Universiteit Leiden

nl en

PhDoc

Behartiging van de belangen van PhD’s en postdocs aan de Universiteit Leiden

Phdoc is de vertegenwoordiger van de belangen van promovendi en postdocs van Universiteit Leiden. Wij willen dat ieders stem wordt gehoord in de medezeggenschap en dat er aandacht komt tijdens universitaire besluitvorming voor de specifieke uitdagingen waarmee jonge onderzoekers kampen. We hebben 5 hoofdthema's voor 2022-2024: (1) diversiteit en inclusie, (2) geestelijke gezondheid en welzijn, (3) duurzaamheid, (4) persoonlijke groei, en (5) vertegenwoordiging.

Streven naar een gelijkwaardige, diverse en inclusieve universiteit

Als universiteit met een grote diversiteit geloven wij als PhDoc in het creëren van een veilige en dynamische omgeving voor iedereen. Belangrijke stappen in het creëren van een dergelijke omgeving zijn opleiding van het personeel en vertegenwoordiging van alle (minderheids)groepen. Daarom streven we ernaar om commissies voor Gelijkheid, Diversiteit en Inclusiviteit op te richten, het mandaat ervan uit te breiden en meer middelen ter beschikking te stellen. Via deze commissies moeten alle leden van onze universitaire gemeenschap in staat zijn positieve veranderingen tot stand te brengen. Wij zijn ons bewust van de uitdagingen waarmee internationale personeelsleden worden geconfronteerd en streven ernaar hen beter te ondersteunen bij zaken als huisvesting, taalbarrières en arbeidsregelingen.

Bewustmaking en ondersteuning van het geestelijk welzijn van PhD’s en postdocs

PhD's en postdocs zijn kwetsbaar voor problemen in verband met geestelijke gezondheid en welzijn. Daarom willen we het aantal en de transparantie van de middelen voor geestelijke gezondheid die beschikbaar zijn voor wetenschappers aan het begin van hun loopbaan vergroten. De Universiteit Leiden is bijvoorbeeld een van de weinige grote universiteiten in Nederland die nog geen psycholoog in dienst heeft die PhD's en postdocs helpt. Wij zijn voornemens de pilot die dit jaar zal plaatsvinden actief te ondersteunen. Daarnaast willen we ook de oorzaken van stress aanpakken door te kijken hoe we een gezonde balans tussen werk en privé onder universitair personeel kunnen ondersteunen.

Luister naar de nieuwe generatie bij het ontwerpen van een duurzame toekomst

PhDoc vertegenwoordigt de volgende generatie onderzoekers; een generatie die een actieve houding aanneemt in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Wij vinden dat de Universiteit Leiden haar medewerkers en studenten meer vrijheid moet geven om duurzame initiatieven te ontplooien. Voor PhD's betekent dit dat duurzaam vrijwilligerswerk mee moet kunnen tellen voor ‘transferable skills’. We moeten overwegen om alle medewerkers meer mogelijkheden te geven om overtollige vakantie-uren in te ruilen voor duurzame doelen. Tot slot moet de universiteit haar ambities voor het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek en praktische zaken als catering verhogen.

Erken en waardeer de persoon achter de onderzoeker

De academische wereld begint zich langzaam te realiseren dat onderzoekers veel meer zijn dan alleen maar publicatiemachines. Wij steunen het nationale initiatief Erkennen en Waarderen van harte en zijn blij met de steun die het krijgt op alle niveaus van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden zou een koploper moeten zijn in het vertalen van de principes van Erkennen en Waarderen naar richtlijnen voor PhD’s en postdocs. We moeten onze toekomstige onderzoekers ondersteunen bij het opbouwen van een brede set vaardigheden om hen voor te bereiden op het werkende leven, zowel binnen als buiten de academische wereld. PhD’s en postdocs spelen een belangrijke rol bij de opleiding van onze studenten en moeten betere pedagogische ondersteuning krijgen. Ten slotte geloven wij in de kracht van interdisciplinaire interactie en zien wij veel voordelen in het beschikbaar maken van elke graduate cursus voor alle PhD's en postdocs.

Iedereen die bijdraagt aan de Leidse gemeenschap verdient inspraak

De Universiteit Leiden is sterk afhankelijk van externe PhD's en postdocs met korte contracten. PhDoc komt op voor de belangen van alle PhD's en postdocs aan onze universiteit, en vindt dat iedereen die bijdraagt aan de Leidse gemeenschap een gedegen vertegenwoordiging verdient op alle niveaus. De universiteit zou serieus de mogelijkheid moeten onderzoeken om externe PhD's stemrecht te geven bij de universiteitsraadsverkiezingen. Op faculteits- en afdelingsniveau zien we verbeteringen, maar PhD’s en postdocs zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. De universiteit zou PhD’s en postdocs de vrijheid moeten geven om een rol als vertegenwoordiger op zich te nemen, door hen te compenseren voor hun tijdsinvestering. Verenigingen als het Leids Promovendi Overleg (LEO) en de Leiden University Postdoc Assembly (LUPA) zijn van vitaal belang voor een sociaal florerende universiteit. Hun besturen verdienen, net als universiteitsraadsleden, een vergoeding.

Terugblik 2020-2022

PhDoc bestond in de Universiteitsraad van 2020 tot 2022 uit Elisabeth Kerr en Niko Kontovas. PhDoc is in de laatste twee jaar zeer actief geweest in the Universiteitsraad:

 • We hebben het nieuwe promotiereglement en de promovendirichtlijnen aangepast, die o.a. nu meer belangstelling geven aan eeen tweede leidinggevende;
 • We hebben ervoor gezorgd dat er aandacht komt voor promovendi én postdocs in het nieuwe Strategisch Plan, bijvoorbeeld loopbaankontwikkelingsmogelijkheden;
 • We hebben aandacht gevraagd voor de bijzondere situaties van externe en contractpromovendi, wat opgepakt zal worden door een nieuwe Taskforce Externe- en Contractpromovendi;
 • Samen met de personeelsfractie FNV Overheid hebben we regelmatig het College van Bestuur gevraagd om aandacht te hebben voor de hoge werkdruk die docent-onderzoekers ervaren en een kritische brief aan het College van Bestuur geschreven over het (mis)bruik van tijdelijke contracten;
 • We hebben een aanvraagsysteem voor coronagerelateerde contractverlengingen ontwikkeld om het proces vande verdeling van fonds aan PhDs en postdocs die zwaar getroffen waren door de pandemie transparanter en eerlijker te maken;
 • We waren actief in het opstellen van een nieuw reisbeleid tijdens de pandemie zodat jonge onderzoekers weer konden reisen voor hun onderzoek;
 • We hebben Leidse promovendi vertegenwoordigd op nationaal niveau door PhDoc officieel lid van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) te maken en hebben een Know Your Rights! workshop voor Leidse promovendi georganiseerd samen met het PNN;
 • We hebben actief contact met onze achterban gehouden, bijvoorbeeld door meedenken met LEO, LUPA, en YAL over belangrijk onderwerpen;
 • Samen met studentenpartijen ONS en DSP The Hague hebben we een notitie Gender en Inclusie geschreven, die onder andere genderneutrale aanpassingen aan promoties maakte;
 • Samen met de centrale administratie hebben we gewerkt aan promovendi- en postdocbeleid;
 • We hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd, maar zijn als actieve raadsleden ook opgekomen voor belangen van studenten en (andere) medewerkers. 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.