Universiteit Leiden

nl en

Wob-verzoeken

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt voor meer openheid en transparantie van de overheid en geeft u de mogelijkheid tot inzage in het handelen van de overheid. Eenieder heeft het recht om op grond van de Wob informatie op te vragen met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden.

De informatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Niet alle informatie die u vraagt valt onder een Wob-verzoek. Een Wob-verzoek kan alleen betrekking hebben op:

  • het beleid van de Universiteit Leiden of over de voorbereiding en uitvoering daarvan;
  • informatie die de Universiteit Leiden ook daadwerkelijk in zijn bezit heeft en is opgeslagen;
  • informatie die nog niet openbaar is gemaakt.

Wanneer het College van Bestuur op grond van een Wob-verzoek informatie openbaar maakt, is die informatie voor iedereen te raadplegen. 

Nadere informatie over de Wob kunt u vinden op:

Vooruitlopend op de Wet open overheid die in 2022 in werking treedt, plaatst de universiteit met ingang van 2022 alle Wob-verzoeken (geanonimiseerd), alle Wob-besluiten (geanonimiseerd) en de informatie die op grond van Wob-verzoeken openbaar worden gemaakt op deze webpagina.
 

Wob-besluiten


Wob 21-11

Wob 21-12

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.