Universiteit Leiden

nl en

Politieke Wetenschap: Bestuur

Instituutsbestuur ›
Opleidingsbestuur ›
Instituutsraad ›
Raad van Advies ›

Instituutsbestuur

Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van een instituutsbestuur, bestaande uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden (afkomstig uit het wetenschappelijk personeel). Zij worden benoemd voor in beginsel drie jaar. Het instituutsbestuur regelt o.a. de werkzaamheden van degenen die tot het instituut behoren en bevordert de samenhang van onderwijs en onderzoek op het wetenschapsgebied van het instituut.

Leden instituutsbestuur

Het instituutsbestuur is als volgt samengesteld:

Contact

Instituutsreglement

Opleidingsbestuur

Het Instituut kent een opleidingsbestuur, bestaande uit de wetenschappelijk directeur, deopleidingsdirecteur en een student. Het studentlid wordt in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van het instituutsbestuur bij te wonen met adviserende stem. Het opleidingsbestuur is o.a. belast met de organisatie en integratie van het onderwijs dat wordt gegeven ter uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en adviseert het faculteitsbestuur over inhoud en inrichting van de opleiding.

Opleidingsbestuur BSc Politicologie en MSc Political Science

Contact

Instituutsraad

Het instituut kent ook een instituutsraad, bestaande uit een vertegenwoordiging van het wetenschappelijk personeel en leden van het beheerspersoneel van het instituut. Deze raad heeft tot taak het faculteitsbestuur te adviseren over de samenstelling van het instituutsbestuur en overlegt met en adviseert aan het instituutsbestuur over alle werkzaamheden van het instituutsbestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het instituutsbestuur over allerlei zaken die het instituut betreffen. Dit advies betreft voornamelijk onderwijs, onderzoek aansluiting arbeidsmarkt en overige instituutszaken.

Samenstelling

De leden die zijn toegetreden tot de Raad van Advies zijn:

  • mw. drs. Wilma Bakema (oud studieadviseur Politicologie)
  • mr. Jeroen van Dommelen (parlementair journalist NOS)
  • mw. Rianne van Doeveren (oud studente MIRD werkzaam bij ING)
  • drs. Remco Frerichs (managing director onderzoeksbureau Team Vier bv.)
  • mw. drs. Riemke Riemersma (voorzitter afdeling Den Haag VVAO)
  • drs. Roeland Buijsse (directeur MBO Wellantcollege)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie