Universiteit Leiden

nl en

Verkiezingen 2023

De uitslag van de verkiezingen van de faculteitsraad van FGGA zijn bekend. Wie gaan ons vertegenwoordigen in de faculteitsraad? 
Dit jaar kon er gestemd worden voor de personeels- en studentengeleding. 
Bekijk de officiële uitslag.

Van 17 tot en met 20 april 2023 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kun je online stemmen voor de studentengeleding van de Universiteitsraad, de personeels- en studentengeleding van alle Faculteitsraden, de studentenraad LUMC en de Dienstraden. 

Op welke studenten kan ik stemmen?

Hi! Mijn naam is Nehreen Al-Mahmoedi en na mijn bachelor Bestuurskunde EBM doe ik nu de master Public Administration track Economics and Governance. Namens de Liberale Studenten Partij ben ik lijsttrekker voor FGGA waar ik een aantal dingen zou willen doorvoeren in de faculteitsraad. 

Ten eerste zou ik mij er hard voor willen maken dat inzage of feedback op tentamens ook digitaal beschikbaar wordt, zodat studenten die niet naar de inzage kunnen komen ook leren van hun fouten. Daarnaast zou ik de dubbele bevestiging voor tentamens weer willen terug draaien naar enkele bevestiging en zou ik MyStudyMap en Usis naar 1 systeem willen hebben. Ook zie ik een belangrijke rol voor extracurriculaire activiteiten zoals werkstudentschappen, stages, bestuursjaren en commissies. De universiteit zou daar nog meer een faciliterende rol in kunnen spelen! De slogan voor LSP is dan ook “Meer dan studeren”.

Mijn naam is Sophia Ritscher en ik studeer Crisis and Security Management. Ik wil lid worden van de faculteitsraad omdat ik de stem wil zijn voor internationale studenten en ervoor wil zorgen dat er rekening wordt gehouden met hun behoeften als het gaat om facultair beleid. 

Ik wil meer aandacht vragen voor diversiteit en inclusie op onze faculteit, zodat studenten van alle achtergronden en met verschillende behoeften zich welkom en gesteund voelen. Ik wil het werk van de faculteitsraad onder de aandacht brengen en de transparantie ervan vergroten zodat we goed verantwoording kunnen afleggen aan de studenten en medewerkers van de faculteit. 

Hoi, ik ben Albert Taal en ik ben student Bestuurskunde.

Ik wil graag in de faculteitsraad om van FGGA een faculteit voor iedereen te maken. Dit wil ik bereiken door aan de volgende speerpunten te werken: Ik wil mij inzetten om de integratie te verbeteren tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Ook wil ik de infrastructuur op de campus verbeteren door bijvoorbeeld betere faciliteiten te regelen voor gehandicapte studenten, of meer studieplekken te installeren.

Stem op LVS en maak FGGA een faculteit voor iedereen!

Op welke medewerkers kan ik stemmen?

Elena Bondarouk

Functie: Universitair Docent bij Bestuurskunde

Elena heeft kort voor de verkiezingen aangegeven dat ze zich heeft teruggetrokken als kandidaat. Haar naam komt nog wel voor in de verkiezingsapplicatie omdat dit niet meer kan worden aangepast.

Jolande de Bos

Functie: Admissions Officer bij LUC

Waarom wil je in de faculteitsraad?

Sinds 2011 werk ik met veel plezier voor LUC waar ik de toelating tot het programma coordineer, mij al bijna tien jaar inzet als bedrijfshulpverlener (BHV) en sinds vier jaar ook als ploegleider. Ik stel mij graag in dienst van anderen. Een brede afspiegeling in de faculteitsraad en dat alle instituten vertegenwoordigd zijn vind ik belangrijk. LUC is op dit moment niet vertegenwoordigd in de raad en daar wil ik graag verandering in brengen. De afgelopen twee jaar ben ik actief in de medezeggenschapsraad van LUC die advies geeft aan het LUC bestuur, precies wat de faculteitsraad doet voor het faculteitsbestuur. Mijn jarenlange ervaring binnen LUC en ook mijn ervaring in de medezeggenschapsraad wil ik graag op een breder vlak inzetten, niet alleen voor LUC maar voor alle medewerkers van FGGA, want samen komen we verder.

