Universiteit Leiden

nl en

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht houdt zich bezig met het onderwijs en onderzoek op het gebied van onder meer het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, het insolventierecht en international business law.

Een sterke focus op de Europese en internationale invalshoek sluit aan bij de huidige dynamiek van het ondernemingsrecht. Het rechtsgebied is onderhevig aan een continue stroom van ontwikkelingen als gevolg van de geglobaliseerde samenleving. Zo biedt de Europese interne markt en het Europese (ondernemings)recht Nederlandse ondernemers verschillende voordelen en tegelijkertijd ondervinden zij ook de effecten van opengestelde Nederlandse grenzen. De bedrijvigheid beperkt zich niet tot de Europese arena en spreidt zich uit over de gehele wereld. Mogelijkheden om grensoverschrijdend te ondernemen zijn talrijk en hebben gevolgen voor het juridische kader. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van vennootschappen in een ander land of het verplaatsen daarvan over de grens, het gebruik van supranationale rechtsvormen, het verkopen van producten in een ander land of het faillissement van groepsvennootschappen die niet allen in Nederland gevestigd zijn. Verschillen in culturen en daarmee ook rechtshistorie bepalen voor een belangrijk deel hoe wordt omgegaan met ondernemingsactiviteiten en welk soort regels van toepassing zijn. Door de toenemende internationalisering treedt een wisselwerking op tussen verschillende ondernemingsrechtelijke systemen waardoor wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt.

In aanvulling op de basis van het ondernemingsrecht in brede zin, hebben wij bij ons onderwijs en onderzoek speciale aandacht voor toekomstbestendig en faciliterend ondernemingsrecht in internationaal perspectief. Het ondernemingsrecht staat midden in de samenleving en dient aan te sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vereist een continue analyse van wat er om ons heen gebeurt en aanpassing van ondernemingsrechtelijke regels indien nodig. Onze aandacht gaat uit naar passende rechtsvormen voor ondernemingen en samenwerkende personen, de belangen die samenkomen in de vennootschap en adequate regels voor  bedrijven in moeilijkheden. Wij hebben daarbij een open blik en een belangrijke oriëntatie op de ontwikkelingen in de rechtspraktijk. 

Onderwijs

De afdeling Ondernemingsrecht verzorgt onderwijs in diverse onderwijsprogramma’s zoals de algemene bachelor Rechtsgeleerdheid, de (deels) Engelstalige bachelor afstudeerrichting International Business Law, Leiden Law Courses voor exchange studenten, de masteropleiding Ondernemingsrecht, de advanced masters International Civil and Commercial Law en European and International Business Law en postacademische opleidingen zoals Actualiteitendagen en de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht.

 De 11e ediite van de Leidse Actualiteitendag Ondernemingsrecht zal plaatsvinden op donderdag 17 december 2015. Deze editie zal in het teken staan van de recente rechtspraak en (komende) wetgeving rond aansprakelijkheid van bestuurders, tevends de rechtsontwikkeling van de Hoge Raad betreffende het personenvennootschap in een reeks recente arresten worden uitgebreid belicht, en voorts blijft de verhouding tussen aandeelhoudersovereenkomst en statuten problematisch. Ook dat staat op het programma.

Onderzoek

Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht en richt zich met name op innovatieve rechtsvormen, de vennootschap als kruispunt van belangen en het insolventierecht. Hierbij is bijzondere aandacht voor de rechtsvergelijkende invalshoek en het Europese vennootschapsrecht.

Team

Onze activiteiten worden verzorgd door een enthousiast en deskundig team van docenten en onderzoekers. Door de combinatie van verschillende expertises bieden wij passend onderwijs en onderzoek op verschillende gebieden en niveaus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.