Universiteit Leiden

nl en

Strategieplan 2017 - 2021

Strategische lijnen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid floreert. In het Kamerlingh Onnes Gebouw, de Sterrewacht, Rapenburg 38 en in het Haagse Wijnhavengebouw werken wetenschappers en ondersteunend personeel aan hoogwaardig onderwijs en onderzoek, in directe verbinding met de nationale context. Daarnaast is de internationalisering steeds sterker verankerd.

De komende jaren zal de faculteit in lijn met de universitaire strategie haar streven naar excellentie voortzetten. In tijden van globalisering en digitalisering is de behoefte aan innovatie evident. Ondertussen verandert de arbeidsmarkt en ontwikkelen zich de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de wetenschap en het hoger onderwijs.

Profiel

Met haar wortels diep in de Nederlandse rechtsorde en haar internationale oriëntatie heeft de faculteit vele generaties juristen opgeleid voor de kernfuncties van de rechtsstaat, het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap. Recht vormt de basis van de ordening van de samenleving en is voortdurend in beweging. Ook het externe perspectief op het recht, met aandacht voor thema’s als de doorwerking van het recht, effectiviteit en handhaving, is sterk vertegenwoordigd door de invloed van andere disciplines binnen de faculteit, waaronder (rechts)filosofie, criminologie, economie en rechtssociologie.

Recht wordt hiermee begrepen in de bredere context, wat een voorwaarde is voor het doorgronden van complexe maatschappelijke vraagstukken en de aanpak daarvan. De band met de praktijk, ook via alumni, is sterk en onmisbaar. Die traditie koesteren we en combineren we met innovatie om de toekomst met vertrouwen en ambitie tegemoet te treden.

De faculteit is net als de universiteit steeds meer zichtbaar in twee steden, Leiden en Den Haag. De nabijheid van de belangrijke organisaties op het gebied van recht, veiligheid en vrede in Den Haag bieden nieuwe kansen.

In de opleidingen is gekozen voor een breed aanbod op hoog niveau met zowel bachelors als reguliere masters, LL.M. advanced masters en onderwijs aan professionals. De bachelor Rechtsgeleerdheid die een belangrijke kern vormt van het facultaire onderwijs bestrijkt de volle breedte van het recht. De bachelors Fiscaal recht en Notarieel recht zijn meer gespecialiseerd. De bachelor criminologie biedt een combinatie van recht, sociale wetenschappen en veel aandacht voor methoden van onderzoek.

Om goed voorbereide en kritisch denkende academisch gevormde juristen en criminologen op te leiden richt de faculteit zich zowel in de bachelor- als in de masterfase – naast de vereiste kennisoverdracht – op het bijbrengen van een academische houding, het aanleren van professionele vaardigheden en onderzoekvaardigheden. Ook in de masterfase is veel te kiezen en is er ruimte voor ontplooiing van talent.

De faculteit heeft onder meer een sterk internationaalrechtelijk profiel en huist bijzondere juridische specialisaties, sommige uniek in de wereld. Aan deze specialisaties zijn advanced masteropleidingen gekoppeld die de samenhang tussen onderwijs en onderzoek verder stimuleren. We zijn verankerd in en open naar de samenleving. Een aanzienlijk deel van de wetenschappelijke staf is actief in de praktijk en een deel van de promovendi komt vanuit de praktijk. De actieve samenwerking met organisaties in het veld en het brede publicatieprofiel stimuleren de maatschappelijke zichtbaarheid van het onderwijs en onderzoek.

In haar onderzoek streeft de faculteit naar excellent, deels interdisciplinair, onderzoek over de volle breedte van het recht en in verbinding met de maatschappij, bijvoorbeeld via onderzoek voor organisaties en bedrijven. De onderzoekspraktijk wordt gaandeweg meer interdisciplinair en internationaal. Wetenschappers doen actief mee in het nationale en internationale debat.