Wat zijn je speerpunten?

Naast een brede vertegenwoordiging van instituten in de faculteitsraad, vind ik het belangrijk dat alle jullie goed vertegenwoordigd zijn en kunnen meepraten en meedenken over de keuzes die worden gemaakt binnen de faculteit. Te weinig medewerkers van FGGA zijn op de hoogte van de activiteiten van de faculteitsraad en zijn daardoor ook minder betrokken bij het facultaire beleid. Dit wil ik graag veranderen door jullie te enthousiasmeren voor de onderwerpen waar de faculteitsraad zich mee bezig houdt en jullie te stimuleren onderwerpen aan te dragen die spelen binnen jullie werkomgeving. Daarnaast wil ik de zichtbaarheid van de faculteitsraad zelf vergroten door heldere communicatie met de achterban en terugkoppeling te geven over vragen die leven binnen de faculteit. Ik hoop hiermee onder andere de participatie te kunnen vergroten als ook bij te kunnen dragen aan een prettigere werkomgeving en samenwerking.

Klik hier voor een video met verdere toelichting. 

Samen komen we verder!

Annemarie Bouwman

Functie: Medewerker onderwijs- en studentzaken bij het OSC

Mijn naam is Annemarie Bouwman en sinds 4,5 jaar ben ik werkzaam bij het OSC (Onderwijs Service Centrum) van onze faculteit, als medewerker onderwijs- en studentzaken. Daarnaast werk ik ook een dag in de week als projectmedewerker bij het Faculteitsbureau. De afgelopen twee jaar was ik  - met veel plezier - lid van de faculteitsraad en ik stel me nu graag opnieuw verkiesbaar omdat ik het belangrijk vind  dat er naast studenten en docenten ook iemand van de ondersteunende staf vertegenwoordigd is. Ik denk graag mee over ondersteunende en bestuurlijke processen, maar ook over actuele zaken zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van onze faculteit naar het nieuwe Spui-gebouw. De kennis en ervaring die ik de afgelopen termijn heb opgedaan als lid van de faculteitsraad hoop ik in te kunnen zetten om een zekere continuiteit te waarborgen waardoor de raad op gelijke voet overleg kan blijven voeren met het bestuur.

Nikki Ikani

Functie: Universitair Docent Inlichtingen & Veiligheid bij ISGA

Waarom wil je in de faculteitsraad?

Ik werk nu ruim twee jaar met plezier als UD aan de ISGA. Gedurende die tijd heb ik ervaren welke kansen en uitdagingen er zijn voor startende maar ook reeds gevestigde medewerkers binnen ISGA en de FGGA. Ik hoop met mijn stem in de faculteitsraad gehoor te geven aan het perspectief van de UD’s, en aan de behoeften en zorgen die leven. 

De universiteit is er uiteraard voor studenten, maar ook voor de wetenschappers, docenten, medewerkers, en iedereen die bijdraagt aan het floreren van onze faculteit en universiteit. Ik denk graag mee over de toekomst van FGGA om zo een bijdrage leveren aan de koers. Daarnaast hecht ik - als fulltime UD én fulltime moeder van twee jonge kinderen - waarde aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ik hoop dat op de agenda te kunnen houden, waar relevant en nodig.

Wat zijn je speerpunten?

Ik hoop bij te dragen aan een stimulerende én prettige werkomgeving voor alle medewerkers van FGGA, door als lid van de faculteitsraad als klankbord te fungeren voor het faculteitsbestuur en door advies te geven op alle onderwerpen die voorbij komen. 

