Universiteit Leiden

nl en

Commissie Ethiek Psychologie

De Commissie Ethiek Psychologie (CEP) ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie. Voor elk onderzoek moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de CEP.

Leden van de CEP

Procedure

1) Flowdiagram ethische toetsing

Om onderzoekers te helpen in het bepalen welke procedure en/of stappen ze moeten volgen om ethische goedkeuring te krijgen is er een flowdiagram ontwikkeld. Voor een tijdige evaluatie van de verschillende type onderzoeksvoorstellen bij de CEP (master, bachelor projecten, basale fMRI onderzoek, etc.) is het belangrijk dat de juiste procedure gevolgd wordt en de juiste formulier geselecteerd wordt op de research website van de CEP. Door de vragen in het flowdiagram te beantwoorden weten onderzoekers bijvoorbeeld of hun zij voor hun project kunnen indienen bij de CEP en welk formulier ze zouden moeten gebruiken.

Voor vragen/opmerkingen over de procedures, neem contact op met de CEP via ethiekpsychologie@fsw.leidenuniv.nl

Flowchart Submission procedure Ethics Committee Psychology
Submission procedure Ethics Committee Psychology

2) Voor al het onderzoek dat onder de reikwijdte valt van de CEP, dienen onderzoeksvoorstellen voorgelegd te worden aan de CEP ter evaluatie. De verantwoordelijke senior-onderzoeker (HGL, UHD, UD, Postdoc) dient dit te doen via de research website.

Gebruik voor de indiening bij de CEP deze templates voor de informatiebrief, toestemmingsverklaring, en debriefing. Indien je van deze templates moet afwijken, licht kort toe waarom in de opmerkingenbox van het indieningsformulier op de research website.

Download templates

De Engelstalige templates vind je op: Psychology Research Ethics Committee

3) De CEP beoordeelt elk onderzoeksvoorstel op ethische gronden en geeft zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, een beslissing of het onderzoek kan worden uitgevoerd. Bachelor project voorstellen worden zoveel mogelijk binnen 2 weken beoordeeld.

NB: De verkorte doorlooptijd van een bachelor project is bedoeld om de tijdlijn van dergelijke projecten niet onder druk te zetten. De CEP adviseert begeleiders van bachelor projecten om voor bachelor projecten niet te complexe of nieuwe onderzoeksopzetten voor te stellen, omdat dat een zorgvuldige beoordeling binnen twee weken in gevaar brengt.

4) Pas na goedkeuring door de CEP, kan het onderzoek ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat onderzoekers in hun planning rekening moeten houden met de benodigde tijd voor beoordeling door de CEP.

5) Onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO valt, moet ter toetsing worden voorgelegd aan de Medisch Ethische Commissie van het LUMC (METC-LDD) of een andere erkende Medisch Ethische Commissie in Nederland. De METC aanvraag moet wel worden gemeld in de CEP research website, maar het voorstel hoeft niet te worden voorgelegd aan de CEP. Zie Guidelines en website WMO. Als de METC-LDD een niet-WMO verklaring verstrekt, moet het voorstel alsnog worden ingediend bij de CEP.

6) Richtlijn lokale deelaanvragen van buiten FSW: Indien een studie deel uitmaakt van een multi-site studie en deze al is goedgekeurd door een andere (inter)nationale commissie ethiek dan dient het onderzoek incl. toestemming wel te worden voorgelegd aan de Commissie Ethiek Psychologie van Leiden, maar zal een lichte toetsing volstaan. Er moet wel een lokale, Leidse contactpersoon voor de studie bekend zijn.

Klachtenprocedure

Indien er klachten zijn betreffende aspecten van onderzoek (zowel participatie als exclusie van onderzoek) dat is goedgekeurd door de CEP, en de klacht kan niet worden besproken met de hoofdonderzoeker, dan kan men zich richten tot de voorzitters via ethiekpsychologie@fsw.leidenuniv.nl.

Vragen of klachten over privacy zaken kunnen worden gestuurd naar privacy@bb.leidenuniv.nl 

Klachten/vragen vanuit deelnemers over (WMO-plichtig) onderzoek kunnen worden gestuurd naar: contactpuntparticipanten@fsw.leidenuniv.nl

Algemene Richtlijnen

Richtlijnen voor Online Onderzoek

Specifieke Richtlijnen

Reglement

Contact

Commissie Ethiek Psychologie (CEP)
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN
Kamer 2A49
Tel: 6661
ethiekpsychologie@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.