Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement Universiteit Leiden

Doelgroep
Medewerkers
Categorie
Onderzoek
Type
Regeling
Organisatie
Universiteit Leiden

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2021

Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiereglement 2021 van kracht.

Wat gebeurt er met het promotiereglement 2018?

Het Promotiereglement Universiteit Leiden 2018 wordt dan ingetrokken.

Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiereglement Universiteit Leiden 2021 van toepassing op alle promoties waarvoor het manuscript op dat moment nog niet door de promotor is goedgekeurd. In uitzonderlijke gevallen kun je an een gemotiveerd verzoek om dispensatie via de decaan worden ingediend indienen bij het College voor Promoties.

Procedureoverzicht Promotietraject

Om een promotietraject soepel te laten verlopen moeten de decaan, de graduate school en de pedel van de universiteit over de juiste gegevens beschikken. Het promotiereglement bevat om die reden een aantal bijlagen die je op bepaalde momenten in het promotietraject moet inleveren. 

Lees op de medewerkerswebsite meer over:

Formulieren (binnenkort komen hier de formulieren voor 2021 te staan) 

 • Bijlage 1 Verzoek tot ontheffing van de opleidingseis inzake de toegang tot de promotie
 • Bijlage 1a Aanvraag tot toelating tot de Graduate School
 • Bijlage 2 Brief van de promovendus aan de decaan inzake bereidverklaring van hoogleraar om als promotor op te treden
 • Bijlage 3 Brief van promotor aan decaan inzake goedkeuring/ afkeuring manuscript van het proefschrift
 • Bijlage 3aBrief van decaan aan promovendus inzake afwijkende procedure voor proefschriften op het gebied van de Kunsten
 • Bijlage 4 Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel Repositorium  van de Universiteit Leiden
 • Bijlage 4a Beschrijving aanleveren en uploaden proefschrift bij de UBL t.b.v. het Leids Repositorium (webformulier)
 • Bijlage 5a Voorstel van promotor aan decaan voor instelling promotiecommissie
 • Bijlage 5b Brief van decaan aan promotor inzake benoeming leden en secretaris promotiecommissie
 • Bijlage 5c Brief van secretaris promotiecommissie aan decaan inzake goedkeuring manuscript proefschrift door promotiecommissie
 • Bijlage 6 Brief van decaan aan promovendus inzake toelating tot verdediging van het proefschrift
 • Bijlage 7 Aanmelding van de promovendus bij Pedel voor verdediging van het proefschrift (webformulier)
 • Bijlage 8a Brief van promotor aan decaan inzake samenstelling oppositiecommissie
 • Bijlage 8b Brief van decaan aan Pedel inzake benoeming leden oppositiecommissie
 • Bijlage 9 Cum laude regeling
 • Bijlage 10 Ius promovendi voor UHD’s
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.