Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement Universiteit Leiden

Doelgroep
Medewerkers
Categorieën
Onderzoek
Type
Regeling
Organisatie
Universiteit Leiden

Het promotiereglement wordt vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement wordt uiteengezet wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2018

Met ingang van 8 februari 2018 is het Promotiereglement 2018 van kracht. De wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement betreft het ius promovendi voor UHD's en de optie om een joint doctorate overeenkomst af te sluiten.

Promotiereglement 2015

Voor sommige promovendi is het Promotiereglement 2015 deels nog van toepassing. In het bijzonder de bepalingen in artikel 12 van het Promotiereglement 2015. Deze blijven tot 8 februari 2019 van toepassing op de proefschriften waaraan door de promotor al goedkeuring is verleend op 8 februari 2017.

Procedureoverzicht Promotietraject

Om een promotietraject soepel te laten verlopen moeten de decaan, de graduate school en de pedel van de universiteit over de juiste gegevens beschikken. Het promotiereglement bevat om die reden een aantal bijlagen die op bepaalde momenten in het promotietraject moeten worden ingeleverd. Meer informatie over het verloop van het promotietraject vindt u op de website voor medewerkers of in het Procedureoverzicht Promotietraject

Formulieren

 • Bijlage 1 Verzoek tot ontheffing van de opleidingseis inzake de toegang tot de promotie
 • Bijlage 1a Aanvraag tot toelating tot de Graduate School
 • Bijlage 2 Brief van de promovendus aan de decaan inzake bereidverklaring van hoogleraar om als promotor op te treden
 • Bijlage 3 Brief van promotor aan decaan inzake goedkeuring/ afkeuring manuscript van het proefschrift
 • Bijlage 3aBrief van decaan aan promovendus inzake afwijkende procedure voor proefschriften op het gebied van de Kunsten
 • Bijlage 4 Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel Repositorium  van de Universiteit Leiden
 • Bijlage 4a Beschrijving aanleveren en uploaden proefschrift bij de UBL t.b.v. het Leids Repositorium (webformulier)
 • Bijlage 5a Voorstel van promotor aan decaan voor instelling promotiecommissie
 • Bijlage 5b Brief van decaan aan promotor inzake benoeming leden en secretaris promotiecommissie
 • Bijlage 5c Brief van secretaris promotiecommissie aan decaan inzake goedkeuring manuscript proefschrift door promotiecommissie
 • Bijlage 6 Brief van decaan aan promovendus inzake toelating tot verdediging van het proefschrift
 • Bijlage 7 Aanmelding van de promovendus bij Pedel voor verdediging van het proefschrift (webformulier)
 • Bijlage 8a Brief van promotor aan decaan inzake samenstelling oppositiecommissie
 • Bijlage 8b Brief van decaan aan Pedel inzake benoeming leden oppositiecommissie
 • Bijlage 9 Cum laude regeling
 • Bijlage 10 Ius promovendi voor UHD’s
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.