Universiteit Leiden

nl en

Geschillencommissie

Met ingang van 1 januari 2020 kan een medewerker, op grond van de CAO NU, bepaalde arbeidsgerelateerde beslissingen van zijn of haar leidinggevende/de universiteit voorleggen aan een geschillencommissie.

Samenstelling

Mr. O. van Loon (Olaf) Voorzitter en lid
Mr. F.M.J. den Houdijker (Marina) Plaatsvervangend voorzitter en lid
Mr. M.G.A. Berk (Martijn) Plaatsvervangend voorzitter en lid
Mr. J. Lubking (Jacqueline) Lid

 

Wat kun je voorleggen aan de geschillencommissie?

Je kunt de volgende beslissingen, of daarmee vergelijkbare vaststellingen, voorleggen aan deze geschillencommissie: 

 • personeelsbeoordeling;
 • wijziging van functie zonder voorafgaande overeenkomst hierover met medewerker;
 • weigering van een bevordering naar de functionele schaal;
 • toekenning, afwijzing, intrekking of terugbetaling studiefaciliteiten;
 • weigering toestemming tot het verrichten van nevenwerkzaamheden;
 • naleving van salarisafspraken en de uitvoering van het keuzemodel;
 • naleving van de verlofaanspraken.

De Geschillencommissie brengt advies uit aan het College van Bestuur. Aan de hand van het advies neemt het College van Bestuur een beslissing.

Wie kan een verzoekschrift indienen?

Je kunt alleen een verzoekschrift indienen bij de Commissie: 

 • als je zelf de belanghebbende werknemer bent; 
 • nadat je aantoonbaar met je leidinggevende over dit onderwerp hebt overlegd;
 • als het niet is gelukt met je leidinggevende tot overeenstemming te komen.

(Zie art. 2, lid 2 Sectorale Geschillenregeling)

Wat moet er in het verzoekschrift staan?

Je kunt het verzoekschrift alleen schriftelijk indienen. Zet in het verzoekchrift in elk geval:

 • je naam, functie, adres en woonplaats;
 • de naam van de leidinggevende die betrokken is bij het geschil;
 • een duidelijke omschrijving van het geschil waar het verzoekschrift betrekking op heeft; 
 • jouw standpunten;
 • de datum waarop je het bezwaar indient (de dagtekening);

Onderteken het verzoekschrift en stuur als dat mogelijk is een afschrift van de beslissing waarop het geschil betrekking heeft, mee.

Contactgegevens geschillencommissie

Stuur je verzoekschrift naar: 

Universiteit Leiden,
T.a.v. De Geschillencommissie
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Of mail je verzoekschrift naar CGW@bb.leidenuniv.nl.

Benoeming leden geschillencommissie

Het College van Bestuur benoemt:

 • de (plaatsvervangende) leden op voordracht van respectievelijk werkgeverszijde en van de delegatie werknemersorganisaties;
 • de voorzitter van de Commissie op gezamenlijke voordracht van de leden van de Commissie.

De Geschillencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris van de afdeling Juridische Zaken.

De werkwijze van de Geschillencommissie is neergelegd in de Geschillenregeling Werknemers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.