Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraden

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. 

Er zijn 7 faculteitsraden:

De faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar. 

Vergaderingen faculteitsraden

Het faculteitsbestuur en de faculteitsraad hebben iedere zes weken een overlegvergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats op grond van een agenda die in samenspraak is opgesteld.

In de faculteitsraad worden bijvoorbeeld onderwijs, het bachelor-masterstelsel, personeelszaken en de begroting besproken. De onderwerpen op de agenda, zijn voorgeschreven door het reglement of de wet, of aangedragen door het bestuur of de faculteitsraad. Vaste en bijzondere adviescommissies geven hierover advies aan de faculteitsraad. 

Verkiezingen

De Universiteit Leiden hanteert 2 stelsels:

  • het lijstenstelsel voor de faculteiten Geesteswetenschappen (studentengeleding), Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hierbij wordt op één kandidaat van een lijst (partij) gestemd, vergelijkbaar met verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad.
  • het personenstelsel voor de faculteiten Archeologie, Geesteswetenschappen (personeelsgeleding), Governance and Global Affairs en de studentenraad van het LUMC. Hierbij stellen de deelnemers zich kandidaat op persoonlijke titel. De kiezer brengt een stem uit op één kandidaat, maar kan ook een voorkeursvolgorde voor overige kandidaten aangeven. Deze stem kan bij de berekening van de uitslag geheel of gedeeltelijk overgedragen worden aan andere kandidaten volgens de voorkeursvolgorde.

Ook in faculteiten met een personenstelsel, kunnen kandidaten aangesloten zijn bij een partij; dan wordt dat vermeld achter hun naam. 

Vragen

Voor vragen, opmerkingen of een persoonlijk gesprek kun je terecht bij de leden van de faculteitsraad.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.