Universiteit Leiden

nl en

Commissie Ethiek Psychologie

Henriët van Middendorp

De Commissie Ethiek Psychologie (CEP) ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie. Voor elk onderzoek moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de CEP.

Leden van de CEP

Procedure

1) Onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO valt, moet ter toetsing worden voorgelegd aan de Medisch Ethische Commissie van het LUMC of een andere erkende Medisch Ethische Commissie in Nederland (en het onderzoeksvoorstel hoeft dan niet te worden ingediend bij de CEP). Zie guidelines en website WMO.

2) Al het overige onderzoek dient, voorafgaand aan de uitvoering, ter toetsing worden voorgelegd aan de CEP. Onderzoeksvoorstellen dienen door de verantwoordelijke senior-onderzoeker (HGL, UHD, UD, Post-doc) te worden ingediend via het aanmeldingsformulier op de SharePoint van de CEP.

3) De CEP beoordeelt elk onderzoeksvoorstel op ethische gronden en geeft zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, een beslissing of het onderzoek kan worden uitgevoerd.

4) Pas na goedkeuring door de CEP, kan het onderzoek ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat onderzoekers in hun planning rekening moeten houden met de benodigde tijd voor beoordeling door de CEP.

5) Richtlijn lokale deelaanvragen van buiten FSW: Indien een studie deel uitmaakt van een multi-site studie en deze al is goedgekeurd door een andere (inter)nationale commissie ethiek dan dient het onderzoek incl. toestemming wel te worden voorgelegd aan de commissie ethiek psychologie van Leiden, maar zal een lichte toetsing volstaan. Er moet wel een lokale, Leidse contactpersoon voor de studie bekend zijn.

Aanmeldingsformulier voor onderzoek

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en indienen via de SharePoint van de CEP. Zie de handleiding voor meer informatie.

Klachtenprocedure

Indien er klachten zijn betreffende aspecten van onderzoek (zowel participatie als exclusie van onderzoek) dat is goedgekeurd door de CEP, dan kan men zich richten tot de voorzitter: Prof. Dr. Bernet Elzinga via ethiekpsychologie@fsw.leidenuniv.nl.

Algemene Richtlijnen

Specifieke Richtlijnen

Contact

Commissie Ethiek Psychologie (CEP)
T.a.v. mw. Corry Donner, MSc
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN
Kamer 2A49
Tel: 6661
ethiekpsychologie@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie