Universiteit Leiden

nl en

Nominatiekalender Geesteswetenschappen

Op deze pagina vind je een overzicht van prijzen en erkenningen waar voor je jezelf of een ander kan nomineren/voordragen. 

Dit overzicht is zorgvuldig opgesteld door medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen. Controleer altijd de vereisten en data op de website van de verstrekker voor de meest actuele informatie.

Kalender

Voor de volgende prijzen en erkenningen vindt de nominatieronde binnenkort plaats:

Naam Type Deadline
Facultaire Impactprijs 2021 Onderwijs, onderzoek 17 december 2021

Onderzoek

Wie
Internationaal erkende mid-career onderzoekers (min. 15 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€300.000
Wanneer
Voorjaar
Nominatie via
Decaan

De tweejaarlijkse Award dient als blijk van erkenning van geleverde wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers en stelt deze wetenschappers in staat ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Meer informatie over de Ammodo Science Award for fundamental research.

Criteria

Kandidaat

 • Internationaal erkene mid-career onderzoekers;
 • Langer dan 15 jaar geleden gepromoveerd;
 • Onderzoekers worden in staat geacht om een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;
 • Een aanstelling bij de Universiteit.

Onderzoek

 • De bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied/wetenschapsdomein;
 • De unieke bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties c. lidmaatschappen van de kandidaat van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties;
 • (Internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Algemene nominatie.
Wie
Onderzoekers
Prijs
€1.200.000
Deadline
Oktober
Nominatie via
College van Bestuur

De Ammodo Science Award for groundbreaking research is bedoeld ter stimulering van internationaal erkend, hoogstaand en in potentie baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd.De Award wordt tweejaarlijks uitgereikt in twee van de vier wetenschapsdomeinen; Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences.

Meer informatie over de Ammodo Science Award for groundbreaking research.

Criteria

Onderzoek

 • Het onderzoek heeft reeds geleid tot toonaangevende resultaten die bijvoorbeeld blijken uit, maar niet beperkt zijn tot, publicaties, bijdragen aan wetenschappelijke congressen of andere in het desbetreffende vakgebied erkende kwaliteitsindicatoren;
 • Het onderzoek bevindt zich binnen het vakgebied wereldwijd in de voorhoede. Het onderzoek onderscheidt zich van dat van andere vergelijkbare onderzoeken op het gebied van kwaliteit, originaliteit, resultaten en /of publicaties en toekomstverwachtingen (bestendiging van het onderzoek);
 • Het onderzoek is origineel en baanbrekend en heeft nieuwe (in potentie baanbrekende) onderzoeksvragen gegenereerd. Er is geen of onvoldoende financiering beschikbaar voor de nieuwe gegenereerde onderzoeksvragen ten tijde van het indienen van de nominatie;
 • Het onderzoek kan internationaal worden uitgevoerd zolang er een Kennisinstelling bij betrokken is;
 • Het onderzoek kan multi-disciplinair of inter-disciplinair zijn en wordt (onder meer) uitgevoerd door één of meerdere Kennisinstellingen;
 • Het onderzoek kan Domein overschrijdend zijn, maar wordt door de nominator voorgedragen voor één door hem/haar gekozen Domein.
Wie
Jonge onderzoekers (max. 10 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
Lidmaatschap De Jonge Akademie
Wanneer
Juni
Nominatie via
College van Bestuur

De Jonge Akademie telt vijftig leden, die op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten.

Meer informatie over de Jonge Akademie.

Criteria

Kandidaat

Excellente wetenschappers die:

 • Werkzaam aan een Nederlandse universiteit en/of onderzoeksinstituut;
 • Die gepromoveerd zijn na 1 april 2012;
 • Met een brede belangstelling voor wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij, interdisciplinaire samenwerking en internationalisering;
 • Die actief willen zijn in De Jonge Akademie en hiervoor interessante ideeën hebben.

