Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

Fotograaf: Pim Rusch

Achterste rij: Federico Cassani (inmiddels uitgetreden), Tim Kerkhoff, Jose Manuel Jun Pereira, Daniël Hooimeijer
Voorste rij: Nicole van Os, Marina Terkourafi, Sara Bieshaar, Elizabeth den Boer, Wessel Kornegoor
 
Niet op de foto:
Studenten: Jamal Smith, Robin Wacanno, Susan van Grol.
Medewerkers: Jan Sleutels (vz), Jos Schaeken, Adriaan Rademaker, Arnout van Ree.

Wat doet de Faculteitsraad?

De Faculteitsraad is het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit; alleen de Universiteitsraad is hoger. De Faculteitsraad (de 'FR') heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. 

De Faculteitsraad van Geesteswetenschappen telt 18 leden: 9 studentleden en 9 personeelsleden. De verkiezingen voor de personeelsleden vinden eenmaal in de twee jaar plaats in mei. De zittingstermijn voor deze leden is dan ook twee jaar. Personeelsleden worden op persoonlijke titel gekozen. Dat wil zeggen dat ze geen partij vertegenwoordigen zoals voor de studentleden wel het geval is. De studentleden worden elk jaar in mei opnieuw gekozen. Het zittingsjaar begint op 1 september en loopt tot 31 augustus. Leden kunnen zich meerdere malen verkiesbaar stellen. Wel moeten personeelsleden aangesteld zijn bij FGW en studenten daar ingeschreven zijn als student. 

Overlegvergadering Faculteitsraad

De overlegvergaderingen van de faculteitsraad met het faculteitsbestuur zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de vergaderingen (met uitzondering van het vertrouwelijk deel).  

Zie ook: Reglement van orde Faculteitsraad

Overlegvergaderingen

Vergaderingen worden steeds gehouden van 15.15 uur tot (uiterlijk) 18.00 uur en zijn toegankelijk voor iedereen. De veragderingen kunnen ook via Microsoft Teams worden bijgewoond. Wilt u inzage in de agenda en vergaderstukken, dan kunt u mailen naar Jan Willem Rozier: j.w.rozier@hum.leidenuniv.nl 

Overlegvergaderingen van de faculteitsraad met het faculteitsbestuur in het collegejaar 2023-2024.

  • Woensdag 27 september 2023 in Lipsius 1.48

  • Woensdag 1 november 2023 in Lipsius 1.48

  • Woensdag 6 december 2023 in Lipsius 1.48

  • Woensdag 24 januari 2024, 15.00 - 17.00 uur via Teams

  • Woensdag 14 februari 2024 in Lipsius 1.48

  • Woensdag 10 april 2024 op CDH

  • Woensdag 15 mei 2024 in Lipsius 1.48

  • Woensdag 3 juli 2024 in Lipsius 1.48

  • Woensdag 21 augustus in Lipsius 1.48 (reserve)

Onderwerpen

Onderwerpen die in de faculteitsraad besproken worden zijn bijvoorbeeld onderwijs,  personeelszaken en de begroting. Sommige onderwerpen zijn voorgeschreven door de wet op het hoger onderwijs of door het faculteitsreglement (bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examegelingen en de begroting), andere onderwerpen worden aangedragen door het bestuur of door de faculteitsraad.

In het faculteitsreglement staat precies wat de taken en bevoegdheden van de raad zijn (hoofdstuk 3, artikel 52 tot en met 68). Zie ook het Reglement van Orde Faculteitsraad.

Veelgestelde vragen

Zou je raadslid willen worden en vraag je je af wat er allemaal komt kijken bij het faculteitsraadwerk? Bekijk de veelgestelde vragen. De Faculteitsraad doet meer dan je denkt!

Voor (aspirant) raadsleden is er ook een online module met veel informatie over de organisatie van de faculteit en het werk van de faculteitsraad.

De zittingstermijn van een raadslid uit de personeelsgeleding is twee jaar beginnende in september van een oneven jaar. De zittingstermijn van een studentlid is één jaar.

Dit is moeilijk aan te geven. Het kost je minimaal 1,5 dag per maand voor vergaderingen en leeswerk. Het kost meer tijd als je je verder wilt verdiepen in onderwerpen die je na aan het hart liggen en je, bijvoorbeeld, wilt overleggen met je “achterban” of zelf onderwerpen op de agenda wilt (laten) zetten.

Meer informatie hierover vind je hier.

Medezeggenschapsorganen behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten. Medezeggenschap is dus belangrijk voor het goed functioneren van de universiteit. Kies je voor actieve participatie in een medezeggenschapsorgaan dan moet je leidinggevende je hiervoor de ruimte geven. Hoe je dit inpast in je takenpakket hoort dan ook in, bijvoorbeeld, je ROG besproken te worden.

Wil je je werk goed doen, dan is het redelijk hiervoor 0,1fte in je takenpakket op te nemen. Overleg hierover wel tijdig vanwege de planning van je andere werkzaamheden.

Formeel is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) art 9.37 geregeld dat de faculteitsraad voor facultaire zaken hetzelfde instemmings- en adviesrecht heeft als de universiteitsraad voor 'centrale' zaken. Dit is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 9 van het Reglement van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De onderwerpen die bij de faculteitsraad aan bod komen zijn echter vaak anders dan die in de universiteitsraad, doordat op facultair niveau andere zaken spelen dan op centraal niveau.

De Faculteitsraad heeft het recht uit eigen beweging over alle facultaire aangelegenheden waarvan deze dat wenselijk vindt, advies uit te brengen aan het Faculteitsbestuur; het bestuur is verplicht hierop te reageren. Dit is een goed middel om bijvoorbeeld problemen die "op de werkvloer" of onder grote groepen studenten leven, onder de aandacht van het bestuur te brengen. Natuurlijk bepaal je als raadslid zelf of je je ergens specifiek op wilt richten of ergens in wilt verdiepen, maar je stem geldt natuurlijk voor alle onderwerpen die op de agenda staan.

Je kunt kiezen of je in een bepaald dossier wilt duiken of dat je je allround wilt opstellen. Je kunt je laten leiden door de agenda van de overlegvergaderingen, maar ook zelf punten naar voren brengen.

Natuurlijk heeft dat nut! Een gezonde medezeggenschap is belangrijk voor een gezonde organisatie. Denk mee en stel kritische vragen aan het bestuur. Ga zelf op onderzoek uit en breng nieuwe ideeën naar voren. Signaleer problemen in de organisatie en stip ze aan, zodat het faculteitsbestuur op de hoogte is en er iets aan gedaan kan worden. Bewaak de processen die leiden tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.