Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Examencommissie Politieke Wetenschap

De Examencommissie van het Instituut Politieke Wetenschap is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens (WHW art 7.12). Belangrijke bevoegdheden van de Examencommissie zijn neergelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Werkzaamheden

De Examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER. Zo kan de Examencommissie op verzoek van de student vrijstelling van in de OER vastgelegde studieonderdelen verlenen of toestemming geven bepaalde vakken af te leggen in afwijking van de in de OER vereiste volgorde. In geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden kan de student zich ook tot de Examencommissie wenden. Studenten kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) met betrekking tot besluiten van docenten/examinatoren en bovengenoemde besluiten van de Examencommissie.

Reglementen

Onderwijs- en examenregelingen, Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, e.d. vindt u hier:

Opleidingsreglementen Politieke Wetenschap

Veelgestelde vragen

FAQ Examencommissie

Verzoeken aan de Examencommissie

Voordat je een verzoek aan de Examencommissie indient:

Uitsluitend via uSis/webformulier

De Examencommissie neemt je verzoek alleen in behandeling, als je het indient via de daartoe bestemde procedure. Er is uSis voor vrijstellingen, en webformulieren voor extra herkansingen en voor overige verzoeken aan de Examencommissie. Zorg ervoor dat je alle gevraagde informatie aanlevert.

Kies hieronder de juist procedure.

Verzoek aan de Examencommissie i.v.m. vrije keuzeruimte en voor vrijstelling voor een individueel vak

Verzoek aan de Examencommissie voor een extra herkansing, vanwege persoonlijke omstandigheden

Tweemaal per studiejaar wordt de gelegenheid geboden tot het afleggen van het tentamen verbonden aan elk van de onderwijseenheden die in dat jaar worden aangeboden. Dit houdt in dat er voor elk vak twee maal een regulier tentamen wordt georganiseerd. De aanmeldperiode voor de tentamens loopt van 100 tot 11 dagen voor het tentamen. Buiten deze periode kun je je niet aanmelden.

Ben je niet tijdig ingeschreven voor de eerste tentamenmogelijkheid, zul je gebruik moeten maken van de tweede geplande reguliere tentamenmogelijkheid. Wie zich niet tijdig heeft ingeschreven voor de tweede tentamenmogelijkheid, zal pas in het volgende academische jaar tentamen kunnen afleggen in het betreffende vak.

In een beperkt aantal gevallen kan een student die zich niet tijdig heeft ingeschreven voor de tentamens zich beroepen op de hardheidsclausule om alsnog ingeschreven te worden. Dit kan alleen indien het verzoek tot na-inschrijving niet later dan de zesde werkdag voor het tentamen wordt gedaan aan de examencommissie en indien het een geval van aantoonbare overmacht betreft, of indien de gevolgen tot een disproportionele studievertraging zullen leiden. Je moet je verzoek staven met bewijsmiddelen.

Verzoek na-inschrijving tentamen

Verzoek goedkeuring stagevoorstel en onderzoeksplan

Verzoek aan de Examencommissie (niet betreffende een vrijstelling, na-inschrijving of extra herkansing voor een examen)

Leden Examencommissie

  • Arjen Boin (voorzitter)
  • Floris Mansvelt Beck
  • Corinna Jentzsch
  • Simon Otjes
  • Tom Theuns
  • Monique Leyenaar (extern lid)
  • Henk Overbeek (extern lid)
  • Eleonore Hoefnagel (ambtelijk secretaris)
  • Caroline Remmerswaal (ambtelijk secretaris)

Correspondentie bedoeld voor de Examencommissie maar gericht aan individuele leden van die commissie dan wel overige leden van het Instituut voor Politieke Wetenschap wordt niet in behandeling genomen.

Verzoeken aan de Examencommissie dienen altijd via bovenstaande formulieren te worden ingediend.

Voor inlichtingen is de Examencommissie bereikbaar op examencommpol@fsw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.