Universiteit Leiden

nl en

Personeelsgeleding

Jan Sleutels (voorzitter)

Jan Sleutels (voorzitter)

Jan Sleutels werkt als UHD bij het Instituut voor Wijsbegeerte. Sinds enkele jaren geeft hij leiding aan Humanities Lab, het honours programma van Geesteswetenschappen. Eerder was hij o.a. onderwijsdirecteur en opleidingsvoorzitter bij Filosofie. Die ervaring komt goed van pas in de faculteitsraad.

‘In de raad maakt Jan Sleutels zich sterk voor een prettige werkomgeving voor studenten en medewerkers, waarin iedereen zich veilig, betrokken en gehoord voelt. Aandachtspunten zijn onder andere werkdruk, programmanormen, de verhouding tussen onderwijs en onderzoek, medezeggenschap voor niet-Nederlandstalige studenten en medewerkers, en de planning van de nieuwe Humanities Campus.’

Jos Schaeken

Jos Schaeken

Jos Schaeken is hoogleraar Slavische en Baltische talen en cultuurgeschiedenis, met een speciale interesse in Rusland. Daarnaast is hij opleidingsvoorzitter van de bacheloropleiding Russische Studies en de masteropleiding Russian and Eurasian Studies.

 

Elizabeth den Boer

Elizabeth den Boer

Elizabeth den Boer werkt sinds 2008 bij de Faculteit Geesteswetenschappen, sinds 2013 als studieadviseur en onderwijscoördinator bij de BA International Studies (in Den Haag), sinds 2020 ook als teamleider van de bacheloropleidingen van FGW op de Campus Den Haag.

‘Een van mijn stokpaardjes is ‘de menselijke maat’, die ik graag terugzie in het onderwijsbeleid en personeelsbeleid waarbij ‘werkbalans’ serieus genomen dient te worden. Binnen een gezonde universiteit staat het besef dat het een onderwijs- en onderzoeksinstelling centraal waarbij het algemeen gedragen wordt dat onderzoek en onderwijs investeringen in de huidige en toekomstige maatschappij zijn. Onderwijzend en ondersteunend personeel moeten gehoord worden, het universiteitsbeleid moet duidelijk zijn in de richting waarin zij vaart en daar de stem van het personeel in meenemen.

Nicole van Os

Nicole van Os

Nicole van Os is studiecoördinator en studieadviseur van de masteropleidingen Asian Studies (research) en Middle Eastern Studies (research).

 

 

 

 

Adriaan Rademaker

Adriaan Rademaker

Adriaan Rademaker houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van de Griekse Taal- en Letterkunde. Binnen de opleiding is hij actief als voorzitter van de opleidingscommissie. Verder is hij staflid van het College van Beroep voor de Examens.

‘In de Faculteitsraad heb ik een speciale interesse voor onderwerpen die de organisatie van het onderwijs en onderzoek betreffen. Ik vertegenwoordig de raad in de Regiegroep Werkbalans, een commissie die suggesties doet hoe de werkbalans van de medewerkers van de faculteit verbeterd kan worden. Ook de studeerbaarheid van de studieprogramma’s gaat mij ter harte; zo heb ik mij in de lopende periode sterk gemaakt voor een evenwichtiger indeling van de onderwijsperiodes in het tweede semester. Ik vind het van waarde om in een constructieve dialoog met het Faculteitsbestuur bij te dragen aan het welzijn van alle leden van onze facultaire gemeenschap.’

Arnout van Ree

Arnout van Ree

Arnout van Ree werkt als docent bij International Studies (in Den Haag). Hij is ook de FNV-vakbondsfunctionaris voor de Universiteit Leiden. 

‘Ik maak mij sterk voor de belangen en rechten van alle medewerkers en studenten. Iedereen moet gehoord en meegenomen worden in beleid en besluitvorming in de Faculteit.’

Marina Terkourafi

Marina Terkourafi

Marina Terkourafi is taalwetenschapper en houdt zich vooral bezig met aspecten van betekenis die onuitgesproken blijven en die vaak verschillend worden ingevuld door mensen met verschillende achtergronden.

‘Omdat ik aan universiteiten in vijf verschillende landen op twee continenten heb gewerkt, heb ik ruimschoots de gelegenheid gehad om interculturele (mis)communicatie in de praktijk te observeren. Een van mijn doelen, als lid van de Faculteitsraad, is het faciliteren van de dialoog tussen de faculteit en haar vele leden, studenten en medewerkers, tijdelijk en vast, Nederlands en niet-Nederlands, gevestigd in Leiden en gevestigd in Den Haag. Ik geloof dat we de diversiteit van onze faculteit kunnen gebruiken als een kracht en een bron van inspiratie, in plaats van als een zwakte die effectieve besluitvorming in de weg staat, en ik ben van plan om mijn bekendheid met beide campussen van onze universiteit te gebruiken om dat te helpen bereiken.’

Vacante zetels

In het zittingsjaar 2023-2024 zijn er twee vacante zetels in de personeelsgeleding van de Faculteitsraad.

Per 1 september 2023

 • Jan Sleutels  
 • Jos Schaeken               
 • Elizabeth den Boer                   
 • Nicole van Os                     
 • Adriaan Rademaker                 
 • Arnout van Ree                
 • Marina Terkourafi
 • Twee zetels zijn vacant tot 1 sept. 2024
 • Elizabeth den Boer 
 • Jan van Dijkhuizen (tot 1 februari 2023)
 • Suzé Klok
 • Claartje Levelt
 • Nicole van Os
 • Adriaan Rademaker
 • Arnout van Ree (vanaf 1 februari 2023)
 • Jan Sleutels (voorzitter)
 • Rint Sybesma
 • Marina Terkourafi
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.