Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. De taken en bevoegdheden van de raad hebben de basis in de Wet Hoger Onderwijs (WHW) en zijn nader uitgewerkt in het faculteitsreglement.

De Faculteitsraad van de Faculteit Governance and Global Affairs bestaat uit acht leden: vier personeelsleden namens de medewerkers van de faculteit en vier studenten die de studentenpopulatie van de faculteit vertegenwoordigen. Ongeveer eens in de 6 weken houden het faculteitsbestuur en de faculteitsraad een gezamenlijke vergadering (de overlegvergaderingen). Deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.