Bestuurlijk vertrekpunt

We werken in een faculteit met mooie vooruitzichten, een stabiele prettige bestuurscultuur en loyale hardwerkende medewerkers die hun werk en werkgever waarderen. Een stabiele studenteninstroom vormt de basis. Het bestuur stelt zich tot doel deze positieve positie voort te zetten met aandacht voor ontwikkelingen als onderwijsvernieuwing, internationalisering, innovatie in onderzoek en digitalisering.

De verbinding tussen onderzoek en onderwijs is cruciaal, deze vergt rust en ruimte en een voortdurende afweging van belangen. De juiste mensen op de juiste plaats vormt een voorwaarde. Daar hoort ook diversiteit van de staf en van studenten bij. In het onderwijs, en bij de vernieuwingen die daarin worden doorgevoerd, staat de vraag centraal wat studenten aan het einde van hun opleiding moeten kunnen en weten en of we dat bereiken. Daarvoor is het van belang dat er voldoende studenten zijn die passen bij de opleiding die ze kiezen, zich betrokken voelen bij hun opleiding en de faculteit en zich aan het einde voorbereid voelen op hun rol in de samenleving.

Naarmate er meer studenten zijn, zijn er ook meer medewerkers. Om de medewerkers in Leiden goed te blijven huisvesten en om in te spelen op de toekomst, waarbij patronen van werken en studeren veranderen, is vernieuwing binnen het Kamerlingh Onnes Gebouw nodig. Om ruimte te blijven houden voor onderzoek is het van belang de balans in taken te bewaken.

Het stimuleren van subsidieaanvragen kan ook bijdragen aan een energiek onderzoeksklimaat. Het streven is om met beleidsmatige vernieuwingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en medewerkers en studenten te bewegen zich verder te ontwikkelen door in gesprek te gaan en door positieve stimulans, zowel in onderzoek als in onderwijs en organisatie.

Universitaire ambities en facultaire thema’s

De universiteit heeft voor de periode 2015-2020 in Excelleren in Vrijheid de onderstaande ambities geformuleerd.

Universitaire ambities

1
Een omgeving voor excellent onderzoek
2
Activeren van talent
3
Innovatie in teaching en learning
4
Versterken van impact en innovatie
5
Onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving
6
Verdere ontwikkeling van onze campus in Den Haag

Deze zes universitaire ambities zijn leidend bij het facultaire beleid. De acht facultaire thema’s van de facultaire strategie 2017-2021 sluiten hier, zoals onderstaand schema laat zien, direct bij aan. Tevens is te zien op welk domein de ambities op de verschillende thema’s eerst en vooral betrekking hebben. Aan de gebruikelijke trits van ‘onderwijs’, ‘onderzoek’ en ‘organisatie’ voegen we in het kader van de maatschappelijke impact ‘omgeving’ toe.

2017-2021 Ambities en richting bij de facultaire thema’s

Bachelorstudenten weten de faculteit goed te vinden en tonen zich veelal tevreden met het onderwijs, de faciliteiten en de docenten. Ze hebben behoefte aan meer zicht op hun arbeidsmarktmogelijkheden en aan het leren van vaardigheden die ze kunnen inzetten in hun loopbaan. Ook is de voortgaande digitalisering van het onderwijs en de behoefte aan voorbereiding op de arbeidsmarkt van de toekomst een belangrijke opgave.

We streven ernaar kwaliteit en mogelijkheden te bieden voor alle studenten, passend bij hun capaciteiten. Bachelorstudenten vormen een omvangrijke en belangrijke categorie studenten binnen de faculteit. Het curriculum van de bachelor Rechtsgeleerdheid is recent integraal herzien. De vaardighedenlijn in de opleiding gaan we versterken met aandacht voor in het bijzonder schrijf- en onderzoeksvaardigheden en aandacht voor voorbereiding op de eigen loopbaan.

Verdere onderwijsinnovaties binnen de bachelor zullen vooral daar worden ingezet waar zij kunnen bijdragen aan een actievere wijze van studeren door de studenten. In de masterfase hebben we een breed palet aan juridische en criminologische masteropleidingen, waarbij studenten vaker dan in het verleden komen van bacheloropleidingen buiten de eigen faculteit en/of universiteit.

Een deel van de masterstudenten start in februari. Het is van belang dat alle studenten zich welkom voelen en snel hun weg kunnen vinden. Dit vergt de komende jaren binnen de universiteit en de faculteit extra inspanning, ook gezien de nationale en internationale concurrentie. De faculteit geeft soms het goede voorbeeld van community building, met name bij het tutoraat voor bachelorstudenten en binnen de advanced masters. In de masterfase verschilt dit per opleiding en is verbetering mogelijk en nodig. We doen ervaring op met selectie van studenten aan het begin van de bacheloropleiding bij Criminologie en Fiscaal recht, daarnaast werken we met selectie bij de master Jeugdrecht en de advanced masters.

Selectie is alleen zinvol wanneer het aantal aanmeldingen de door de opleiding gewenste instroom in ruime mate overstijgt. Studieverenigingen zijn belangrijke partners in de communityvorming. Het verschil in het niveau en type ambitie van studenten is – zeker bij de grote niet-selecterende opleidingen – aanzienlijk.

Daarom acht de faculteit het van belang te blijven inzetten op het Honours College Law en andere extra activiteiten waarin getalenteerde en gemotiveerde studenten de gelegenheid wordt geboden om zich extra te ontplooien. Daarnaast is het ook essentieel studenten die niet zo snel extra activiteiten zullen doen meer te activeren en uit te dagen.

Ambities

• De facultaire bachelor- en masteropleidingen zijn aantrekkelijk voor studenten van binnen en buiten en worden goed gewaardeerd.

• We trekken de juiste studenten aan die goed zicht hebben op de opleiding waaraan ze beginnen. • Studenten voelen zich snel thuis aan de faculteit, onder andere doordat ze als nieuwe studenten worden benaderd en door een gezamenlijke bijeenkomst aan het begin van het studiejaar.

• Onderwijsinnovatie en digitalisering gaan hand in hand met activerend onderwijs.

• In de bachelor Rechtsgeleerdheid wordt op meer gestructureerde wijze (en op grotere schaal) aandacht besteed aan schrijf- en onderzoeksvaardigheden.

Richting

• Alle studenten welkom heten als nieuwe studenten voorafgaand aan en in de beginfase van een opleiding. Dit is bepalend voor de community building. 

• Sterker betrekken van studieverenigingen bij de community building in de masterfase.

• Waarderen en ondersteunen van docenten die innovatie in het onderwijs aanjagen.

• Bevorderen van intensieve en interactieve onderwijsvormen die alle studenten ten goede komen, ook door digitalisering van onderwijs en toetsing, en monitoren van de effecten.

• Evalueren van de in de bachelor Rechtsgeleerdheid doorgevoerde vernieuwingen.

• Samen met studenten nagaan hoe ook grotere opleidingen het groepsgevoel kunnen creëren.

• Verkennen of matchingsactiviteiten zinvol zijn.

• In de master aandacht geven aan zijinstromers, internationale studenten en studenten die in februari instromen.

• Getalenteerde en gemotiveerde studenten de gelegenheid blijven bieden om zich verder te ontplooien, ook in de richting van een eventuele promotie.

De faculteit is onderwijsrijk. Het onderwijs is sterk verbonden met de gevarieerde praktijk van onderzoek, vaak in samenwerking met organisaties buiten de universiteit. Het promotieonderzoek van interne en externe promovendi is bloeiend.

De onderzoekscultuur wordt gaandeweg diverser met meer aandacht voor samenwerken en voor interdisciplinair en internationaal onderzoek. Er is potentie om meer nationale en Europese subsidieaanvragen te doen en daarmee de kans op meer onderzoekstijd en -geld te vergroten en de internationalisering verder te bevorderen. De samenleving stelt hoge verwachtingen aan de impact van onderzoek en verantwoordelijkheid van de onderzoekers, hetgeen bewustwording en training vergt.

Ambities

• Er is een dynamische onderzoekscultuur die zich richt op het nationale en internationale wetenschappelijk debat en op impact in de samenleving.

• Onderzoekers gedragen zich integer en verantwoordelijk en beheren hun data volgens de regels der kunst.

• Het promovendibeleid en de promovendiopleiding blijven een speerpunt van de faculteit, met aandacht voor oriëntatie op de eigen loopbaan.

• De ruimte voor onderzoek wordt vergroot door het aanvragen van nationale en Europese subsidies en deelname aan consortia.

Richting

• Nagaan waar de meeste potentie zit voor succesvolle subsidieaanvragen en samenwerking daarbij, ook met andere faculteiten en universiteiten.

• Op gedifferentieerde wijze stimuleren van het doen van subsidieaanvragen en deelname aan consortia o.a. gekoppeld aan het strategisch personeelsbeleid en internationalisering.

• Organiseren van bijeenkomsten rondom methoden van onderzoek, voor zowel promovendi als overige wetenschappelijke staf.

• Aandacht vergroten voor onderzoeksethiek en datamanagement.

Internationalisering in het onderwijs en het onderzoek is de komende jaren van cruciaal belang. In het facultaire onderwijs zijn vooral stappen gezet in de advanced masters en (enkele) reguliere masters. Op bachelor- en masterniveau zullen de Nederlandse taal en context essentieel blijven, maar is ook ruimte voor meer internationalisering. In onderzoek is gewerkt aan meer internationaal publiceren en samenwerken. De staf is nog grotendeels van Nederlandse achtergrond.

Ambities

• Naast een sterke nationale inbedding zijn onderwijs en onderzoek ook duidelijk ingebed in de internationale context.

• De wetenschappelijke staf wordt gestimuleerd tot internationale uitwisseling voor langere en kortere tijd.

• Er is aandacht voor internationalisering van studenten en van de wetenschappelijke staf.

Richting

• Stimuleren van tweezijdige staff exchange voor wetenschappers. We sluiten ons aan bij de universitaire samenwerkingsregio’s Indonesië, China en Latijns Amerika en de Cariben en bij het samenwerken met League of European Research Universities (LERU). Daarnaast zijn universiteiten in de Verenigde Staten belangrijke partners.

• Aantrekken van buitenlandse toppers of jong talent mogelijk stimuleren met financiële incentives op facultair niveau.

• Verkennen van mogelijkheden van meer internationalisering in het onderwijs op bachelorniveau. Bijvoorbeeld door het aanbieden van extra cursussen Legal English voor studenten mogelijkheid te bieden om opdrachten en scripties in Nederlandse vakken in het Engels te schrijven, meer Engelstalige voorbeelden, opdrachten en vakken en inzet van digitaal onderwijs.

• Nadenken over mogelijk gecombineerde Engelstalige masteropleidingen met andere faculteiten en/of buitenlandse partneruniversiteiten, niet per se met civiel effect, en of een nieuwe Engelstalige bacheloropleiding op termijn, bijvoorbeeld in Den Haag.

• Internationale samenwerkingsverbanden ondersteunen ten behoeve van het onderzoek en subsidieaanvragen.

De LL.M. advanced masters zijn vooral buiten Nederland een visitekaartje van de faculteit en ze hebben de internationalisering een stevige impuls gegeven. Door de deelname van studenten uit de hele wereld dragen ze ook bij aan een brede verspreiding van juridische kennis. Veel van de programma’s zijn succesvol en er is potentie voor groei, al rijzen er soms ook vragen of die groei dient te worden begrensd en welke markten meer of minder kansen bieden. Tot op heden zijn de opleidingen gekoppeld aan een afdeling. Met het oog op de kwaliteitszorg en de afbakening van overige taken van medewerkers behoeft de verbinding met de rest van de faculteit versterking.

Ambities

• Een ruim en beheersbaar aanbod van kwalitatief hoogstaande, onderscheidende en gewaardeerde advanced masteropleidingen in Leiden en Den Haag.

• De opleidingen zijn duurzaam ingebed in de organisatie, verbonden met het onderzoek en gaan uitstekend samen met het reguliere onderwijs.

Richting

• Consolideren en stabiliseren van het huidige advanced masteraanbod, waarbij ruimte is voor nieuwe programma’s en online learning.

• Nieuwe advanced masteropleidingen alleen starten indien overeenkomstig met het strategisch beleid van de faculteit (e.g. profilering in Den Haag of aansluiting bij internationaliseringstendens van een afdeling) en bij positieve vooruitzichten ten aanzien van de vraag.

• Nieuwe advanced masteropleidingen evalueren na drie jaar, bestaande opleidingen elke vijf jaar. Alleen doorgaan als zij zich binnen vijf jaar in de markt hebben bewezen of als er andere zwaarwegende redenen zijn voor continuering.

Als juridische faculteit is de faculteit per definitie sterk verankerd in de samenleving. Zonder goed opgeleide juristen is een goed functionerende samenleving niet denkbaar. Juristen, criminologen en economen doen onderzoek met een grote maatschappelijke relevantie en veel wetenschappers zijn ook in de praktijk actief. Nevenfuncties zijn zichtbaar voor de buitenwereld via de website.

Met het onderwijs – van regulier tot postacademisch – vervult de faculteit een belangrijke maatschappelijke taak. Daarnaast bestaat de ambitie om ook internationaal bij te dragen aan maatschappelijke belangen en universele waarden. Bij het maatschappelijk belang hoort ook de verantwoordelijkheid om duurzaamheid te bevorderen. Alumni, zowel nationaal als internationaal, voelen zich veelal verbonden met de faculteit. Daar kunnen we meer mee doen.

Ambities

• De manier waarop de faculteit bijdraagt aan de maatschappij op het gebied van onderwijs en onderzoek is zichtbaar en wordt gewaardeerd.

• Belangrijke stakeholders zijn juridische actoren en beleidsmakers, maar ook het brede publiek en onze alumni. De lokale inbedding in zowel Leiden als Den Haag is daarbij van belang. • We zijn transparant in onze activiteiten en streven naar toegankelijke onderzoeksresultaten.

• De faculteit is een ontmoetingsplek voor mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten en het gesprek over veranderingen in de wereld en de rol van het recht daarbij leeft in onze faculteit.

• We voeden de praktijk met ons onderzoek en onderwijs.

Richting

• De faculteit deelt haar kennis, onder meer door een breed publicatieprofiel. Niet alleen wetenschappelijke artikelen maar ook vakpublicaties, blogs en andere producten voor een breder publiek worden gewaardeerd.

• Daarnaast wordt kennis gedeeld via onderwijs en advisering aan professionals, lokaal en internationaal, ook in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld via online learning en speciale programma’s voor buitenpromovendi.

• Bevorderen van open access en transparantie.

• Versterken van het alumnibeleid en betrekken van alumni bij ons werk, met name ook ten behoeve van het vergroten van arbeidsmarktkansen voor huidige studenten en het samen nadenken over subsidies en fondsen.

• Bij besluiten over zaken als werk- en studieomgeving, afvalmanagement en integer werken speelt duurzaamheid een rol.

Het bieden van een inclusieve organisatie vraagt aandacht. De universiteit stimuleert inclusiviteit en diversiteit en doet het op het punt van vrouwen in hogere functies in Nederland verhoudingsgewijs goed. De faculteit heeft oog voor de positie van vrouwen en mannen, maar ook voor medewerkers en studenten met een migrantenachtergrond en een niet-academisch milieu als achtergrond of anderszins specifieke verwachtingen en behoeften.

