Universiteit Leiden

nl en

FNV Overheid

Deze personeelspartij zal niet meer meedoen aan de verkiezingen in mei 2022, en verdwijnt daarom vanaf 1 september 2022 uit de Universiteitsraad.

De uitgangspunten van FNV Overheid

Een universiteit van ons allemaal

Onze Universiteit is een verzamelplaats van kennis, kunde en ervaring. Als FNV geloven we dat iedere stem meetelt; de Universiteit dat zijn wij allemaal ongeacht onze achtergrond of positie. We streven naar een Universiteit waar iedereen een volwaardig lid van de universitaire gemeenschap is, van net gestarte collega’s tot zij die er al jaren werken, van wetenschappelijke staf tot ondersteunende diensten en studenten. Door open en transparante uitwisseling van onze kennis, kunde en ervaring halen we het optimale uit onszelf en elkaar.

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

Wij bouwen graag verder aan een universiteit die een inspirerende werkplek biedt aan al haar medewerkers. Een universiteit die zich richt op haar primaire taken, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, en daarvoor alle ruimte en waardering geeft. Het is daarbij belangrijk dat we realistische eisen aan onszelf en elkaar stellen, dat we vertrouwen op de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van personeel. We zetten ons daarom in voor minimale regelgeving, goede ontwikkelingsmogelijkheden en een helder loopbaanperspectief.

Werkbaarheid voorop

In de besluitvorming horen de belangen en behoeften van medewerkers en studenten leidend te zijn. De universiteit wordt steeds bestuurlijker en de verantwoordingscultuur groeit maar door: visitaties, evaluaties, prestatieafspraken, jaarverslagen, beoordelingsformulieren, slagingspercentages, BKO’s, studieadviezen; de lijst wordt langer en langer en leidt tot verhoging van de werkdruk en veel overbodig administratief werk wat wetenschappers en ondersteunende medewerkers een deel van de werkvreugde ontneemt. Dit moet zo veel mogelijk beperkt worden. Bij elke nieuw besluit moet steeds gekeken worden naar de uitvoerbaarheid en consequenties voor de medewerkers, om te voorkomen dat de werkdruk nog verder oploopt en de werkomgeving ongezond wordt. Dit geldt net zo goed voor relatief kleine dingen zoals  procedures voor reparatie-aanvragen als grootse plannen omtrent verbouwing en huisvesting. De werkbaarheid van te nemen besluiten moet steeds voorop staan.

Openheid en veiligheid

Wij blijven ons inzetten voor een goed en veilig werkklimaat op alle afdelingen en in alle personeelsgeledingen. Een goede werkverhouding biedt wat ons betreft de kans openlijk en vrij met elkaar te communiceren, zonder bezorgd te hoeven zijn over de mogelijke gevolgen. Opgelegde zelfcensuur speelt nog te vaak een rol in interactie tussen medewerkers en studenten, terwijl open uitwisseling van kennis en ervaring essentieel is binnen een universitaire omgeving. Maar ook tussen medewerkers en leidinggevenden is vrije communicatie helaas geen gegeven. We zien een kans voor bevordering van constructieve samenwerking met leidinggevenden door 180 graden evaluaties breed in te voeren onder alle personeelsgeledingen. Zo wordt niet alleen een medewerker beoordeeld op de geleverde prestaties, maar krijgt ook de leidinggevende feedback over diens vervulling van die rol.

Vertrouwen en plezier in het werk wordt ook gevoed door het gevoel een betekenisvol deel uit te maken van een geheel. We zetten ons daarom in voor een grotere mate van openheid en transparantie in de besluitvorming. Dit kan mede gevoed worden door de introductie van gekozen bestuurders. Door zo medewerkers en studenten meer grip te geven op wat er gebeurt binnen de universiteit groeit de betrokkenheid en verantwoordelijkheid die iedereen voelt voor wat veel van ons zien als een tweede thuis; zo wordt het echt onze universiteit.

Waarom een stem voor FNV Overheid?

