch jaar.
 • Scriptie is door de onderwijsinstelling aanvaard.
 • De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.
 • Onderwerp van de scriptie sluit aan bij de doelstelling van de Tiele-Stichting: reflectie op het boek in al zijn verschijningsvormen in heden, verleden en toekomst.
Wie
MA-studenten die een scriptie schreven over (een aspect van de) adelsgeschiedenis
Prijs
€500 en een kans om een artikel te plaatsen in het Virtus Jaarboek voor adelsgeschiedenis
Wanneer
Oktober
Nominatie via
Student zelf

De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis rijkt jaarlijks de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uit voor de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. In aanmerking komen (research)masterscripties ter afronding van een universitaire opleiding geschiedenis of een andere relevante discipline aan een Nederlandse of Belgische universiteit. De scriptie dient in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te zijn geschreven.

Meer informatie over de Virtus Scriptieprijs voor Adelsgeschiedenis vind je op www.adelsgeschiedenis.nl

Criteria

 • MA-scriptie ter afronding van een universitaire opleiding geschiedenis of een andere relevante discipline aan een Nederlandse of Belgische universiteit
 • Onderwerp heeft betrekking to (een aspect van de) adelsgeschiedenis
 • Scriptie is geschreven in het huidige of voorgaande academisch jaar
 • Scriptie is geschreven in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Nominatie

Benodigde documenten

De volgende documenten dienen in PDF-formaat opgestuurd te worden naar virtusaward@gmail.com, met als onderwerpregel ‘Virtus Thesis Award’:

 • Een informatieblad met je naam, e-mailadres, opleiding, universiteit of onderzoeksinstituut, datum van afstuderen en scriptiebegeleider;
 • De master- of researchmasterscriptie voorzien van paginanummers;
 • Een samenvatting van circa 100 woorden;
 • Curriculum vitae.

De scriptie moet uiterlijk 1 oktober zijn ontvangen om in aanmerking te kunnen komen voor de scriptieprijs.

Wie
Masterstudenten die een scriptie schreven over over een nationaal of internationaal historisch onderwerp
Prijs
€1.500 en een interview in de Volkskrant
Wanneer
September
Nominatie via
Docenten en studenten

De Volkskrant en het IISG gaan ook dit jaar weer op zoek naar excellente scripties over een historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs. Het IISG stelt € 1.500 beschikbaar voor de winnende scriptie. De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar.

Meer informatie over de Volkskrant IISG Scriptieprijs.

Criteria

Scriptie

 • De scriptie dient in een digitale en in twee papieren (geprinte) versies te worden ingestuurd;
 • De scriptie dient vergezeld te gaan van een beknopte aanbeveling van de begeleidende docent. Deze kan zowel digitaal als op papier worden aangeleverd;
 • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn;
 • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, postadres, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.