De faculteit wil dit beleid zoveel mogelijk verankeren in regulier beleid dat aan iedereen ten goede komt. De werkdruk die medewerkers ervaren en de behoefte aan zicht op loopbaanperspectieven vragen om goed werkgeverschap. Na de totstandkoming van de facultaire loopbaannotitie uit 2016 is er behoefte aan actievere, professionele personeelsplanning waarbij strategische keuzes van de organisatie worden vertaald in personeelsplanning en waarbij talent op alle terreinen (onderzoek, onderwijs, organisatie, omgeving) tijdig wordt herkend en gestimuleerd. Aansluiting bij de R&O cyclus is van belang.

Ambities

• Studenten en medewerkers vormen inclusieve en diverse populaties en dat is zichtbaar voor de buitenwereld.

• De thema’s inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid hebben aandacht en zijn geïntegreerd in de reguliere beleidsprocessen. • Er is een strategische personeelsplanning, gericht op herkennen, aantrekken, behouden en steunen van talent.

• Loopbanen van OBP en WP krijgen aandacht. 

• De R&O cyclus is effectief. In de regelmatig gevoerde gesprekken wordt waardering geuit voor alle taken die men verricht (onderzoek, onderwijs, organisatie en omgeving) en wordt ook kritisch gekeken naar het functioneren van medewerkers. Ook wordt aandacht besteed aan loopbanen, carrièreplanning en het maken van keuzes in het werk.

• Personeelsplanning en R&O gesprekken sluiten op elkaar aan. Ook wordt goede aansluiting met het onderzoeksbeoordelingssysteem (Research Assessment Framework) nagestreefd, waarbij voornamelijk directe contacten en afstemming tussen afdelingsvoorzitters en programmacoördinatoren van groot belang zijn.

• Werkprocessen worden effectief en efficiënt ondersteund.

Richting

• Invoeren van jaarlijkse vlootschouwgesprekken met leidinggevenden, gekoppeld aan de Planning & Control cyclus, aan de hand van overzichtelijke managementinformatie en bij voorkeur voorafgaand aan de facultaire begroting.

• Versterken van draagvlak bij leidinggevenden voor effectieve R&O gesprekken, gesprekken over loopbanen en keuzes in het werk en scholing, bijvoorbeeld door uitwisselen van ‘best practices’.

• Voortgaande professionalisering van medewerkers bevorderen door een rijk aanbod aan ontwikkelmogelijkheden, met aandacht voor inclusiviteit en het tegengaan van bias. • Aandacht voor beeldvorming in de buitenwereld.

• Onderzoeken welke barrières voor of verschillen tussen bepaalde groepen studenten en medewerkers binnen de faculteit bestaan en hoe die kunnen worden aangepakt.

De faculteit is al geruime tijd actief in Den Haag met de activiteiten van het Grotius Centre for International Legal Studies, de afdeling Economie en verschillende andere afdelingen. Er liggen kansen voor uitbreiding van activiteiten en intensievere samenwerking met andere faculteiten. Ook kan de zichtbaarheid van de activiteiten in Den Haag beter.

Ambities

• De faculteit blijft actief in Leiden en Den Haag met de huidige activiteiten.

• Er is open oog voor de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten in Den Haag met de nadruk op multidisciplinaire activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met andere faculteiten. 

• De activiteiten komen zowel Leiden als Den Haag ten goede en zijn goed gecoördineerd.

• De samenwerking met Haagse organisaties wordt verder uitgebouwd.

Richting

• Actief communiceren over de activiteiten van Leiden Law School in beide steden.

• Verkennen van mogelijkheden van nieuwe activiteiten in Den Haag en verdere uitbouw van partnerschappen met organisaties.

• Bij plannen voor nieuwe activiteiten nagaan wat deze Leiden en Den Haag te bieden hebben.

