Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad

De Universiteitsraad is een democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan waarin studenten en medewerkers van de universiteit samen zijn vertegenwoordigd. De Raad volgt het College van Bestuur kritisch, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen.

Samenstelling

De Raad bestaat uit acht personeelsleden en acht studentleden, afkomstig van alle faculteiten en ondersteunende diensten. Studenten kiezen jaarlijks een nieuwe vertegenwoordiging. Medewerkers doen dit iedere twee jaar. 

Studenten- en personeelspartijen

Studenten en medewerkers kunnen zich via verschillende partijen verkiesbaar stellen voor zitting in de Universiteitsraad. De Universiteit Leiden kent twee personeelspartijen: FNV Overheid en PhDoc. Daarnaast zijn er vier studentenpartijen: Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL), The Democratic Students Party (DSP), Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) en Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden).

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald. De UR heeft de volgende rechten:

 • instemmingsrecht op besluiten van het College over onder andere:
  • het instellingsplan
  • de vormgeving van het systeem van de kwaliteitszorg
  • de begroting op hoofdlijnen
  • de modellen voor de Onderwijs- en Examenregelingen (OER'en)
 • het recht advies te geven aan het College van Bestuur (adviesrecht) over onder andere:
  • aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen
  • beleid ten aanzien van de oprichting van holdings en besloten vennootschappen
 • het recht om zelf voorstellen te doen aan het College (initiatiefrecht).

Het is typerend voor de Leidse universitaire medezeggenschap dat voor ieder onderwerp, ongeacht de al dan niet formeel toegewezen bevoegdheden, het oordeel van de Universiteitsraad door het College van Bestuur als zwaarwegend wordt gezien. Er wordt in alle gevallen naar gestreefd om tot consensus te komen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie