Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) gesteld worden aan kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

Taken en bevoegdheden examencommissie

Tot de taken en bevoegdheden van de examencommissie behoren in elk geval:

 • het uitreiken van getuigschriften;
 • het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens;
 • het vaststellen van regels (Regels & Richtlijnen) voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden die in de Onderwijs- en Examenregeling zijn vastgelegd;
 • het behandelen van verzoeken en klachten van studenten;
 • het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • het verlenen van toestemming voor het volgen van keuzevakken;
 • het verlengen van de geldigheidsduur van behaalde resultaten;
 • het opleggen van sancties bij fraude of plagiaat door een student.

Meer algemene informatie over de examencommissies van de Universiteit Leiden.

Contact

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen
t.a.v. Leonie Wolswinkel – van Dijkhuizen
Instituutsbureau Pedagogische Wetenschappen
Postbus 9555
2300 RB Leiden

examencommped@fsw.leidenuniv.nl

Vergaderdata

De examencommissie vergadert in principe een keer per maand. 

 • Maandag 25 maart 2024
 • Dinsdag 23 april 2024
 • Maandag 27 mei 2024
 • Dinsdag 25 juni 2024
 • Dinsdag 27 augustus 2024

Verzoeken die uiterlijk op de woensdagvoorafgaand aan de vergadering ontvangen zijn, worden besproken. Zo spoedig mogelijk na de vergadering ontvang je de reactie van de examencommissie. Zorg ervoor dat het verzoek duidelijk omschreven is en dat naam, achternaam en studentnummer vermeld zijn.

Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens

Bij het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens speelt de External Examiner een belangrijke rol. Lees de taakbeschrijving van de External Examiner.

Fraude en plagiaat

Voor het melden, onderzoeken en beoordelen van fraude en plagiaat bestaat het protocol voor de melding van een vermoeden van fraude. Zie hiervoor de bijlage van de Regels & Richtlijnen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Aanvragen toestemming colleges online volgen

Het onderwijs van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Education and Child Studies vindt plaats in de FSW en soms ook in andere gebouwen van de universiteit in een vorm die past bij de leerdoelen van het vak. Studenten met een functiebeperking en studenten die topsport beoefenen die een verzoek bij de Examencommissie willen indienen voor het volgen van een deel van het onderwijs in aangepaste vorm, dienen hiervoor een verklaring van Fenestra of de topsportcoördinator van Universiteit Leiden te overleggen. Verzoeken die betrekking hebben op vakken in een specifiek blok dienen minimaal een week voor aanvang van dit blok ingediend te worden bij de Examencommissie. Elk vak heeft andere leerdoelen, inhoud en onderwijsvormen. Om die reden kunnen geboden oplossingen per vak verschillen. Mocht het bijvoorbeeld voor één vak mogelijk zijn om een deel van het onderwijs online te volgen, dan biedt dat geen garanties voor het volgen van online onderwijs in een ander vak.

Aanvragen extra herkansing laatste onderdeel bacheloropleiding

Als alle onderdelen van het bachelorexamen zijn behaald op één vak na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak ingediend worden bij de examencommissie. De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert een aantal voorwaarden voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing in de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen:

 • het ontbrekende vak maakt deel uit van het tweede of derde jaar van de bacheloropleiding;
 • het vak mag niet het bachelorproject zijn;
 • het vak mag geen keuzevak zijn dat onder de verantwoordelijkheid van een andere examencommissie valt dan die van Pedagogische Wetenschappen;
 • de roostering van het ontbrekende vak is zodanig dat het deelnemen aan de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid van het vak tot ernstige vertraging bij het instromen in de masteropleiding Education and Child Studies leidt - dit ter beoordeling aan de examencommissie.
 • een student heeft deelgenomen aan zowel de eerste tentamengelegenheid van het vak als de reguliere herkansing, tenzij er sprake is geweest van zwaarwegende omstandigheden (te specificeren in het verzoek aan de examencommissie).

Indien een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende bachelorvak wordt gehonoreerd, moet deze extra herkansing afgelegd worden op maandag 19 augustus 2024. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Verzoeken om een extra herkansing op maandag 19 augustus 2024 dienen voor 1 augustus 2024 per email ingediend te zijn bij de examencommissie.

Aanvragen extra herkansing laatste onderdeel masteropleiding

Als alle onderdelen van het masterexamen zijn behaald op één vak na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak ingediend worden bij de examencommissie.

De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert een aantal voorwaarden voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing in de masteropleiding Education and Child Studies:

 • Het vak mag niet de masterstage zijn;
 • Het vak mag niet het masterproject zijn;
 • Het vak moet twee of meer deeltoetsen omvatten, waarvan de resultaten samen het eindcijfer vormen.
 • Als slechts één deelcijfer onvoldoende is, kan voor de betreffende deeltoets een extra herkansing aangevraagd worden. Zijn voor meer deeltoetsen binnen een vak onvoldoendes behaald dan dient het vak in zijn geheel opnieuw gevolgd te worden.
 • een student heeft deelgenomen aan zowel de eerste tentamengelegenheid van het vak als de reguliere herkansing, tenzij er sprake is geweest van zwaarwegende omstandigheden (te specificeren in het verzoek aan de examencommissie).

Indien een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende mastervak wordt gehonoreerd, moet deze extra herkansing afgelegd worden op maandag 19 augustus 2024. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Verzoeken om een extra herkansing op maandag 19 augustus 2024 dienen voor 1 augustus 2024 per email ingediend te zijn bij de examencommissie.

​Aanvragen extra herkansing premasterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Als alle onderdelen uit het eerste semester van het premasterprogramma zijn behaald op één na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak uit het eerste semester worden ingediend. De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing voor een vak uit het eerste semester van het premasterprogramma de volgende voorwaarden:

 • Het vak mag niet het premasteronderzoeksproject zijn;
 • Uit het tweede semester mogen niet meer dan 15 ec’s ontbreken.
 • een student heeft deelgenomen aan zowel de eerste tentamengelegenheid van het vak als de reguliere herkansing, tenzij er sprake is geweest van zwaarwegende omstandigheden (te specificeren in het verzoek aan de examencommissie).

Als een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende vak uit het eerste semester van het premasterprogramma wordt gehonoreerd, moet de extra herkansing afgelegd worden op maandag 19 augustus 2024. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Verzoeken om een extra herkansing op maandag 19 augustus 2024 dienen voor 1 augustus 2024 per email ingediend te zijn bij de examencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.