Veranderingen gaan nooit over één nacht ijs, maar als ik verkozen word zal ik zeker aandacht hebben voor de werkomstandigheden waar we als personeel mee te maken krijgen, evenals de werkdruk. Ik denk dat mijn speerpunt van inclusiviteit daaraan verbonden is. Iedereen moet zich gehoord en gewaardeerd voelen op de werkvloer, ongeacht of die persoon nu part-time of fulltime werkt, en ongeacht functie, achtergrond of gender. Hoe kunnen we proberen de balans tussen werk en privé zo optimaal mogelijk te houden? Maar ook: hoe kunnen we proberen we onze diversiteit te waarborgen en te vertalen in álle aspecten van het facultaire leven, zoals in de werving en de curriculumontwikkeling? 

En last but not least: ik hoop aandacht te kunnen besteden aan de balans tussen onderzoeks- en onderwijsinspanningen van UD’s, en aan de erkenning en waardering van deze inspanningen op de korte en lange termijn.

Een stimulerende en ondersteunende werkomgeving voor iedereen!

Sanneke Kuipers

Functie: Hoogleraar Crisis Governance bij ISGA

Waarom wil je in de faculteitsraad?

Ik vind het goed als alle perspectieven binnen de FR vertegenwoordigd zijn, dus ik hoop op een gevarieerde samenstelling van studenten (verschillende opleidingen, bachelor/master), instituten (ISGA, BSK, LUC en faculteitsbureau) en functies daarbinnen. Ik denk dat we daardoor gezamenlijk oog kunnen hebben voor zowel onderwijs als onderzoek als bestuurlijke vragen die op ons afkomen. Als hoogleraar en voormalig onderwijsdirecteur heb ik veel ervaring binnen de organisatie in verschillende functies en rollen. Ik vind het leuk om samen met studenten en collega’s op te trekken om onze mooie faculteit verder vooruit te helpen in het ontwikkelen en leveren van hoogwaardig onderwijs en onderzoek, als fijne plek voor ontmoeting, samenwerking en zelfontplooiing voor zowel studenten als medewerkers.

Wat zijn je speerpunten?

Ik vind het belangrijk dat er aandacht is en blijft voor werkdruk van zowel student als werknemer. En voor verschillende manieren van erkennen en waarderen van staf. Er moet ruimte zijn voor innovatie en nieuwe initiatieven maar ook oog voor een gezond groeitempo van opleidingen, studentenaantallen en instituten.

Densua Mumford

Functie: Universitair Docent International Relations bij LUC

Waarom wil je in de faculteitsraad?

Als lid van de Faculteitsraad wil ik mijn steentje bijdragen om van FGGA een positieve werkplek te maken waar iedereen tot zijn recht komt. Dankzij de toewijding van medewerkers en studenten heeft de faculteit de afgelopen jaren van zeer uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen bewonderenswaardig doorstaan. De standvastigheid van de FGGA-gemeenschap was zichtbaar toen we ons inspanden om tijdens de pandemie (mentaal) gezond te blijven; we zetten ons in voor uitdagende gesprekken over het Nederlandse kolonialisme in het onderwijs en gerelateerde zorgen over ras, geslacht, (on)bekwaamheid en meer; en dat alles terwijl we probeerden op de hoogte te blijven van een snel veranderende wereld.

Als lid van de Faculteitsraad zal ik mij inzetten om voort te bouwen op de tot nu toe geboekte vooruitgang. Ik zal een perspectief inbrengen dat rekening houdt met het welzijn van de gemeenschap, diversiteit van wereldbeelden en benaderingen, en betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals technologie op manieren die onze academische vrijheid, kritisch vermogen en plezier in ons werk behouden.

Wat zijn je speerpunten?