Onderzoek

Een beschrijving waaruit blijkt dat juist deze kandidaat zich onderscheidt ten opzichte van andere onderzoekers in relatie tot kenmerken van leden van De Jonge Akademie, waarbij in ieder geval opvallende wetenschappelijke prestaties in onderzoek en onderwijs, opvallende prestaties in het bevorderen van de publieke kennis van wetenschap, samenwerken met andere (sub-) disciplines en brede belangstelling voor wetenschapscommunicatie en wetenschapsbeleid naar voren dient te worden gebracht.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Algemene nominatie.
Wie
Jonge onderzoekers (max. 5 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€12.500
Wanneer
Najaar
Nominatie
Hoogleraren en individuele onderzoekers

De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op één van de volgende gebieden: Taalwetenschappen, Literatuurwetenschappen, Historische wetenschappen, Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid. De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen Commissie.

Meer informatie over de Keetje Hodshon Prijs.

Criteria

Kandidaat

 • Voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd;
 • Ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen;
 • Bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. 

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatie/ aanbevelingsbrief ondertekend door twee hoogleraren;
 • Curriculum vitae;
 • Lijst van publicaties;
 • Drie exemplaren van het proefschrift.
Wie
Onbezoldigde onderzoekers
Prijs
€7500 en een zilveren medaille
Wanneer
2022
Nominatie via
Hoogleraren en individuele onderzoekers

De De la Courtprijs is in 1987 door de KNAW ingesteld als erkenning voor onbezoldigd onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt.

Meer informatie over De la Courtprijs.

Criteria

Kandidaat

 • Onbezoldigd, en buiten de geëigende academische gremia, individueel en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen;
 • In de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking van de De La Courtprijs aantoonbaar (een) uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie(s) hebben geleverd, hetzij gedurende langere tijd een wetenschappelijk levenswerk/oeuvre hebben opgebouwd;
 • Woonachtig zijn in Nederland.

Onderzoek

 • De kwaliteit van de wetenschappelijke prestatie(s) dan wel wetenschappelijk levenswerk/oeuvre, zal worden beoordeeld aan de hand van de criteria ‘origineel, vernieuwend, substantiële bijdrage aan een vakgebied’;
 • De impact van de wetenschappelijke prestatie(s), zal worden beoordeeld aan de hand van de criteria ‘waarde voor de wetenschap, (wetenschappelijke) publiciteit en maatschappelijke toepassing’.
Wie
Jonge wetenschappers (max. 8 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
Vijf jaar lidmaatschap de Jonge Akademie Leiden
Wanneer
Onbekend
Nominatie via
Decaan

De doelstelling van de Young Academy Leiden is:

 • Jonge onderzoekers helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en carriere;
 • Het stimuleren van samenwerking tussen verschillende disciplines in Leiden en Den Haag;
 • Een adviserence rol spelen in onderzoeks- en onderwijsbeleid;
 • Het stimuleren van interactie tussen onderzoekers en de samenleving;
 • Het ontwikkelen van interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten;
 • Het stimuleren van samenwerking met andere nationale en internationale Jonge Akademies.

Meer over de Young Academy Leiden.

Criteria

Kandidaat

 • Wetenschappers die maximaal acht jaar geleden gepromoveerd zijn.

Onderzoek en onderwijs

 • Excellentie in onderzoek en onderwijs.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Aanbevelingsbrief van Faculteitsbestuur;
 • Motivatiebrief van de kandidaat.

Belangrijk: "Members should be able to put effort into developing and sustaining the YAL, be present at member days and develop activities themselves. A rule of thumb is four hours per week. Members should be facilitated by their faculty, institute and/or department through fewer management or education tasks."  

Wie
Mid-career onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft (max. 15 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€25.000
Wanneer
Juni
Nominatie via
Decaan

De Dr. Hendrik Muller Prijs is een tweejaarlijkse prijs voor een in Nederland werkzame mid-career onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de geestes- en/of sociale wetenschappen.

Meer informatie over de Dr. Hendrik Muller Prijs.

Criteria

Kandidaat

 • Eén in Nederland werkzame mid-career onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft;
 • Zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen;
 • De onderzoeker is in het jaar van nominatie niet langer dan 15 jaar geleden gepromoveerd en heeft een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.

Onderzoek

 • Wetenschappelijke kwaliteit;
 • Bijdrage aan de geesteswetenschappen in Nederland Maatschappelijke relevantie en/of concrete benutting van het onderzoek.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Lijst van vijf belangrijkste publicaties;
 • Nominatieformulier.
Wie
Jonge onderzoekers (max. 7 jaar gepromoveerd, niet ouder dan 40 jaar)
Prijs
€20.000 / €2.500
Wanneer
November
Nominatie via
Decaan

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers, van de universiteiten van Leiden en Groningen, die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

Meer informatie over de Gratama Wetenschapsprijs.

Criteria

Kandidaat

 • De prijs wordt toegekend voor onderzoek dat zij in een periode tot uiterlijk vijf jaar na hun promotie hebben gedaan. Dit onderzoek hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de universiteiten van Leiden of Groningen te zijn gedaan, maar op het moment dat de onderzoekers worden voorgedragen, dienen zij aan een van deze universiteiten verbonden te zijn;
 • De voordracht dient binnen zeven jaar na hun promotie te worden ingediend;
 • De kandidaten mogen op het moment van de voordracht niet ouder zijn dan 40 jaar.

Onderzoek

De beoordeling van de genomineerde kandidaten wordt gebaseerd op de waardering van hun onderzoekprestaties, die niet alleen kwalitatief hoogstaand dienen te zijn, maar tevens moeten beantwoorden aan drie voor deze prijs centraal gestelde kenmerken: vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae (in het Nederlands);
 • Motivatie vanuithet instituut (in het Nederlands).

Belangrijk: De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, in de oneven jaren aan een onderzoeker uit Leiden en in de even jaren aan een onderzoeker uit Groningen. Er kunnen drie mensen worden genomineerd, waarvan één persoon €20.000 wint en de andere twee ieder €2.500.

Wie
Jonge onderzoekers (3 tot 8 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€10.000
Wanneer
Onbekend
Nominatie via
Decaan

De Heineken Young Scientists Awards zijn bedoeld als extra stimulans voor het talent van de volgende generatie onderzoekers. De Awards worden uitgereikt aan jonge, veelbelovende wetenschappers die door excellent onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jonge wetenschappers.

Meer informatie over de Heineken Young Scientists Awards.

Criteria

Kandidaat

 • Jonge onderzoekers die excellente wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers;
 • Kandidaten hebben promotieonderzoek aan een Nederlandse onderzoeksinstelling verricht;
 • Kandidaten zijn tussen de drie en acht jaar vóór de uitreiking van de prijzen gepromoveerd.

Onderzoek

Hoe dient het werk van de kandidaat als voorbeeld voor andere jonge onderzoekers?

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Motivatie door instituut.

Belangrijk: Er worden vier Awards toegekend, één per domein: Humanities, Social Sciences, Medical/ Biomedical Sciences, Natural Sciences.

Wie
Internationaal toonaangevende onderzoekers
Prijs
$200.000 en een trofee met een afbeelding van Clio, de muze van de geschiedenis, ontworpen door Simons Juweliers (Den Haag)
Wanneer
September
Nominatie via
Iedereen

De tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap, ingesteld in 1990,  ondersteunt excellent onderzoek op het vlak van de historische wetenschap. 

Meer over de Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap.

Criteria

Kandidaat

 • Een actieve, internationaal toonaangevende onderzoeker in de historische wetenschap wiens wetenschappelijke werk nog een aanzienlijke belofte inhoudt;
 • De bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties; 
 • Lidmaatschappen van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties; 
 • (Internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies; 
 • Overige kwaliteiten, zoals de wijze waarop de kandidaat jonge onderzoekers inspireert, haar/zijn bijdrage aan kennisvalorisatie en wetenschapscommunicatie.