• Aandacht schenken aan een goede ‘governance’ tussen delen van afdelingen in Den Haag en Leiden en goede aansluiting bij activiteiten van de overige faculteiten die actief zijn in Den Haag.

• Nagaan of er mogelijkheden zijn tot dubbelbenoemingen van hoogleraren om de samenhang te bevorderen.

De gezamenlijke huisvesting in het Kamerlingh Onnes Gebouw heeft de faculteit veel goeds gebracht en het gebouw functioneert – ook na ingebruikname van de Sterrewacht, Rapenburg 38 en de uitbreiding in Den Haag – nog steeds als belangrijke kern. Als gevolg van een sterke groei van medewerkers door de jaren heen is er behoefte aan meer werkplekken.

Ook vergen continue ontwikkelingen op werkgebied een meer toekomstgericht en dynamisch gebruik van het gebouw. Het College van Bestuur heeft eind 2016 middelen toegezegd voor herinrichting van de B-vleugel van het Kamerlingh Onnes Gebouw en in de komende jaren een extra dakopbouw op de C-vleugel. Daarnaast is een deel van de faculteit gevestigd in het Wijnhaven-gebouw in Den Haag en zal de mobiliteit tussen beide locaties naar verwachting toenemen.

Ambities

• Het Kamerlingh Onnes Gebouw is de kern van de faculteit.

• De aansluiting met de staf, die geheel of gedeeltelijk in de Wijnhaven werkt, wordt goed georganiseerd.

• Het huisvestingconcept is dynamisch, duurzaam en toekomstbestendig en er zijn voldoende werkplekken, ook om eventuele groei op te vangen.

• Voor medewerkers met een substantiële aanstelling zijn er vaste werkplekken, daarnaast zijn er activiteitengerichte plekken.

• Er is een goede communicatie met de directe omgeving van het Kamerlingh Onnes Gebouw.

Richting

• Bevorderen van de aansluiting tussen de staf in beide steden door goede communicatie en afspraken.

• Uitbreiden van het aantal werkplekken in het Kamerlingh Onnes Gebouw, meer activiteitengerichte plekken inrichten en aansluitend realiseren van een dakopbouw.

• Veranderingen in het ruimtegebruik realiseren in nauw overleg met de betrokkenen, met een belangrijke rol voor de Wetenschappelijk Directeuren.

• Instellen van een stuurgroep en aanstellen van een projectleider die het proces t.a.v. het Kamerlingh Onnes Gebouw zal begeleiden en gelijktijdig het proces voor de dakopbouw starten.

• Regelmatige communicatie met de omwonenden en verkennen van de mogelijkheden voor een jaarlijkse activiteit voor de buurt.

• Voor de toekomst de ogen open houden voor andere mogelijkheden, bijvoorbeeld voor campusvorming en inrichting van studieruimtes die actief leren stimuleren.

Slot

Naar het zich laat aanzien verdienen de geïdentificeerde thema’s de komende jaren de aandacht naast en in samenhang met alle doorgaande ontwikkelingen. Dit plan is richtinggevend bij meer concrete keuzes en afwegingen. In de eerste helft van 2019 zal de tussenstand worden opgemaakt, waarna de ambities waar nodig kunnen worden aangevuld of bijgesteld. Op die manier kan de faculteit de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Verantwoording

Dit plan is tot stand gekomen op basis van de heidagen van het bestuur in augustus 2016 en een groot aantal verkennende gesprekken binnen en buiten de faculteit. In tweewekelijkse strategische bestuursvergaderingen is een groot aantal thema’s vervolgens uitgediept en samengevoegd in acht hoofdthema’s. Het conceptplan is besproken in de verschillende gremia en daarna definitief gemaakt. Het plan biedt kaders voor onderwijs, onderzoek, bestuur en beheer en zal de komende jaren richting geven aan de afwegingen waarvoor de faculteit zich gesteld ziet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.