Universiteit Leiden

nl en

Regeling melding misstanden

Doelgroep
Medewerkers | Studenten
Categorie
P&O
Type
Regeling
Organisatie
Universiteit Leiden | Faculteiten

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat eventuele misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is de Regeling Misstanden opgesteld. Het melden van misstanden kan worden omschreven als het door een werknemer of student uiten van vermoedens van illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit Leiden en waarbij een groot algemeen maatschappelijk belang of instellingsbelang in het geding is. De regeling is in lijn met de EU Richtlijn 2019/1937, over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, en de in het kader van de implementatie van die Richtlijn aangenomen Wet bescherming klokkenluiders (Stb. 2023, 29).

Met deze regeling wil de universiteit rechtsbescherming bieden aan betrokken werknemers en studenten en ook aan ‘iedere natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt’. Concreet betekent dit dat ook personen die op een andere grond activiteiten verrichten voor de universiteit, zoals o.m. zelfstandigen, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten, aannemers en leveranciers, melding kunnen maken van een vermoeden van een misstand bij de universiteit. De universiteit wil hiermee de mogelijkheid hebben een eventuele misstand binnen de organisatie serieus te onderzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.