Onderzoek

 • Internationale reputatie;
 • Toekomstige relevantie;
 • Wetenschappelijke integriteit.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Motivatie door instituut.

Procedure

Voor de Dr. H.P. Heinekenprijs voor Historische wetenschap kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

 • Individuele hoogleraren van universiteiten in Nederland en daarbuiten;
 • Leden van de KNAW;
 • Colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland;
 • Directeuren van onderzoeksinstituten in Nederland;
 • Academies en andere instellingen van wetenschappen in Nederland en daarbuiten;
 • Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.
Wie
Kunstenaars
Prijs
€ 0.000 en een publicatie en/of tentoonstelling ter waarde van €50.000
Wanneer
September
Nominatie via
Leden van de KNAW en directeuren van kunstinstellingen

De Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert de beeldende kunst in Nederland. De prijs is ingesteld als erkenning en aanmoediging voor talentvolle kunstenaars in Nederland die al enige erkenning genieten en voor wie de prijs een steun is in hun ontwikkeling en internationale bekendheid als kunstenaar.

Meer informatie over de Heinekenprijs voor kunst.

Criteria

Kandidaat

 • In één of meer van deze disciplines werken: schilder- en tekenkunst, fotografie, beeldhouwkunst, grafiek, mediakunst en videokunst;
 • Al enige bekendheid of erkenning genieten en voor wie de prijs een steun is in hun; ontwikkeling en bekendheid als kunstenaar
 • Structureel in Nederland werken.

Werk

 • Het werk van de kunstenaar is origineel en vernieuwend;
 • De kunstenaar geniet al enige bekendheid of erkenning;
 • Het werk van de kunstenaar is aansprekend voor een in kunst geïnteresseerd breed publiek;
 • De prijs is een belangrijke steun voor de ontwikkeling en bekendheid van de kunstenaar.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatieformulier;
 • Curriculum vitae;
 • Webpages waarop de kunstwerken van de kandidaat zijn afgebeeld.

Procedure

Leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie, directeuren van musea, (post) hbo-kunstopleidingen, presentatie-instellingen voor beeldende kunst, de directeuren van de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers en de Jan van Eyck Academie, en het bestuur van de Nederlandse Galerie Associatie kunnen een nominatie voor een beeldend kunstenaar indienen.

Wie
Onderzoeker
Prijs
€585.000 (6.000.000 Noorse Kronen)
Wanneer
Juni
Nominatie via
Iedereen

Deze internationale prijs wordt jaarlijks door de Noorse regering uitgereikt ter erkenning van een individuele onderzoeker die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid of Theologie.

Meer informatie over Holberg prijs.

Criteria

Kandidaat

 • Verbonden aan een universiteit, onderzoeksinstituut of andere akademies.

Onderzoek

 • Een uitzonderlijke bijdrage op het gebied van Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid of Theologie.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Nominatiebrief;
 • Curriculum vitae;
 • Lijst met publicaties;
 • Drie referenten.
Wie
Onderzoekers en onderzoekgsroepen
Prijs
€25.000
Wanneer
Mei
Nominatie via
College van Bestuur

Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij rijkt deze prijs uit die is bestemd voor een onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat overtuigend zicht biedt op een maatschappelijke toepassing.

Meer informatie over de Huibergtsenprijs.

Criteria

Onderzoek

 • Van hoge kwaliteit;
 • Vernieuwend;
 • Maatschappelijk relevant;
 • Waarover in de periode tussen 15 april van het voorgaande – en 15 april van het lopende jaar ten minste één wetenschappelijke publicatie (artikel of monografie) volgens de hoogste wetenschappelijke standaarden is verschenen.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Informatie over het onderzoeksproject.
Wie
Onderzoekers
Prijs
Lidmaatschap KNAW voor het leven
Wanneer
Juli
Nominatie via
Decaan

De KNAW is van oudsher een genootschap van excellente Nederlandse wetenschappers. Leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven. Jaarlijks kiest de KNAW maximaal 16 nieuwe leden, maar in 2017 worden daarnaast 16 vrouwelijke leden geselecteerd. Dit op grond van voordrachten van binnen en buiten de KNAW. Het oordeel van externe referenten weegt voortaan mee in de selectie.

Meer informatie over de KNAW.

Criteria

Kandidaat

Excellente, gevestigde wetenschappers:

 • Bereid en geschikt om actief in te zetten voor het genootschap;
 • De mate van verwachte betrokkenheid bij de forum- en adviesfunctie van de KNAW
 • Gelijkmatige spreiding van kandidaten over de verschillende wetenschapsgebieden binnen het domein;
 • Regionale spreiding verbondenheid binnen het domein;
 • Diversiteit gender en culturele achtergrond;
 • De argumentatie om kandidaten voor te dragen die op 1 januari van het jaar van benoeming zestig jaar of ouder zijn. 

Werk

 • Bewezen prestaties in onderzoek, onderwijs en impact;
 • Verdiensten wetenschappelijk onderzoek en prestaties onderwijs en impact / valorisatie.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Naam en leeftijd;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatie geschiktheid op basis van criteria en aard lidmaatschap.
Wie
Jonge onderzoekers (min. 3 jaar en max. 7 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€15.000 en een kunstwerk
Wanneer
Juli
Nominatie via
Onbekend

De KNAW Early Career Award wordt uitgereikt aan jonge getalenteerde onderzoekers die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeen (verder) te ontwikkelen.

Meer informatie over KNAW Early Career Award.

Criteria

Kandidaat

Jonge getalenteerde onderzoekers die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. V

 • In staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen;
 • In het jaar van nominatie minimaal drie en maximaal zeven jaar geleden zijn gepromoveerd;
 • Zijn aangesteld bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.  

Onderzoek

 • De kandidaat heeft na promotie eigen onderzoek van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit uitgevoerd;
 • De kandidaat wordt in staat geacht om vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen;
 • Overige kwaliteiten en erkenningen voor zover relevant voor wetenschappelijk werk.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Drie belangrijkste publicaties;
 • Motivering.
Wie
Postdocs en universitair docenten (max. 5 jaar geleden gepromoveerd)
Prijs
€10.000 en een oorkonde
Wanneer
Onbekend
Nominatie via
Hoogleraren

De Nationale Postdocprijs is bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact.

Meer informatie over de Nationale Postdocprijs.

Criteria

Kandidaat

 • Postdoc onderzoekers verbonden aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut, die niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd;
 • Universitair docenten mogen in sommige gevallen ook meedingen. 

Onderzoek

 • De kandidaat heeft na zijn of haar promotie eigen onderzoek dat van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit is uitgevoerd en hierover wetenschappelijk gepubliceerd;
 • Het gepubliceerde onderzoek heeft (potentieel) grote maatschappelijke impact: het biedt meer inzicht in en/of levert een bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk of probleem;
 • De kandidaat draagt de wetenschappelijke inzichten voortkomend uit zijn of haar onderzoek uit in de maatschappij (bijvoorbeeld bij de overheid, de politiek dan wel in de media of voor het brede publiek).

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Drie belangrijkste publicaties;
 • Motivering.
Wie
Jonge onderzoekers
Prijs
€2.500
Wanneer
April/mei
Nominatie via
College van Bestuur

New Scientist reikt jaarlijks een prijs uit aan het wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen (plus Brussel).

Meer over New Scientist Wetenschapstalent.

Criteria

Kandidaat

 • Kandidaten zijn geboren op of na 1 januari 1984;
 • Kandidaten hebben hun PhD behaald op of na 1 januari 2014;
 • Kandidaten spreken Nederlands.

Onderzoek

 • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek
 • Originaliteit van het werk (in brede zin, ook bijv. vraagstelling of methode)
 • Inzet tot communicatie over het onderzoek naar een breed publiek
Wie
Onderzoekers
Wanneer
Onbekend
Prijs
€10.000, DLF fellowship van 5-10 maanden, €3.800 om onderwijs af te kopen, een Lorentz workshop
Nominatie via
Decaan

Het NIAS Lorentz programma stimuleert vernieuwend interdisciplinair onderzoek dat perspectieven van de geesteswetenschappen en/of de sociale wetenschappen en de technische of natuurwetenschappen samenbrengt.

Meer over het NIAS Lorentz programma.

Criteria

Kandidaat

 • Excellente onderzoeker;
 • In staat om onderzoekers bijeen te brengen van de nodige disciplines.

Onderzoek

 • Wetenschappelijke kwaliteit;
 • Voorgestelde DLF project.

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Nominatiebrief;
 • Beschrijving van het DLF-project;
 • Opzet van het NIAS-Lorentz workshop.
Wie
Onderzoekers
Prijs
€2.500.000
Wanneer
Oktober/november
Nominatie via
College van Bestuur

NWO heeft de prijs in het leven geroepen om excellente wetenschappers zichtbaar te maken en om toponderzoek in Nederland te stimuleren. 

Meer informatie over de Spinozapremie.

Criteria

 • Internationaal erkende wetenschappelijke kwaliteit en impact;
 • Leiderschap en aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers;
 • Kennisbenutting.

 

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Nominatiebrief.
Wie
Onderzoeker of onderzoeksteam
Prijs
€2.500.000
Wanneer
Oktober/november
Nominatie via
College van Bestuur

De NWO Stevinpremie is een persoonsgerichte onderzoeksfinanciering en heeft tot doel om kennisbenutting te stimuleren en te waarderen.

Meer informatie over Stevinpremie.

Criteria

Kandidaat

 • Onderzoeker dan wel een team van twee à drie personen die/dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving.

Onderzoek

 • Internationale erkende wetenschappelijke kwaliteit;
 • Aantrekkingskracht op beginnende onderzoekers;
 • Internationaal erkende prestatie in het realiseren van toepassing van wetenschappelijke onderzoeksresultaten;
 • Wanneer een team van twee a drie kandidaten voorgedragen wordt, dient de meerwaarde van het team (met name op het gebied van het derde beoordelingscriterium: de kennisbenutting en impact), aantoonbaar meer te zijn dan de optelsom van de individuele bijdragen van de leden van het team (synergie).

Nominatie

Benodigde informatie

 • Curriculum vitae;
 • Nominatiebrief.

Studenten

Wie
Masterstudenten die een scriptie schreven over Afrika
Prijs
€500 en een publicatie in de African Studies Collection
Wanneer
Zomer
Nominatie via
Student of begeleider

De prijs is bedoeld om het onderzoek en het schrijven van studenten over Afrikaanse onderwerpen aan te moedigen en de studie van Afrikaanse culturen en samenlevingen te bevorderen.

Meer informatie over de Africa Thesis Award.

Criteria

Kandidaat

 • Masterstudenten die in het voorgaande academische jaar hun scriptie hebben afgerond aan een universiteit op het Afrikaanse continent of Nederland;
 • Studenten in Nederland moeten een 8 of hoger hebben behaald;
 • Studenten van niet-Nederlandse universiteiten met een cijfer A (of gelijkwaardig) kunnen zich aanmelden als de brief van de begeleider de excellentie van de scriptie bevestigt en de cijferscore ondersteunt.

Scriptie

 • Het werk zou gebaseerd moeten zijn op onafhankelijk empirisch onderzoek met een geografische focus op een Afrikaans land, regio of zijn migrantengemeenschappen elders in de wereld;
 • De scriptie is op het gebied van de sociale of geestenwetenschappen (aardrijkskunde, politieke wetenschappen, antropologie, onwikkelingsstudies, economie, geschiedenis, religie, literatuur);
 • De scriptie is in het Engels, Frans of Nederlands geschreven. Indien de scriptie in het Nederlands is opgesteld, dient een Engelse samenvatting van vijf pagina's te worden bijgevoegd.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.