Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De faculteitsraad is - na de universiteitsraad - het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De faculteitsraad (FR) heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. Voor een korte impressie van wat de Faculteitsraad doet, bekijk dit filmpje

Overlegvergadering Faculteitsraad

De overlegvergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergaderingen (met uitzondering van het vertrouwelijk deel) bij te wonen. 

Zie ook: Reglement van orde Faculteitsraad

Overlegvergaderingen

Overlegvergaderingen van de faculteitsraad met het faculteitsbestuur in het collegejaar 2019-2020.
Vergaderingen worden steeds gehouden van 15.15 uur tot (uiterlijk) 18.00 uur in Lipsius 1.48.

 • Woensdag 28 augustus 2019 (reserve collegejaar 2018-2019)
 • Woensdag 25 september 2019
 • Woensdag 13 november 2019
 • Woensdag 18 december 2019
 • Woensdag 22 januari 2019 (reserver)
 • Woensdag 12 februari 2020
 • Woensdag 25 maart 2020
 • Woensdag 6 mei 2020
 • Woensdag 10 juni 2020
 • Woensdag 8 juli 2020
 • Woensdag 26 augustus 2020 (reserve)

Voorvergaderingen

De voorvergaderingen (interne vergadering) van de Faculteitsraad voor het jaar 2018-2019 zijn op woensdag van 13.00-15.00 uur, voorafgaand aan de overlegvergadering. Vergaderstukken en de agenda liggen ter inzage op het bestuurssecretariaat (Lipsiusgebouw, derde verdieping, kamer 303).

Onderwerpen

Onderwerpen die in de faculteitsraad besproken worden zijn bijvoorbeeld onderwijs, het bachelor-masterstelsel, personeelszaken en de begroting. De onderwerpen die op de agenda worden gezet, zijn voorgeschreven door het reglement of de wet, of worden door het bestuur of de faculteitsraad aangedragen. Afhankelijk van de agenda, geven vaste en bijzondere adviescommissies advies aan de faculteitsraad.

In het faculteitsreglement staat precies wat de taken en bevoegdheden van de raad zijn (hoofdstuk 3, artikel 52 tot en met 68). Zie ook het Reglement van Orde Faculteitsraad.

Veelgestelde vragen

Zou je raadslid willen worden en vraag je je af wat er allemaal komt kijken bij het faculteitsraadwerk? Bekijk de veelgestelde vragen.

Hoe lang duurt het lidmaatschap?

De zittingstermijn van een raadslid uit de personeelsgeleding is twee jaar beginnende in september van een oneven jaar.

Hoeveel tijd ben ik er precies per maand aan kwijt?

Dit is moeilijk aan te geven. Het kost je minimaal 1,5 dag per maand voor vergaderingen en leeswerk. Het kost meer tijd als je je verder wilt verdiepen in onderwerpen die je na aan het hart liggen en je, bijvoorbeeld, wilt overleggen met je “achterban” of zelf onderwerpen op de agenda wilt (laten) zetten.

Hoe geef ik me op voor de Faculteitsraad?

Vul het formulier in dat op deze pagina staat en lever het in bij het Stembureau (Lipsius 2.01) of mail het naar stembureau@hum.leidenuniv.nl.

Kan ik het combineren met mijn werk/kan ik een regeling met mijn leidinggevende treffen over de werktijd die ik eraan kwijt ben?

Medezeggenschapsorganen behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten. Medezeggenschap is dus belangrijk voor het goed functioneren van de universiteit. Kies je voor actieve participatie in een medezeggenschapsorgaan dan moet je leidinggevende je hiervoor de ruimte geven. Hoe je dit inpast in je takenpakket hoort dan ook in, bijvoorbeeld, je ROG besproken te worden.

Wil je je werk goed doen, dan is het redelijk hiervoor 0,1 fte in je takenpakket op te nemen. Overleg hierover wel tijdig vanwege de planning van je andere werkzaamheden.

Wat zijn de hoofdwerkzaamheden als faculteitsraadslid?

Formeel is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) art 9.37 geregeld dat de faculteitsraad voor facultaire zaken hetzelfde instemmings- en adviesrecht heeft als de universiteitsraad voor 'centrale' zaken. Dit is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 9 van het Reglement van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De onderwerpen die bij de faculteitsraad aan bod komen zijn echter vaak anders dan die in de universiteitsraad, doordat op facultair niveau andere zaken spelen dan op centraal niveau.

De Faculteitsraad heeft het recht uit eigen beweging over alle facultaire aangelegenheden waarvan deze dat wenselijk vindt, advies uit te brengen aan het Faculteitsbestuur; het bestuur is verplicht hierop te reageren. Dit is een goed middel om bijvoorbeeld problemen die "op de werkvloer" of onder grote groepen studenten leven, onder de aandacht van het bestuur te brengen. Natuurlijk bepaal je als raadslid zelf of je je ergens specifiek op wilt richten of ergens in wilt verdiepen, maar je stem geldt natuurlijk voor alle onderwerpen die op de agenda staan.

Kan ik zelf kiezen wat mijn werkzaamheden zullen zijn?

Je kunt kiezen of je in een bepaald dossier wilt duiken of dat je je allround wilt opstellen. Je kunt je laten leiden door de agenda van de overlegvergaderingen, maar ook zelf punten naar voren brengen.

Heeft het nut om in de Faculteitsraad te zitten?

Natuurlijk heeft dat nut! Een gezonde medezeggenschap is belangrijk voor een gezonde organisatie. Denk mee en stel kritische vragen aan het bestuur. Ga zelf op onderzoek uit en breng nieuwe ideeën naar voren. Signaleer problemen in de organisatie en stip ze aan, zodat het faculteitsbestuur op de hoogte is en er iets aan gedaan kan worden. Bewaak de processen die leiden tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. 

De Faculteitsraad doet meer dan je denkt!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie