Universiteit Leiden

nl en

Stel u kandidaat

De periode voor de kandidaatstelling is dit jaar vijf dagen, van maandag 20 april tot en met vrijdag 24 april, 16:00. 

Door de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus zal de kandidaatstelling dit verkiezingsjaar 2020 volledig digitaal verlopen. Het is dus niet nodig om naar de universiteit te komen om u kandidaat te stellen.

Om alle processen rondom de verkiezingen in goede banen te leiden, is ervoor gekozen om voor een aantal procedures een langere termijn te hanteren. Zo kan de zorgvuldigheid worden bewaakt en hebben kandidaten voldoende tijd om zich kandidaat te stellen.

Kandideren lijstenstelsel

U kunt zich op twee manieren kandidaat stellen voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden Geesteswetenschappen (studentengeleding), Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, en Wiskunde en Natuurwetenschappen:

  1. Via een bestaande lijst of partij. Neem hiervoor contact op met een partij
  2. Door een eigen partij op te richten

Alle gebruikelijke kandidaatstellingsformulieren zijn door de aangepaste procedurees komen te vervallen. Dit betekent ook dat de Verklaring kandidaatstelling dit jaar door de individuele kandidaten niet hoeft te worden ingevuld. In plaats daarvan gebruikt u één Excel-formulier waarin u alle gegevens van de partij én die van de kandidaten invult.

Omdat de kandidaten geen handtekening plaatsen om hun kandidaatstelling te formaliseren, kunnen zij door het stembureau worden gebeld om de kandidaatstelling te controleren. Zorg er dus voor dat alle gegevens correct worden ingevuld. Daarnaast moeten zoals altijd vijf kiesgerechtigden worden vermeld die de kandidatenlijst ondersteunen. Ook zij kunnen ter controle worden gebeld.

Het formulier stuurt u per mail naar het betreffende Stembureau

De periode voor de kandidaatstelling is dit jaar vijf dagen, van maandag 20 april tot en met vrijdag 24 april, 16:00.

Kandideren personenstelsel

De faculteitsraden van Archeologie, Governance and Global Affairs, Geesteswetenschappen (personeelsgeleding), de Studentenraad LUMC en alle Dienstraden hanteren het personenstelsel.

U kunt zich kandidaat stellen door het formulier kandidaatstelling in te vullen. Ondertekening is niet nodig, maar het formulier moet per uMail (studenten) of werkmail (ULCN) worden ingestuurd. Ook moeten vijf kiesgerechtigden de kandidaatstelling ondersteunen. Voor de verkiezingen van de Dienstraad Vastgoed zijn drie ondersteuners voldoende. De ondersteuners kunnen ter controle door het Stembureau worden gebeld. Vul alle gegevens dus correct in.

De formulieren stuurt u naar het betreffende Stembureau.

Besluit stembureaus

Enkele dagen na de kandidaatstellingen maken de stembureaus hun beslissingen ten aanzien van de ingediende kandidaatstellingen bekend. Mochten er problemen zijn geconstateerd die kunnen worden hersteld - zoals het ontbreken van voldoende handtekeningen van kiesgerechtigden die de kandidaatstelling ondersteunen - dan is daartoe volgens het tijdschema gelegenheid.

Inzage kiesregister

De inzage in het kiezersregister zal ook digitaal verlopen van 20 april tot en met 24 april 16.00. Op deze dagen kunt u het betreffende Stembureau verzoeken om te controleren u op de juiste wijze geregistreerd staat voor de verkiezingen. U dient hiervoor een e-mail vanuit uw uMail of ULCN-account te sturen aan het Stembureau. Aanvragen van andere emailaccounts worden in verband met privacyregelgeving niet in behandeling genomen.

Mocht uw naam niet in het kiezersregister voorkomen, dan kunt u het Stembureau verzoeken om het register te verbeteren. Het Stembureau zal uiterlijk 29 april een besluit nemen over dit verzoek. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen vier werkdagen beroep indienen. Een speciale commissie zal dan op zo spoedig mogelijk uitspraak doen.

Beroep aantekenen

Bent u het niet eens met een beslissing van een stembureau met betrekking tot de kandidaatstelling of de verbetering van het kiezersregister? Dan kunt u daartegen beroep aantekenen volgens het tijdschema bij de kamer voor de verkiezingen van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften (Rapenburg 70 te Leiden). 

Ook tegen beslissingen met betrekking tot het herstel van verzuimen in de kandidaatstelling kan volgens de planning bij de kamer voor de verkiezingen beroep worden aangetekend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.