Werkdruk van personeel en studenten

Hoger onderwijs is een essentieel onderdeel van de menselijke ontwikkeling dat verrijkend, creatief, uitdagend en plezierig moet worden gemaakt. Om een dergelijke onderwijservaring tot stand te brengen is tijd nodig: tijd om te lezen, tijd om na te denken en tijd om te rusten. Mijn termijn in de faculteitsraad zal in het teken staan van het bevorderen van besluiten die de werkdruk voor personeel en studenten (een voortdurende uitdaging, volgens de laatste Personeelsmonitor) verlagen en, waar mogelijk, aanzetten tot een mentaliteit van eerlijke verdeling en vermindering van taken in plaats van uitbreiding ervan.

Diversiteit van identiteiten en kennis

Een bloeiend FGGA vereist rechtvaardigheid in het onderwijs voor personeel en studenten: dat betekent het bevorderen van een pluralistische gemeenschap waarin radicaal verschillende wereldbeelden, levenservaringen en benaderingen elkaar als gelijken kunnen ontmoeten in voortdurende gesprekken over maatschappelijke uitdagingen. Als lid van de Werkgroep Dekolonisatie van LUC en hoofdorganisator van het universiteitsbrede Decolonising Collective, zal ik in alle beraadslagingen van de Faculteitsraad zoeken naar mogelijkheden om pluraliteit bij het FGGA te versterken: bijvoorbeeld in beleid met betrekking tot het aannemen van personeel, sociaaleconomische zaken die gemarginaliseerde studenten en staf aangaan, en onderwijsinhoud.

Gezond en geïnformeerd gebruik van technologie in het onderwijs

Tijdens de pandemie behield FGGA de kwaliteit van het onderwijs door snel over te schakelen op online onderwijs en weer terug naar face-to-face onderwijs; studenten ervaren steeds meer mentale problemen, gevoed door gebruik van sociale media; de Universiteit heeft camera's met gezichtsherkenning weggehaald na advies van de medezeggenschap; en nu stelt ChatGPT de academische integriteit van een deel van ons werk ter discussie, waardoor we nog afhankelijker worden van andere technologische hulpmiddelen zoals Turnitin om de ergste effecten te verminderen Gemotiveerd door mijn eigen onderzoek naar digitale politiek, zal ik een kritische discussie aanmoedigen (gericht op welzijn, diversiteit en academische vrijheid) over voorstellen in verband met technologie. Mijn doel is dat het FGGA beter geïnformeerd raakt over de realistische mogelijkheden en uitdagingen van technologieën en daardoor beter geïnformeerde beslissingen neemt over het (niet-)gebruik ervan in het belang van de facultaire gemeenschap. 

Naar een bedachtzame facultaire gemeenschap!

Otto Spijkers

Functie: Docent Internationaal Recht bij LUC

Mijn naam is Otto Spijkers. Ik ben docent internationaal recht aan het Leiden University College. Hiervoor was ik enkele jaren hoogleraar Internationaal Recht aan de University van Wuhan in China. Als ik lid mag worden van de Faculteitsraad, dan wil ik mij vooral inzetten voor de belangen van beginnende medewerkers – de promovendi en de docenten met een tijdelijke aanstelling - waaronder ook ikzelf. Hebben we goede carrièreperspectieven, zowel binnen als buiten de Universiteit? Is er een gezonde balans tussen onderwijs, administratieve taken, onderzoek, en privé? Ik ben een groot voorstander van het Collegesysteem, en zie het als taak van de Faculteitsraad om in de gaten te houden dat de docentencapaciteit toegerust is en blijft op deze veeleisende, avontuurlijke en intensieve manier van lesgeven. Ook wil ik mij inzetten voor de wetenschappelijke vrijheid en creativiteit.

Onze Faculteit Governance and Global Affairs verzorgt onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken zoals terrorisme, organisatie van het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises. Dat betekent niet dat ons onderwijs en onderzoek altijd maatschappelijk relevant en direct toepasbaar moet zijn. Kansen voor beginnende en tijdelijke medewerkers, het beschermen van de wetenschappelijke vrijheid en creativiteit... Dat zijn zo’n beetje de thema’s waarvoor ik mij, met jullie toestemming, wil inzetten!

Klik hier voor een video met verdere toelichting. 

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.