Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Hieronder zijn de contactpersonen van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) te vinden.

Functie Contactpersoon
Opleidingsdirecteur (OD) Prof.dr. E.H.J. Danen
Opleidingscoördinator Dr. M. Huigsloot
Studieadviseurs

Drs. G.H. Degenaars
Dr. J.D. Kruijer 

Selectiecommissie
Prof. dr. E.H.J. Danen
Dr. A.E.M. Klomp
Dr. L. Holtman
Dr. J.D. Kruijer
Examencommissie
Dr. B.A. Slütter  (voorzitter)
Dr. D. van der Es
Dr. J.B. Beltman
Dr. S.E. le Dévédec
Dr. N. Carol-Visser

Secretaris: Drs. T.M. Meyknecht
E-mail: examencommissiebfw@lacdr.leidenuniv.nl

Opleidingscommissie
Prof. dr. J. Kuiper  
Dhr. F. Aiobi
Dr. E.H.J. Krekels
Dr. A. Zweemer (vice voorzitter)
Dr. L. Holtman (voorzitter)
Studentleden
Bachar Farousi
Quinten Sprenkels (aesculapius)
Femke Reubens
Silke van Reeuwijk
Lara van de Beek

Secretaris: Drs. T.M. Meyknecht
E-mail:  vzocbfw@lacdr.leidenuniv.nl

Toelatingscommissie

Prof. dr. M. van Eck (voorzitter)
Prof. dr. E.H.J. Danen (plv voorzitter)
Dr. ir. J. Bussmann
Dr. R. Ramautar
Dr. R.J.P. Bouwman
Dr. J.D. Kruijer (secretaris)
Dr. A.E.M. Klomp (plv secretaris)
Dr. A.B. Ouweneel
E-mail: admissionbps@lacdr.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.