Als kiezer weet je waar we voor staan; een vasthoudende en kritische houding t.o.v. de vaak te weinig op de praktijk gebaseerde plannen van het College van Bestuur. Stevig weerwerk voor het bestuur is nodig om te zorgen dat de belangen van al het personeel meetellen bij elke nieuwe maatregel. Door ons directe contact met de leden van onze organisatie zijn we ons als fractie goed bewust van wat er speelt onder het personeel in alle geledingen van de universiteit en kunnen  daardoor hun belangen vertegenwoordigen tot in het Lokaal Overleg aan toe. 

Wat we hebben bereikt in de periode 2018-2020

De FNV Overheid fractie in de UR heeft altijd de belangen van alle medewerkers behartigd, of dat nu beleidsmedewerkers, hoogleraren of portiers waren. In de afgelopen periode is onze aandacht onder andere naar de volgende belangrijke zaken gegaan:

  1. We hebben hard gewerkt aan de waarborging van sociale veiligheid onder personeel, met als uitkomst, na lange strijd, de toezegging van het CvB mee te werken aan de aanstelling van een ombudsfunctionaris voor personeel.
  2. Een van de belangrijkste dingen op onze agenda was het bepleiten van meer vaste posities wanneer onderwijs structureel verzorgd moet worden. Hoewel er nog behoorlijke stappen te maken zijn, hebben we bewerkstelligd dat de Universiteit gaat werken met langere contracten voor docenten zonder vaste aanstelling (een kwart van deze docenten die gefinancierd worden uit de eerste geldstroom krijgt nu een contract van vier jaar). We hebben ons ook ingezet voor het uitbannen en voorkomen van onethische en dubieuze werkgeverspraktijken zoals draaideurconstructies en aanstellingen voor structurele taken van wetenschappelijk, onderwijzend en ondersteunend personeel via uitzendbureaus.
  3. De universiteit zette de afgelopen jaren in op aanvullende verplichte online matching voor nieuwe bachelor studenten voor alle opleidingen, terwijl lang niet alle betrokkenen positief waren over deze vorm van studievoorbereiding. Mede dankzij onze inzet start deze vorm van matching als pilot, waarbij opleidingen zelf mogen kiezen of ze van dit middel gebruik willen maken.

Verder zijn er vaak met onze hulp scherpe kantjes van nieuwe beleidsmaatregelen afgeslepen, en dat was nodig.

Aandachtspunten in de periode 2020-2022

In de komende periode zullen we ons blijven inzetten voor een werkbare, veilige, en inspirerende omgeving waar medewerkers met vertrouwen en voldoening hun werk uit kunnen voeren. Een aantal dingen die daarbij zeker onze aandacht verdienen:

  • spoedige aanstelling van de toegezegde ombudsfunctionaris.
  • verlagen van de werk- en regeldruk door zorg te dragen voor regelmatige personeelsbrede evaluatie en waar nodig herziening van beleid (niet in een werkgroep of taskforce).
  • stimuleren van open communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden, onder andere met behulp van de invoering van een 180 graden evaluatie.
  • behandelen van onderwijs en onderzoek als daadwerkelijk gelijk gewaardeerde taken, waarbij een carrière op basis van onderwijsprestaties mogelijk is, maar tegelijkertijd nooit het gevolg mag zijn van het afwentelen van onderwijstaken door anderen.
  • bevorderen van vaste aanstellingen bij structurele taakbehoeften en het verder uitbannen en voorkomen van dubieuze aanstellingspraktijken zoals draaideurconstructies en aanstellingen van universitair personeel via uitzendbureaus.

Bouwen aan de toekomst

Wij bouwen aan een universiteit waar medewerkers verzekerd zijn van de nodige steun en zelfverzekerd hun werk uitvoeren. Een universiteit waar iedereen een sterk gevoel van eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen geniet. Een universiteit die de toekomst vormgeeft.

Met vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mw. V.M.J. de Gucht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.